انتظارات سرمایه‌‌گذار


اولویت بندی عوامل اثرگذار بر ارزیابی طرح های سرمایه گذاری خطرپذیر

موضوع کارآفرینی و تجاریسازی طرحهای مبتنی بر ایده نوین، از جمله مسائلی است که اخیراً مورد توجه محققان قرار گرفته و علت آن نقش غیرقابلانکار این طرحها در پیشرفت اقتصادی و فناورانه ایران است. این در حالی است که ارزیابی این طرحها یکی از مسائل چالشبرانگیز در ارتباط بین کارآفرین و سرمایهگذار خطرپذیر است. هدف از این پژوهش بررسی و اولویتبندی عوامل مدنظر سرمایهگذاران خطرپذیر در ارزیابی طرحهای مبتنی بر ایده نوین است. بدین منظور با استفاده از روش پیمایش، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه تهیه گردید. جهت تجزیه تحلیل دادهها از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که معیار ملاحظات مالی محصول دارای بالاترین اولویت است و معیارهای شخصیت و توانایی کارآفرین به ترتیب در اولویتهای بعدی قرار گرفتهاند. همچنین از بین 46 زیر معیار اولیه، 24 زیر معیار به مرحله نهایی تجزیه و تحلیل رسیدهاند که توصیه میشود در فاز غربالگری از این زیر معیارها استفاده گردد. نتایج این پژوهش در 4 انتظارات سرمایه‌‌گذار طرح مبتنی بر ایده نوین یکی از شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر اعتبارسنجی شد. صحت اولویتبندی طرحها بر اساس نتایج، در این اعتبارسنجی، برابر83 درصد بوده است.

کلیدواژه‌ها

  • سرمایه گذار خطرپذیر
  • ارزیابی طرح ها
  • اولویت دهی
  • مدلسازی معادلات ساختاری
  • حداقل مربعات جزئی

عنوان مقاله [English]

The Prioritization of Criteria Affecting the Evaluation of Venture Capital Projects

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Derakhshan
  • Parastoo Mohammadi

The evaluation of new idea projects is one of the most challenging issues in the relationship between entrepreneurs and venture capitalists. The aim of this paper is to identify and rank important criteria used by venture capitalists in the evaluation of new idea projects. To do so, the required data is gathered by a questionnaire. The data analysis is performed using partial least squares method, a subsidiary to structural equations modeling. The results show that the financial considerations of product have the highest priority and personality traits and the ability of entrepreneur respectively rank the next. Also, 24 of 46 basic criteria have reached the final stage of analysis and are recommended to be used in the screening phase. The results are validated for 4 new ideas projects. The accuracy of ranking these projects is 83 percent based on the results of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • partial least square model
  • SEM
  • venture capital project

مراجع

Deventer, B. . V. & Mlambo, C., 2009. Factors Influencing Venture Capitalists’project Financing Decisions in South Africa. Bus Manage, 40(1), pp. 33-41.

Franke, N., Gruber, M., Harhoff, D. & Henkel, J., 2006. Venture Capitalists’ Evaluations of Start-up Teams: Trade-offs, Knock-out Criteria, and the Impact of VC Experience. Entrepreneurship Theory and Practice (ETP), 32(3).

Kollmann, T. & Kuckertz, A., 2010. Evaluation Uncertainty of Venture Capitalists’ Investment Criteria. Journal of Business Research, Volume 63, pp. 741-747.

Kwong, K. & Wong, K., 2013. Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Techniques Using SmartPLS. Marketing Bulletin, Volume 24, pp. 1-32.

Mainprize, B., انتظارات سرمایه‌‌گذار Hindle, K., Smith, B. & Mitchell, R., 2002. Toward the Standardization of Venture Capital Investment Evaluation: Decision Critria for Rating Investee Business Plans.

Martel, F., 2006. Venture Capitalists’ Investment Process, Criteria, and Performance, Lausanne: University of Lausanne’s Hatites Etudes Commercials.

