اهمیت مدیریت نقدینگی


گروه بازار پول - با توجه به فعالیت و ماهیت بانک ها، این موسسات مالی برای انجام عملیات مربوط ناگزیر از پذیرفتن ریسک های مختلفی هستند. به واقع ریسک نمودن جزء لاینفک عملیات بانکهاست. البته نباید از نظر دور داشت که میزان ریسک بستگی مستقیم به بازده مورد انتظار فعالیتها و همچنین ریسک پذیری سهامداران دارد لیکن اهمیت مدیریت نقدینگی حتی در صورتیکه سهامداران یک بانک مایل به پذیرش ریسک زیادتر برای دست یابی به بازده زیاد تر باشند این امر نمی تواند بدون حد مرز صورت پذیرد و ناظران مالی و بویژه بانک مرکزی با هدف تنظیم و کنترل بازار و حفظ منافع جمعی محدودیت هایی برای این امر وضع نماید.

اهمیت مدیریت نقدینگی

پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش و تجزیه وتحلیل سرمایه در گردش و تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی دارای ۱۰۰صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱ مقدمه ۵
۲-۲ تعریف و ماهیت سرمایه در گردش ۶
۲-۳ اهمیت رشد دارایی ها و سرمایه در گردش ۸
۲-۴ مدیریت سرمایه در گردش ۱۰
۲-۵ اهمیت مدیریت سرمایه درگردش ۱۲
۲-۶ استراتژی های گوناگون در سیاست ها ی مطلوب ۱۳
۲-۷ استراتژی چیست؟ ۱۴
۲-۷-۱ ماهیت و اهداف استراتژی ۱۵
۲-۷-۲ سلسله مراتب و انواع استراتژی ها ۱۶
۲-۷-۳ عوامل اساسی در استراتژی مالی ۱۷
۲-۸ روند سرمایه در گردش ۱۸
۲-۹ تجزیه وتحلیل سرمایه در گردش ۲۱
۲-۹-۱ مراحل تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش ۲۲
۲-۹-۲ تغییرات سرمایه در گردش ۲۳
۲-۹-۲-۱ تغییرات در ارزش ویژه ۲۳
۲-۹-۲-۲ تغییرات در بدهی بلند مدت ۲۴
۲-۹-۲-۳ تغییرات در دارایی های ثابت ۲۵
۲-۱۰ سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش (نقدینگی) ۲۶
۲-۱۰-۱ شرایط درونی ۲۶
۲-۱۰-۲ الزامات و شرایط محیطی مدیریت نقدینگی ۲۸
۲-۱۱ عوامل تعیین کننده میزان سرمایه در گردش ۳۰
۲-۱۲ استراتژی های سرمایه در گردش ۳۴
۲-۱۲-۱ استراتژی های دارایی جاری ۳۵
۲-۱۲-۲ استراتژی های بدهی جاری ۳۶
۲-۱۲-۳ استراتژی مطلوب(بهینه) ۳۷
۲-۱۳ تصمیم گیری راجع به نقدینگی در شرایط بازار کامل ۳۸
۲-۱۴ راه حل های شرکت با این شرایط ۳۹
۲-۱۴-۱ مدیریت موجودی ها و حساب های دریافتنی ۴۰
۲-۱۴-۲ مدیریت بدهی های جاری ۴۱
۲-۱۵ نگرش های مختلف راجع به اندازه گیری نقدینگی ۴۲
۲-۱۶ معیارهای اندازه گیری نقدینگی ۴۳
۲-۱۶-۱ معیارهای سنتی نقدینگی ۴۳
۲-۱۶-۲ معیارهای نوین نقدینگی ۴۸
۲-۱۷ تجزیه وتحلیل نسبت های سرمایه در گردش ۵۹
۲-۱۷-۱ نسبت های نقدینگی و نسبت آنی ۶۱
۲-۱۷-۲ نسبت های مالی و استراتژی سرمایه در گردش ۶۲
۲-۱۸ تغییرات قیمت سهام ۶۳
۲-۱۹ اهمیت تغییرات قیمت سهام ۶۴
۲-۲۰ مکاتب قیمت گذاری سهام ۶۶
۲-۲۱ عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام ۶۷
۲-۲۱-۱ عوامل کلان ۶۷
۲-۲۱-۲ عوامل خرد ۷۰
۲-۲۲ منشا پیدایش، اهداف ارزش افزوده نقدی ۷۵
۲-۲۳ ارزش افزوده نقدی ۷۶
۲-۲۳-۱ ارزش افزوده نقدی از دیدگاه حسابداری ۷۷
۲-۲۳-۲ ارزش افزوده نقدی از دیدگاه مالی ۷۷
۲-۲۴ پیشینه تحقیق ۷۷
۲-۲۴-۱ تحقیقاتی داخلی ۷۷
۲-۲۴-۲ تحقیقات خارجی ۸۲
منابع و ماخذ ۹۵
منابع لاتین: ۹۸

منابع

شباهنگ،رضا؛ (۱۳۸۳)؛ “مدیریت مالی”؛ جلد اول؛ انتشارات سازمان حسابرسی؛ چاپ هفتم.

شباهنگ،رضا؛ (۱۳۸۱)؛ “مدیریت مالی”؛ جلد دوم؛ انتشارات سازمان حسابرسی.

عالیشوندی،عبداله؛ (۱۳۸۳)؛ “بررسی آثار تغییر حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران”؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه تهران.

عبده تبریزی،حسین؛ مشیرزاده مویدی،پرویز؛ (۱۳۷۶)؛ “مدیریت مالی”؛ ترجمه و اقتباس از کتاب فرد وستون ویرجین بریگام.

جهانخانی،علی؛ طالبی،محمد؛ (۱۳۷۸)؛ “بررسی و نقد انواع شاخص های نقدینگی شرکت ها”؛ مجله تحقیقات مالی؛ شماره۱۳-۱۴٫

جهانخانی،علی؛ پارسائیان،علی؛ (۱۳۸۰)؛ “مدیریت مالی”؛ جلد دوم؛ ترجمه و اقتباس از کتاب ریموند پی نوو؛ انتشارات سمت.

جهانخانی،علی؛ پارسائیان،علی؛ (۱۳۸۶)؛ “مدیریت مالی”؛ جلد اهمیت مدیریت نقدینگی دوم؛ ترجمه و اقتباس از کتاب ریموند پی نوو؛ انتشارات سمت.

جنانی،محمد حسن؛ (۱۳۸۱)؛ معمای قیمت سهام؛ مجله بورس؛ شماره ۳۱؛ صفحه ۳۲؛ تیرماه.

حمیدی زاده،محمد رضا؛ (۱۳۸۲)؛ “برنامه ریزی استراتژیک”؛ انتشارات سمت.

حسن پور،شیوا؛ (۱۳۸۸)؛ “بررسی تاثیر استراتژی سرمایه در گردش بر بازده سهام”؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه شهید بهشتی.

آرمیان، نادر؛ (۱۳۹۲)؛ تعریف استراتژی و مدیریت استراتژیک؛ وبلاگ تخصصی.

نوروش،ایرج؛ مشایخی،بیتا؛ (۱۳۸۳)؛ “محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات”؛ تحقیقات مالی؛ شماره۱۷؛ صص۱۵۰-۱۳۱٫

نمازی،محمد؛ زارع،بهروز؛ (۱۳۸۳)؛ “کاربرد تئوری در تعیین ریسک سیستماتیک؛ مطالعه موردی:شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ بررسی های حسابداری و حسابرسی؛ ص۱۰۰-۷۹٫

نیکومرام،هاشم؛ (۱۳۸۵)؛ “مبانی مدیریت مالی”؛ جلد دوم؛ انتشارات ترمه.

واعظ،سید علی؛ قلمبر،محمد حسین؛ شاکری،فاطمه؛ (۱۳۹۲)؛ “عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت های بورس اوراق بهادار تهران”؛ فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی؛ سال پنجم؛ شماره ۱۹؛ صفحات ۶۸-۴۶ ؛ پاییز.

۲-۱ مقدمه

مدیریت سرمایه در گردش یکی از فاکتور های اصلی مدیریت مالی در شرکت شناخته می شود. به طور کلی مدیریت سرمایه در گردش مشتمل بر مدیریت انواع دارایی های جاری و منابع تامین کننده مالی کوتاه مدت است و علاوه بر آن، تصمیمات مربوط به تامین مالی بلند مدت، برای پشتیبانی مالی از دارایی های جاری واحد انتفاعی را نیز در بر می گیرد(شباهنگ،۱۳۸۳). محدودیت اهمیت مدیریت نقدینگی در منابع مالی بانک ها و سایر موسسات اعتبار دهنده باعث شد شرکتها در سطح وسیعی اقدام به انتشار سهام نمایند، در نتیجه محل جدیدی برای سرمایه گذاری به نام بورس اوراق بهادار تشکیل شد، که یکی از اهداف مهم تشکیل آن، ایجاد سازوکار منظم و شفاف در تقابل عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت دارایی های مالی است. میزان نقدینگی سهام یکی از معیار های مهم تصمیم گیری جهت خرید و فروش سهام شرکت ها است و سهام شرکت هایی که به طور روزمره در بورس تهران مورد معامله قرار می گیرد، قابلیت نقدینگی بیشتری نسبت به شرکت هایی که معاملات کمتری روی سهام آنها صورت می گیرد، دارند. لیکن تغییر قیمت نیز مستلزم انجام معامله است(فصلنامه بصیرت، ۱۳۸۹).