Narayansamy, C., Hashemoghli, A. & Rashid, R. M., 2012. Venture Capital Pre-Investment Decision Making Process: An Exploratory Study in Malaysia. Global Journal of Business Research, 6(5), pp. 49-63.

Rezaei, J., Ortt, R. & Scholten, V., 2013. An Improved Fuzzy Preference Programming to Evaluate Entrepreneurship Orientation. Applied Soft Computing , Volume 13, pp. 2749–2758.

Vinig, T. & Haan, M. d., 2001. How do Venture Capitalists Screen Business Plans: an Art or a Science? Evidence from The Netherlands and The US, Social Science Research Network.

Bindiya, S. & Priyan, P. K., 2013. A Study on Pre-Investment Actions of Indian Venture Capitalists. Pacific Business Review International, 5(12), pp. 1-9.

Guo, D. & Jiang, K., 2013. Venture capital investment and the performance of entrepreneurial firms: Evidence from China. Journal of Corporate Finance, Volume 22, pp. 375–395.

Hatton, L. & Moorehead, J., 2008. Determining Venture Capitalist Critreria in Evaluatng New Ventures, Researchgate.

Kaplan, S. N. & Strömberg, P., 2000. How Do Venture Capitalists Choose Investments? Available at: Http://www.hec.fr/heccontent/download/3629/101265/Version/2/file/71.pdf [Accessed 2014].

Khanin, D., Baum, J. R., Mahto, R. V. & Heller, C., 2008. Venture Capitalists’ Investment Criteria: 40 Years of ResearcH. Small Business Institute, Volume 35, pp. 187-192.

Larsson, J. & Roosvall, M., 2001. Overruling Uncertainty- A Study of Venture Capital Decision Making, Goteborg University.

Liu, C., 2009. A Comparison of the Venture Capitalists’ Investment Behavior Pattern between China and America, Umeå School of Business.

Macmillan, I. C., Siegel, R. & Narasimha, S., 1985. Criteria Used by Venture Capitalists to Evaluate New Venture Proposals. Journal of Business Venturing , 1(1), pp. 119-128.

Mainprize, B., Hindle, K., Smith, B., & Mitchell, R., 2002. Toward the Standardization of Venture Capital Investment Evaluation: Decision Criteria for Rating Investee Business Plans,” Frontiers for Entrepreneurship Research.

Mullender, D., 2011. The Selection Criteria Used by Venture Capitalists to Evaluate New Venture Investment Proposals, University of Liegue.

Rakhman, A. & Evans, M., 2005. Enhancing Venture Capital Investment Evaluation:A Survey of Venture Capitalists’, Investees’ and Entrepreneurs’ Perspectives. Journal of Economic and Social Policy, 10(1).

Ramón-Llorens, M. C., 2011. Key Investment Criteria Used by Venture Capitalists for Evaluating Entrepreneurs’business Proposals: A Cluster Analysis. Porto.

Savalei, V. & Bentler, P. M., 2007. Structural Equation Modeling. R. Grove & M. Veriencs, The Handbook of Marketing Research.National Institute of Drug Abuse grants.

Shepherd, D.A., 1999. Venture Capitalists’ Assessment of New Venture Survival. Management Science, 45.

Silva, J., 2004. Venture Capitalists’ Decision-Making in Small Equity Markets: A Case Study Using Participant Observation. Venture Capital, 6(2/3), pp. 125-145.

Wright, M., Robbie, K. & Ennew, C., 1997. Venture Capitalists and Serial Entreprenuers. Journal of Business Venturing, 12(1-9), pp. 227-249.

Zacharakis, A. L. & Meyer, G. D., 2000. The Potential of Actruarial Decision Models: Can They Improve the Venture Capital Investment Decision?. Journal of
Business Venturing
, Volume 15, pp. 323–346.