یک ایده پذیرفته شده این است که نقش مدیران، حداکثر کردن ثروت سهامداران از طریق تخصیص بهینه منابع است. به منظور عملیاتی کردن این هدف، ثروت سهامداران از گذشته یا از طریق معیارهای استاندارد حسابداری(مثل: سود عملیاتی، سود خالص عملیاتی) مورد ارزیابی قرار گرفت، نسبت های مالی(سود هر سهم، بازده بر دارایی ها، بازده بر سرمایه) نمایانگر عملکرد شرکت بود. اخیرا با ابداع معیاری تحت عنوان ارزش افزوده نقدی(CVA)، سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها می توانند عملکرد مدیریت را در قبال ارزشی که برای سهامداران ایجاد شده ارزیابی کنند.

۲-۲ تعریف و ماهیت سرمایه در گردش

برابر تعریف دانش حسابداری، معمولا دارایی های جاری، در طول یک سال، به پول نقد تبدیل می شود. مدیریت سرمایه در گردش بیشتر، در گیر سازماندهی دارایی های جاری، مانند وجه نقد، اوراق بهادار قابل فروش [۱] ، حساب های دریافتنی، موجودی ها و بدهی های جاری است. پول به خودی خود، نقد ترین دارایی هاست، جدا از پول دارایی های دیگر دارای دو بعد می باشد: ۱- زمان لازم برای تبدیل آنها به پول نقد ۲- درجه اطمینان نسبت به نقد شدن آنها، یا قیمتی که برای تبدیل شدن دارایی به پول نقد، پرداخت شده است. اداره دارایی های ثابت، بیشتر، بخشی از بودجه بندی سرمایه به شمار می آید، حال آنکه برنامه ریزی تامین مالی بلند مدت به چگونگی ساختار سرمایه بستگی دارد.

مدیر مالی که در بیشتر وقت کاری خود، به اداره دارایی ها و بدهی های جاری می پردازد، باید همواره در اندیشه اداره سرمایه در گردش، که بیشتر به روش های دقیق تری نیاز دارد باشد. بیشتر کارهای بازرگانی که با مدیریت سرمایه در گردش سرو کار دارند، در سمت راست ترازنامه نوشته می شوند، جایی که برای بهینه سازی [۲] موجودی نقد، اوراق بهادار قابل فروش، حساب های دریافتنی و موجودی ها، قرار دارند. باید بدانیم که بیشتر شرکت ها در عمل، مدیریت سرمایه در گردش را از دیگر بخش های مدیریت مالی جدا می کنند. آشکار است آنچه نیاز باشد، دریافت و درکی درست از تصمیم گیری ها درباره دارایی های جاری و بدهی های جاری، بر پایه تجزیه و تحلیل ارزیابی کلی شرکت می باشد(دستگیر،۱۳۸۱).

همانند تعداد زیادی از عناوین مدیریت مالی، سرمایه در گردش نیز به وسیله افراد مختلفی در مفاهیم متفاوتی به کار رفته است. از لحاظ واژه شناسی نیز سرمایه در گردش در مقابل عبارت انگلیسی Circulated Capital آورده شده است و در تعبیر دیگر مترادف Working Capital می باشد(بردیا[۳]،۱۹۸۸). سرمایه درگردش به سرمایه گذاری شرکت در دارایی های کوتاه مدت گفته می شود. خالص سرمایه در گردش نیز برابر است با دارایی های جاری منهای بدهی های جاری. به طور کلی مدیریت سرمایه در گردش به کلیه جنبه های اداره دارایی های جاری و بدهی های جاری اتلاق می شود(عبده تبریزی و مشیر زاده،۱۳۷۶). مدیریت سرمایه در گردش عبارتست از، تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد. بسیاری از دارایی های جاری از محل بدهی های جاری تامین مالی می شوند. البته بعضی از شرکت ها بخشی از دارایی های جاری خود را از محل بدهی های بلند مدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تامین مالی می کنند. سرمایه در گردش، تصمیمات مربوط به تامین مالی بلند مدت لازم، برای پشتیبانی از دارایی های جاری واحد انتفاعی را در بر می گیرد(جهانخانی و پارسائیان،۱۳۸۰).