Zutshi, R. . K., tan, w. l., Allampalli, D. G. & Gibbons, انتظارات سرمایه‌‌گذار P. G., 1999. Singapore Venture Capitalists (VCs) Investment Evaluation Criteria: A Re-Examination. Small Business Economics, 13(1), pp. 9-26.

احمدی اول، م. و اسلامی بیدگلی، غ.، 1389. بررسی عوامل اثرگذار بر ارزیابی طرح‌های کارآفرینانه در شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر. جلد 8، صص. 99-120.

آذر، ع.، غلامزاده، ر. و قنواتی، م.، 1391. مدل‌سازی مسیری - ساختاری در مدیریت کابرد نرم افزار SmartPLS. انتشارات نگاه دانش.

اسلامی بیدگلی، غ. و بیگدلو، م.، 1384. بررسی معیارهای موثر در ارزیابی کسب‌وکارهای مخاطره آمیز کارآفرینانه. دانش مدیریت، جلد 68، صص. 3-29.

بختیاری، ص.، دهقانی زاده، م. و رعیتی، ع.، 1391 “سنجش وضعیت توسعه یافتگی شهرستان‌های استان یزد با بهره‌گیری از رویکردهای تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه و تحلیل عاملی،” برنامه ریزی و بودجه، (3)17.

آنچه خریداران طلا باید منتظرش باشند!

آنچه خریداران طلا باید منتظرش باشند!

در بحبوحه‌ی اضطراب سرمایه‌گذاران در مورد افزایش نرخ بهره، قیمت طلا امروز برای سومین روز متوالی به حرکت در روند نزولی ادامه داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، وب‌سایت «اف‌ایکس‌استریت» با نگاهی به رویدادهای روز و در بررسی تغییرات قیمت فلزات گرانبها انتظارات سرمایه‌‌گذار نوشت: قیمت طلا این پنج‌شنبه برای سومین روز متوالی، روند نزولی خود را ادامه می‌دهد و نزدیک به پایین‌ترین نقطه در بیش از یک هفته گذشته و زیر آستانه 1700 دلار است. خرس‌ها در بحبوحه‌ی افزایش تقاضا برای دلار آمریکا در سراسر جهان خود را آماده می‌کنند، زیرا گاوهای دلار آمریکا پس از یک تثبیت صعودی کوتاه که در روز چهارشنبه مشاهده شد، دوباره فاتحانه بازگشتند.

در این بین، افزایش مجدد بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده در مواجهه با انتظارات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره، از دلار حمایت می‌کند و در عین حال بر وزن و اهمیت طلای بدون بازده می‌افزاید. علیرغم کاهش شرط‌بندی برای افزایش 100 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر، بازارها برای افزایش 75 واحدی در ثانیه آماده شده‌اند که این امر، سرمایه‌گذاران را مضطرب نگه می‌دارد. در این راستا، انتظارات برای نرخ‌های بالاتر به مدت طولانی‌تر، بررسی بهبود سهام جهانی را می‌طلبد، حتی اگر چین اقدامات حمایتی بیشتری را برای بازگرداندن بهبود اقتصادی به مسیر خود اعلام کند. شورای دولتی چین خاطرنشان کرد که بانک خلق چین (PBOC) 200 میلیارد یوان وام برای سرمایه‌گذاری ارائه خواهد کرد

بازارها در حال حاضر برای خرده‌فروشی ایالات متحده و مطالبات هفتگی بیکاری آماده می‌شوند، زیرا باور بر این است که پیامدهای ناشی از تورم داغ‌تر، می‌تواند بیشتر و تاثیرگذارتر باشد. به نظر می‌رسد هزینه‌های مصرف‌کننده ایالات متحده در ماه اوت رکود داشته است. بعید است که داده‌ها تأثیر عمده‌ای بر بازار و احساسات فدرال رزرو داشته باشد، زیرا برای تغییرات قیمت تعدیل نشده است. حال و هوای وال استریت و عملکرد بازار اوراق قرضه تاثیر قوی بر فلز زرد خواهد داشت.

سرمایه‌گذاران همچنان در انتظار تعیین نرخ بهره فدرال

شاخص سهام اس اند پی ۵۰۰ و نزدک کامپوزیت بدترین عملکرد هفتگی خود را از ماه ژوئن تاکنون تجربه کردند زیرا سرمایه‌گذاران همچنان در انتظار تعیین نرخ بهره فدرال رزرو هستند و از آنجایی که بیت‌کوین با سهام ارتباط نزدیک دارد این انتظار، بازار خون را برای ارزهای دیجیتال رقم زد.

رمز ارز

به گزارش قدس آنلاین به نقل از لیومنت، بیت‌کوین، امروز(دوشنبه) ارزش ارزهای دیجیتال به رنگ قرمز باقی ماند، زیرا با کاهش بیشتر قیمت دومین ارز رمزنگاری بزرگ، اتر همچنین با چشم‌انداز موج جهانی انقباض پولی در این هفته مواجه شد.

بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین ارز رمزنگاری‌شده جهان، بیش از ۶ درصد کاهش یافت و به محدوده ۱۸ هزار دلار رسید و ارزش بازار جهانی کریپتو نیز به زیر مرز یک تریلیون دلار سقوط کرد زیرا در ۲۴ ساعت گذشته بیش از چهار درصد کاهش یافت و در محدوده ۹۰۰ میلیارد دلار قرار گرفت.

بیزنس گزارش کرد، ارزهای دیجیتال پیشرو جهان در روز یکشنبه با کاهش بیش از سه درصدی بیت‌کوین(BTC) و افت بیش از ۹ درصدی اتر (ETH) مواجه شدند. روند نزولی مطابق با دوره نوسانات کم و احساسات ناپایدار در بازار ارزهای دیجیتال از ابتدای سال است.

چند روز پیش، مشخص شد که بلاک چین اتریوم از مدل اثبات کار(PoW) به مدل اثبات سهام(PoS) تبدیل شده است. علیرغم این تحول، برخی از تحلیلگران «ادغام» را به عنوان یک مورد معمول از تجارت فروش واقعی در نظر گرفتند که در آن انتظارات قبلی از واقعیت فراتر رفت.

کوین تلگراف نوشت که فدرال رزرو قرار است این هفته نرخ بهره را افزایش دهد. به همین دلیل است که معامله‌گران انتظار دارند که افزایش ۰.۷۵ درصدی باعث افزایش ارزش بازار ارزهای دیجیتال شود.

اس اند پی ۵۰۰ و شاخص نزدک کامپوزیت بدترین عملکرد هفتگی خود را از ژوئن تجربه کردند زیرا سرمایه‌گذاران همچنان نگران هستند که فدرال رزرو مجبور به ادامه سیاست پولی تهاجمی خود برای مهار تورم شود و این عملکرد منجر به رکود در انتظارات سرمایه‌‌گذار ایالات‌متحده خواهد شد.

بیت‌کوین همچنان در ارتباط نزدیک با اس اند پی ۵۰۰ است و در مسیر سقوط بیش از ۹ درصدی در این هفته قرار دارد. اگر این همبستگی ادامه یابد، می‌تواند دردسر بیشتری را برای بازارهای ارزهای دیجیتال به همراه داشته باشد زیرا شارون بل، استراتژیست گلدمن ساکس هشدار داد که افزایش شدید نرخ‌ها می‌تواند باعث سقوط ۲۶ درصدی اس اند پی ۵۰۰ شود.

اکثریت انتظار دارند که فدرال رزرو در جلسه بعدی ۲۰ سپتامبر تا ۲۱ سپتامبر نرخ بهره را ۷۵ واحد افزایش دهد اما ابزار FedWatch بورس کالای شیکاگو(CME)، احتمال ۱۸ درصد افزایش ۱۰۰ واحدی نرخ را نشان می‌دهد. این عدم قطعیت می‌تواند معامله‌گران را در لبه معاملاتی نگه دارد و منجر به افزایش نوسانات کوتاه‌مدت شود.