سرمایه در گردش مصرف آن بخش از دارایی های جاری است که بر بدهی های جاری فزونی دارد و از طریق استقراض بلند مدت و حقوق صاحبان سهام پشتیبانی مالی شده است. هر واحد تجاری که نسبت جاری بیش از یک دارد، سرمایه در گردش مثبت دارد. برای سطح معینی از بدهی های جاری هر چه سرمایه در گردش واحد انتفاعی بیشتر باشد، نسبت جاری هم رقم بزرگتری می شود. قراردادهای وام های بلند مدت غالبا شامل مواردی ناظر بر نگهداری مبلغ اهمیت مدیریت نقدینگی اهمیت مدیریت نقدینگی معینی از سرمایه در گردش است. این کار برای تامین حاشیه ایمنی مناسب برای وام دهندگان است، زیرا فرض بر این است که دارایی های جاری در مقایسه با سایر دارایی های واحد انتفاعی نقدینگی بیشتری را تامین می کنند، به همین دلیل سرمایه در گردش را نقدینگی هم می گویند(شباهنگ،۱۳۸۱).

تعریف دیگری از سرمایه در گردش، سرمایه در گردش عملیاتی خالص [۴] است. هنگامی که دارایی جاری عملیاتی منهای بدهی جاری عملیاتی شود سرمایه در گردش عملیاتی خالص به دست می آید. معمولا (Nowc) عبارت است از سرمایه در گردش که به وسیله وجوه عرضه شده توسط سرمایه گذاران برای عملیات عادی به دست می آید(احمدپور،۱۳۸۶).

بدهی های جاری عملیاتی ـ دارایی های جاری عملیاتی = سرمایه در گردش عملیاتی خالص

(حساب های معوق + حساب های پرداختنی) ـ (موجودی + حساب های دریافتنی + وجه نقد) = سرمایه در گردش عملیاتی خالص

۲-۳ اهمیت رشد دارایی ها و سرمایه در گردش

تمام واحدهای تجاری که کالا را تولید می کنند و یا به قصد فروش خریداری می کنند، دارایی های جاری دائمی به کار می برند. با رشد واحدهای انتفاعی دارایی ها نیز افزایش می یابد.

با توجه به پیش بینی مدیران، برنامه ریزی دارایی های جاری هم تغییر می کند، به طوریکه حجم تولید با فروش پیش بینی شده منطبق است. فروش واقعی و پیش بینی شده شرکت بر مقدار سرمایه در گردش که شرکت مصرف می کند و اهمیت مدیریت نقدینگی ملزم به تامین آن است اثر زیادی دارد. در نتیجه فروش بر حجم دارایی ها و بدهی های جاری اثر مستقیم دارد و باعث افزایش آنها می شود. مثلا خریدها به صورت موجودی کالا و حساب های پرداختنی در می آیند، فروش موجب ایجاد وجه نقد و حساب های دریافتنی می شود و به دلیل تقاضاهای فصلی و غیر منتظره برای محصول، شرکت از وام های کوتاه مدت استفاده می کند(عبده تبریزی و مشیرزاده،۱۳۷۶).

شرکت هایی که فروش مستمر داشته باشند دارایی های جاری و بدهی های جاری آنها جز لاینفک ترازنامه خواهد بود که این مورد در نمودارهای ۲-۱و ۲-۲ نشان داده شده است. در نمودار ۲-۱ اقلام دارایی در طول زمان ترسیم شده است. فرض بر این است که فروش مرتبا افزایش می یابد و بخشی از کل فروش به صورت فصلی صورت می گیرد، دارایی های جاری دائمی شرکت که در نمودار ۲-۱ است شامل اقلامی از دارایی های جاری است که برای رسیدن به حجم فروش مورد انتظار لازم است. نوسانات دارایی های جاری در آن بخش از فروش به وجود می آید که به صورت فصلی انجام می شود. منابع مالی که برای خرید و تحصیل دارایی های شرکت به کار گرفته می شود در نمودار ۲-۲ نشان داده شده است. بدهی های جاری دائمی در نمودار ۲-۲ شامل اقلامی از بدهی های جاری است که خود به خود برای رسیدن به حجم فروش مورد انتظار لازم است. بدهی های متغیر نتیجه فروش فصلی است. شرکت ها می توانند بخشی از دارایی های جاری خود را از محل وام های بلند مدت یا حقوق صاحبان سهام تامین کنند که خود نوعی استراتژی در مدیریت سرمایه در گردش است(جهانخانی و پارسائیان،۱۳۸۰).