اگر افزایش نرخ فدرال رزرو مطابق با انتظارات بازار باشد، ارزهای دیجیتال انتخابی می‌توانند خریداران را جذب کنند.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۱۱.۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۶.۳۰ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۳۹.۶۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۲۲ درصد افزایش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۶۸.۵۸ میلیارد دلار است که ۴۲.۴۱ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۴.۹۵ میلیارد دلار است که ۷.۲۲ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۶۲.۳۵ میلیارد دلار است که ۹۰.۹۲ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی(تا ساعت ۰۷:۴۸ صبح به وقت شرقی)

معرفی انواع تحلیل ارزهای دیجیتال

معرفی انواع تحلیل ارزهای دیجیتال

ساعدنیوز : معرفی انواع تحلیل ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته به یکی از ترندهای معاملاتی تبدیل شده است و امروزه بیشتر افراد به دنبال روشی برای سرمایه گذاری در این بازار هستند.

سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته به یکی از ترندهای معاملاتی تبدیل شده است و امروزه بیشتر افراد به دنبال روشی برای سرمایه گذاری در این بازار هستند. همچنین از آنجایی که قیمت رمز ارزهای محبوب دائماً در حال نوسان است، خرید و معامله آن ها به مهارت خاصی نیاز دارد. انتخاب یک استراتژی، درک دنیای گسترده تجارت و تسلط بر تحلیل های فاندامنتال، تکنیکال و بنیادی، شیوه هایی هستند که به شما در ایجاد یک سرمایه گذاری پربازده کمک می کنند. از این رو یادگیری انواع تحلیل ارزهای دیجیتا ل و استراتژی های سرمایه گذاری، یکی از ارزشمندترین کارهایی است که می توانید در این زمینه انجام دهید.

تحلیل ارز دیجیتال چیست؟

یکی از مهمترین اصل ها برای داشتن یک سرمایه گذاری موفق در بازار ارزهای دیجیتال، پیش بینی درست روند بازار و به کارگیری استراتژی های معاملاتی مناسب است. از این رو آشنایی با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال نقش مهمی در ایجاد یک سرمایه گذاری موفق و پربازده دارد. اما تحلیل ارز دیجیتال چیست و دقیقاً به چه معناست؟ تحلیل ارز دیجیتال شامل مطالعه قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال، نمودارها و شاخص های فنی مختلف برای پیش بینی قیمت ها و نوسانات ارزهای دیجیتال در آینده است. در واقع تحلیل رمز ارزها شامل استفاده از شاخص های ریاضی بر اساس داده های قیمت های قبلی برای پیش بینی روندهای بازار در آینده است. ایده اصلی در تحلیل رمز ارزها این است که بازارها بر اساس الگوهای خاصی رفتار می کنند و پس از ایجاد یک الگوی قیمتی، اغلب برای مدتی درهمان بازه قیمتی قرار می گیرند. انجام تحلیل ارزهای دیجیتال قبل از ورود به یک موقعیت، یکی از راه های شناسایی سطوح قیمتی است که به یک سرمایه گذاری موفق منجر می شود.