۲-۴ مدیریت سرمایه در گردش

مدیریت سرمایه در گردش، تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش و همچنین تصمیمات مربوط به تامین مالی بلند مدت لازم، برای پشتیبانی مالی از دارایی های جاری واحد انتفاعی را در بر می گیرد. مدیریت سرمایه در گردش برای سلامت مالی واحد تجاری در اندازه های مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است. مبالغ سرمایه گذاری شده در سرمایه در گردش نسبت به کل دارایی ها بسیار بالا است و بنابراین یک امر بسیار حیاتی است که این مبالغ به طور موثر و کارا مورد استفاده قرار گیرند(یعقوب نژاد و دیگران،۱۳۸۹). مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری است به گونه ای که ریسک ناتوانی، در برآورده کردن تعهدات کوتاه مدت از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در این دارایی ها را از طرف دیگر بر طرف نماید(رحمان و نصر[۱]،۲۰۰۷). شرکت ها می توانند سطح بهینه ای از سرمایه در گردش را دارا باشند که ارزش آنها را حداکثر نماید(یعقوب نژاد و دیگران،۱۳۸۹). اگر سرمایه در گردش به اندازه کافی نگهداری نگردد این عمل باعث کاهش سودآوری شرکت، از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری و بحران نقدینگی در کوتاه مدت می شود. کارایی مدیریت سرمایه در گردش به این معنا است که اجزا مختلف سرمایه در گردش به اندازه کافی نگهداری شود تا عملکرد مدیریت شرکت را هموار سازد و باعث افزایش سودآوری شرکت گردد. اما برای مدیریت تعیین مقدار مناسب سرمایه در گردش مشکل است زیرا، مقدار سرمایه در گردش در هر شرکتی و در هر دوره ای بستگی به مواردی از قبیل ماهیت تجاری، ماهیت مواد خام، فرآیند تکنولوژی، درجه رقابت بازار، مقیاس عمل، سیاست اعتباری و غیره دارد. بنا براین مقدار مناسبی از وجوه مورد نیاز است تا به صورت دائمی در انواع مختلف دارایی های جاری سرمایه گذاری شود(اویار[۲]،۲۰۰۹). دارایی های جاری برای عملیات شرکت ضروری است اما نگهداری بیش از حد آن باعث کاهش ریسک کمبود دارایی ها و همچنین کاهش ریسک عملیاتی شرکت می گردد(لشگری دربندی،۱۳۸۹). موجودی فراوان و سیاست اعتباری سخاوتمندانه،می تواند منجر به افزایش فروش گردد. موجودی زیاد ریسک موجودی را کاهش می دهد و اعتبار تجاری به دلیل اینکه امکان ارزیابی کیفیت محصول را قبل از پرداخت برای مشتریان فراهم می سازد، می تواند باعث افزایش فروش گردد(دیلوف[۳]،۲۰۰۳). جز دیگر سرمایه در گردش حساب های پرداختنی است. به تعویق انداختن پرداخت ها به عرضه کنندگان این امکان را برای واحد تجاری فراهم می سازد کیفیت محصولات خریداری شده را مورد ارزیابی قرار دهد اهمیت مدیریت نقدینگی و می تواند یک منبع انعطاف پذیر و ارزان تامین مالی برای شرکت ها باشد(یعقوب نژادو دیگران،۱۳۸۹).اما از طرف دیگر، اگر موجودی کالا بیش از اندازه نگهداری شود باعث افزایش هزینه های انبارداری و ضایعات می گردد(لشگری دربندی،۱۳۸۹). همچنین اگر عرضه کننده به منظور پرداخت قبل از موعود، تخفیف پیشنهاد نماید تاخیر در صورتحساب می تواند بسیار هزینه بر باشند. لذا مدیریت مالی باید تعادلی را میان این دو حالت به وجود آورد تا اینکه دارایی های جاری بیش از اندازه نباشد و همچنین میزان کم این دارایی ها نیز باعث کاهش سودآوری و ورشکستگی شرکت در زمان بحران نگردد(یعقوب نژاد و دیگران،۱۳۸۹).