انواع تحلیل ارز های دیجیتال

انواع مختلفی از تحلیل های ارزهای دیجیتال وجود دارد. تحلیلگران انتظارات سرمایه‌‌گذار می توانند از انواع مختلف نمودارها مانند نمودار میله ای، نمودار خطی یا نمودار شمعی برای پیش بینی نوسانات و موقعیت های بازار استفاده کنند. نمودارها حرکات قیمت ارزهای دیجیتال را در بازه های زمانی یک دقیقه ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه و سالانه نشان می دهند. همچنین برخی از وب سایت های تحلیلی مانند تتر ایران، تریدینگ ویو، کوین مارکت کپ و … قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال را به صورت آنلاین و زنده به نمایش می گذارند تا سرمایه گذاران بتوانند وضعیت بازار را به خوبی رصد کنند. به طور کلی سه نوع تحلیل برای ارزهای دیجیتال وجود دارد که در ادامه شرح داده ایم.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یکی از انواع تحلیل ارزهای دیجیتال ، و روشی است که توسط سرمایه گذاران برای تعیین ارزش ذاتی یک دارایی دیجیتال استفاده می شود. با بررسی تعدادی از عوامل داخلی و خارجی، هدف اصلی تحلیلگران در این روش این است که تعیین کنند که یک دارایی دیجیتال به صورت واقعی ارزش گذاری شده است یا نه! تجزیه و تحلیل فاندامنتال همچنین داده های معاملاتی ارزشمندی را به دست می دهد، اما بینش های متفاوتی را نیز به همراه دارد. کاربران ارزهای دیجیتال بر این باورند که می توانند تغییرات قیمت آتی رمز ارزها را بر اساس عملکرد گذشته آن ها پیش بینی کنند. این امر با شناسایی نمودارهای شمعدانی و مطالعه شاخص های ضروری دیگر به دست می آید.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی است که به بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال کمک می کند تا از نوسانات و جریان های بازار آگاه شوند. تحلیل تکنیکال به حرکت های گذشته بازار نگاه می کند تا مشخص کند بازار احتمالاً به کدام سمت حرکت می کند. تحلیل تکنیکال از تعدادی شاخص و الگوهای آماری برای تعیین احتمالی قیمت هر دارایی استفاده می کند. در واقع تحلیل تکنیکال تلاش می کند تا با جستجوی الگوها و روندها به جای تحلیل ویژگی های اساسی یک رمز ارز، احساسات بازار را در روند قیمت درک کند. تحلیگران و معامله گران می توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال و پیش بینی روند بازار، به خرید رمز ارزها و استیبل کوین ها مانند خرید تتر اقدام کنند.

تحلیلگران حرفه ای معمولاً سه فرض کلی مبنای تحلیل تکنیکال قرار می دهند:

- تحلیلگران تکنیکال معتقدند که همه چیز از عوامل بنیادی گرفته تا عوامل گسترده بازار و روانشناسی بازار، در حال حاضر به قیمت تعیین بستگی دارد. این تئوری نشان می دهد که قیمت گذاری در بازار شامل در نظر گرفتن تقاضای فعلی، آینده و گذشته، انتظارات معامله گران، دانش انتظارات سرمایه‌‌گذار معامله گران و . است.

- تحلیلگران انتظار دارند که قیمت، حتی در حرکات تصادفی بازار، بدون توجه به بازه زمانی مشاهده شده، روندی را نشان دهد. به عبارت دیگر، احتمال ادامه روند گذشته قیمت، بیشتر از حرکت نامنظم است.

- تحلیلگران همچنین معتقدند که شاخص ها و الگوها تمایل به تکرار دارند. تکراری بودن حرکات قیمت در بازار رمز ارزها اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می شود که بر اساس احساساتی مانند هیجان یا ترس قابل پیش بینی است.