[۴] Net Operating Working Capital

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.

محاسبه‌ی شاخص خلق نقدینگی در چارچوب الگوی برگر و باومن و تاثیر آن بر بحران‌های بانکی: کاربردی از مدل پانل لاجیت و پروبیت

بانک‌ها با تخصیص منابع مالی نقش مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی دارند، در حقیقت بانک‌ها با این اقدام به عنوان واسطه‌گرهای مالی عمل می‌کنند. همچنین بانک‌ها استخر نقدینگی هستند و این نقدینگی را از طریق سررسید اقلام ترازنامه ایجاد می‌کنند. به دلیل اهمیت ایجاد نقدینگی بانک‌ها در این تحقیق سعی شده است تا به محاسبه شاخص خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور با استفاده از روش برگر و باومن (2009) پرداخته ‌شود. از آنجایی که بانک‌ها مهمترین مراکز اقتصادی هستند، باید توجه داشت که این نقدینگی تاثیر جدی بر روی آن‌ها خواهد گذاشت و بانک‌ها دچار بحران خواهند شد. برای مشخص کردن سال‌های مبتنی بر بحران بانکی، از مدل مارکف-سوییچینگ استفاده می‌شود. برای بررسی تاثیر نقدینگی بر بحران بانکی از مدل لاجیت و پروبیت استفاده شده است. برای این کار از داده‌های سال 1384-1396 استفاده شده و برای 17 بانک که شامل بانک‌های خصوصی و دولتی است، استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان خواهند داد که با استفاده از مدل برگر و باومن (2009) خلق نقدینگی برای 13 سال محاسبه شده و با کمک مدل لاجیت بهترین مدل، انتخاب شده و نشان می‌دهد که نقدینگی تاثیر مثبتی بر بحران بانکی خواهد داشت. دارایی، ریسک اعتباری، تورم و مطالبات معوق تاثیر مثبت ولی تجارت آزاد و نرخ کفایت سرمایه تاثیر منفی بر بحران بانکی خواهند گذاشت. در حقیقت بانک‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی به خلق نقدینگی می‌پردازند، در صورتی که با ایجاد نقدینگی اولین ضرر و زیان را برای خودشان و بعد برای جامعه‌ی اقتصادی متحمل خواهند شد.

اهمیت مدیریت نقدینگی

مدیرعامل بانک دی در مراسم معارفه معاون اعتبارات این بانک، بر اهمیت نقش اعتبارات در افزایش سودآوری بانک و نقش آفرینی در اشتغالزایی و رونق اقتصادی کشور تاکید کرد.

مدیرعامل بانک دی در مراسم معارفه معاون اعتبارات این بانک، بر اهمیت نقش اعتبارات در افزایش سودآوری بانک و نقش آفرینی در اشتغالزایی و رونق اقتصادی کشور تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک دی، محمد رضا قربانی، مدیرعامل بانک دی در مراسمی با حضور مدیران ارشد بانک، شعبانعلی داورپناه را به عنوان معاون جدید اعتبارات بانک دی معرفی کرد.

مدیر عامل بانک دی در این مراسم، با اشاره به اهمیت حوزه اعتبارات در سودآوری بانک و نقش آفرینی در اشتغالزایی و رونق اقتصادی کشور گفت: وظیفه ما به عنوان بانک، واسطه گری وجوهی است که مشتریان به امانت نزد ما قرارداده اند و بانک باید بتواند پولی را که تحت عنوان نقدینگی از سطح جامعه جمع آوری می کند در قالب عقود اسلامی به مصرف فعالیت های سودآور اقتصادی برساند.

قربانی افزايش توليد، درآمد، اشتغال و سایر شاخصه های تاثیرگذار بر رونق اقتصادی و به تبع آن افزایش رفاه اجتماعی را بخشی از مهمترين اهداف توسعه اقتصادی هر كشور دانست و افزود: بانک ها با اعطای تسهیلات مناسب و به موقع به نهاد های مختلف تولیدی و خدماتی می توانند در شکوفایی اقتصاد کشور نقش آفرین باشند.