تحلیل سنتیمنتال

روش های تحلیلی مختلفی برای پیش بینی قیمت بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که یکی از جدیدترین انواع آن ها، تحلیل سنتیمنتال است. این روش تحلیلی بر پایه علم نوین اقتصاد و روانشناسی رفتار بازار ایجاد شده است و استفاده از آن به هنگام خرید رمز ارزهای محبوب مانند خرید اتریوم یا بیت کوین، گزینه خوبی است. تحلیل سنتیمنتال هم در بازه های رشد بازار کریپتو و هم در بازه های رکود، می تواند به شما در پیش بینی روند بازار کمک کند و شما را یک قدم جلوتر از بازار و سایر سرمایه گذاران و معامله گران قرار دهد. با کمک تحلیل سنتیمنتال همچنین می توانید حرکات معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای بازار را نیز شناسایی کنید. احساسات بازار نگرش کلی سرمایه گذاران و معامله گران نسبت به یک دارایی دیجیتال یا روند کلی بازار است. این مفهوم در تمام بازارهای مالی، از جمله ارزهای دیجیتال وجود دارد. احساسات بازار تاثیر بسیاری بر چرخه های بازار را دارد. با این حال، احساسات مطلوب بازار همیشه به شرایط مثبت بازار منجر نمی شود و گاهی اوقات، می تواند نتیجه عکس داشته باشد. اما چرا تحلیل احساسات بازار مهم است؟ تجزیه و تحلیل احساسات بازار بخش اساسی بسیاری از استراتژی های معاملاتی است. مانند تحلیل تکنیکال یا بنیادی، معمولاً تصمیم گیری با استفاده از ترکیبی از تمام اطلاعات و نمودارها ایده خوبی است. سرمایه گذاران و معامله گران بازار کریپتو می توانند شاخص های بازار را مشاهده کنند تا تصوری از احساس صعودی یا نزولی یک بازار یا دارایی دیجیتال داشته باشند. شاخص ها احساسات بازار را به صورت گرافیکی و یا به کمک یک مقیاس نمایش می دهند. این ابزارها می توانند بخشی از مجموعه تحلیل احساسات شما را تشکیل دهند، اما نباید صرفاً به آنها اعتماد کرد. بهترین روش استفاده از تحلیل های ارزهای دیجیتال، استفاده از چند شاخص برای داشتن دید متعادل تری از بازار است. تجزیه و تحلیل کانال های خبری در رسانه های اجتماعی و سایر شاخص های تحلیل ارزهای دیجیتال می تواند بینش هایی درباره ارزش آینده یک توکن یا پروژه ارائه دهد. با استفاده از شاخص ها و ابزارهای تحلیل ارزهای دیجیتال و درک بهتر نگرش های فعلی بازار، احتمال بیشتری دارد که تصمیمات بهتری برای تجارت یا سرمایه گذاری در این زمینه بگیرید.

دفاع کارخانه از عطایی؛ آینده ما با او درخشان است

مصطفی کارخانه، پیشکسوت والیبال ایران از بهروز عطایی برابر انتقادات دفاع کرد.

دفاع کارخانه از عطایی؛ آینده ما با او درخشان است

به گزارش "ورزش سه"، تیم ملی والیبال ایران نتوانست بیش از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان را ببیند و با شکست در این دور از رقابت‌ها مقابل برزیل حذف شد؛ در واقع هواداران والیبال انتظار بیشتری از تیم ملی در قهرمانی جهان داشتند اما این انتظارات برآورده نشدند.

پس از ناکامی در قهرمانی جهان، انتقادات زیادی نسبت به بهروز عطایی مطرح شد که حالا یکی پیشکسوتان والیبال به آنها واکنش نشان داده است. کارخانه در این‌باره به ایرنا گفت: فدراسیون والیبال حمایت خود را از عطایی اعلام کرد. اگر برخی دنبال مربی خارجی هستند شاید منفعتی در این خصوص دارند. باید شرایطی فراهم کنیم تا کادرفنی تیم ملی با دلگرمی بیشتر به کارش بپردازد. قبلا هم با مربیان خارجی و نسل پیشین تیم ملی نتایج بهتر از الان کسب نکرده بودیم.

قطعا آینده تیم ملی والیبال با عطایی درخشان است. هر مربی ایرانی دیگر انتظارات سرمایه‌‌گذار هم هدایت تیم ملی را بر عهده داشت من حمایت می‌کردم. البته تیم ملی نقاط ضعفی هم دارد که باید آنها را مورد بررسی قرار داد و قطعا عطایی به این نقاط ضعف اشراف دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.