وی همچین افزود: تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر رعایت نرخ سودهای بانکی، می تواند شرایط اعطای تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه های اقتصادی را فراهم کند که نتیجه آن اشتغالزایی و افزایش تولیدات داخلی است و انتظار داریم حوزه اعتبارات بانک دی با اعتبار سنجی و شناخت دقیق نیاز ها و انتظارات مشتریان با حرکتی صحیح در چارچوب اهمیت مدیریت نقدینگی قوانین و مقررات نظام بانکی بتواند ضمن رفع نیاز های اقشار مختلف جامعه برای بانک نیز سودآوری ایجاد نماید.

قربانی در پایان سخنانش شعبانعلی داورپناه را که دارای سوابق درخشان در حوزه اعتبارات بانکی است و سابقه سال ها فعالیت در این حوزه را در کارنامه خدمتی خود دارد به عنوان معاون اعتبارات بانک دی معرفی کرد و اهمیت مدیریت نقدینگی گفت: امیدواریم با توجه به سوابق قابل توجه ایشان شاهد پیشرفت های قابل توجهی در حوزه اعتبارات بانک باشیم.

داورپناه معاون جدید اعتباری بانک دی نیز ضمن ابراز خرسندی از حسن اعتماد مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این بانک در انتخاب وی جهت تصدی این مسئولیت مهم اظهار کرد: صنعت بانکداری امروزه، شرایط دشواری را برای بانکداران به اهمیت مدیریت نقدینگی ویژه مدیران بانکی فراهم کرده است زیرا مدیران باید در شرایط اقتصادی کشور انتظارات به حق سهامداران، مشتریان، بانک مرکزی، صاحبان صنایع خرد و کلان، دولت و سایر ذینفعان را در نظر گرفته و برآورده سازند.

وی همچنین از اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان اتفاق خوشایندی در صنعت بانکداری یادکرد و گفت: در شرایط فعلی که التهابات سود سپرده ها فروکش کرده است، می توان جهت مدیریت نقدینگی، از طریق خلق محصولات جدید اعتباری اقدام کرد و به نتایج مطلوبی دست یافت.

اهمیت مدیریت نقدینگی

گروه بازار پول - با توجه به فعالیت و ماهیت بانک ها، این موسسات مالی برای انجام عملیات مربوط ناگزیر از پذیرفتن ریسک های مختلفی هستند. به واقع ریسک نمودن جزء لاینفک عملیات بانکهاست. البته نباید از نظر دور داشت که میزان ریسک بستگی مستقیم به بازده مورد انتظار فعالیتها و همچنین ریسک پذیری سهامداران دارد لیکن حتی در صورتیکه سهامداران یک بانک مایل به پذیرش ریسک زیادتر برای دست یابی به بازده زیاد تر باشند این امر نمی تواند بدون حد مرز صورت پذیرد و ناظران مالی و بویژه بانک مرکزی با هدف تنظیم و کنترل بازار و حفظ منافع جمعی محدودیت هایی برای این امر وضع نماید.

به گزارش رازپول، اميد محمد رحيم نيا، رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانک صنعت و معدن در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني بانک صنعت و معدن در رابطه با اینکه ريسك و عدم اطمينان جزء ذاتي فعاليت‌هاي مالي و بانكي می باشد، گفت: فعاليت‌هاي بانكي همانند ساير فعاليت‌هاي اقتصادي بر بستري از عدم اطمينان قرار دارند به طوريكه در اكثر موارد پيامد فعاليت‌هاي بانكي به ويژه اعطاي تسهيلات و احتمال به ثمر نشستن اهداف از پيش تعيين شده بانك از ارائه تسهيلات، به طور قطع و يقين روشن نمي‌باشد.

وی افزود: بانك‌ها صرف نظر از اهداف مورد نظر خود، در معرض اين نااطميناني‌ها قرار دارند. به عبارت ديگر ريسك و عدم اطمينان جزء ذاتي فعاليت‌هاي مالي و بانكي است.

محمد رحیم نیا درخصوص اهمیت مدیریت ریسک در بانکداری خاطرنشان کرد: از اين رو، عملكرد اقتصادي و ايجاد ارزش در بانك‌ها به كيفيت ارائه خدمات مالي و كارايي مديريت ريسك بستگي داشته و مديريت ريسك در بانكداري براي حفظ و بقاي بلندمدت بانك‌ها حياتي است و استقرار آن منجر به كاهش زيان‌هاي احتمالي ناشي از ريسك معاملات شده و موجب ارتقاي سطح عملكرد و در نتيجه افزايش ارزش دارائي‌ها و ثروت سهامداران و ساير ذينفعان و در نتيجه افزايش اعتبار بانك و تثبيت سيستم بانكي مي‌گردد.

رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانک صنعت و معدن در خصوص معرفی ساختار مدیریت ريسك در بانك صنعت و معدن عنوان داشت: در بانک صنعت و معدن كميته‌هاي فرعي "مدیریت ریسک اعتباری"، "مدیریت ریسک عملیاتی و تطبيق" و "کمیته مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک (ALCO)" تحت نظارت کمیته عالی مدیریت ریسک به عنوان عالی‌ترین رکن تصميم‌گيرنده در زمینه ریسک بانک وظيفه پایش، اندازه‌گیری، کنترل و تهیه گزارش‌های مختلف جهت طرح در کمیته عالی مدیریت ریسک را عهده‌دار مي باشند.

وی در ادامه گفت: در اين ميان اداره بررسي و كنترل ريسك به عنوان تسهيل گر جريان اطلاعات از كميته هاي فوق الذكر به كميته عالي مديريت ريسك و نيز هدايت كننده راهبردها و تصميمات متخذه در سطوح مديريت ارشد به بدنه سازمان و در نهايت كمك به تصميم سازي در زمينه مديريت بهينه انواع ريسك هاي بانكي عمل مي نمايد.

محمد رحیم نیا همچنین به گزارش‌هاي ماهانه بررسي وضعيت ريسك بانک صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: اين گزارش‌ها كه مشتمل بر تحليل‌هاي مختلفي از وضعيت بانك در ريسك‌هاي اعتباري، نقدينگي و بازار مي‌باشد به صورت مستمر و ماهانه تهيه مي‌گردد.

رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانک صنعت و معدن تصریح کرد: در اين گزارش در حوزه ريسك اعتباري؛ بررسي وضعيت پرتفوي اعتباري بانك به تفكيك تسهيلات و اعتبارات و به تفكيك ارزي و ريالي، بررسي وضعيت ريسك اعتباري شعب، بررسي ريسك تمركز در صنايع گوناگون، در حوزه ريسك نقدينگي؛ نسبت‌هاي دارايي‌هاي نقد به كل دارايي‌ها، دارايي‌هاي نقد به سپرده‌هاي ديداري، نسبت مجموع سپرده‌ها به كل بدهي‌ها، نسبت مانده تسهيلات به كل سپرده‌ها، نسبت كل مصارف به منابع و تحليل شكاف نقدينگي بانك براي پايش ريسك نقدينگي و در نهايت در حوزه ريسك بازار نيز، وضعيت باز ارزي بانك و ميزان دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي براساس ارزهاي مختلف مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

وی به اعلام فعالیت های حوزه ریسک بازار پرداخت و بیان داشت: پايش روند حركتي اسعاري كه عمده پورتفوي ارزي بانك را تشكيل مي‌دهد و همچنين تحليل بازار طلا، سكه، نفت و اهم صنايع بورسي نيز از جمله فعاليت‌هايي است كه در حوزه ريسك بازار به طور منظم انجام مي‌شود .

رحیم نیا اظهار کرد:همچنين گزارش‌هايي مشتمل بر روند تغييرات ريسك‌هاي اعتباري، نقدينگي و بازار معمولا بصورت 6 ماهه و سالانه تهيه و در جلسات كميته عالي مديريت ريسك ارائه مي‌گردد.

ریسک اعتباری

رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانک صنعت و معدن با بیان اینکه ریسک اعتباری مهمترین مخاطره‌ای ست که بانک با آن مواجه است، خاطرنشان کرد: با عنايت به اينكه عمده دارایی‌های بانک صنعت و معدن، تسهیلات اعطایی به مشتریان می‌باشد، ریسک اعتباری مهمترین مخاطره‌ای است که بانک با آن مواجه است.

وی افزود: هرگونه خسارت ناشی از عدم پرداخت تسهیلات و تعهدات مشتریان و به عبارتی احتمال بروز زیان ناشی از عدم ایفای به موقع تمام یا قسمتی از تعهدات ناشی از دریافت خدمات اعتباری توسط طرف مقابل (به دلایلی همچون عدم تمایل، عدم توانایی مالی و وجود موانع در انجام تسویه) ریسک اعتباری نام دارد.

رحیم نیا در ادامه عنوان داشت: همچنين نظر به لزوم تداوم انجام اقدامات اجرايي خواسته شده در نامه شماره 167622 مورخ 22 شهريور93 بانك مركزي ج.ا.ا در خصوص انجام آزمون بحران ، در ادوار زماني مختلف اين آزمون در حوزه ريسك هاي اعتباري و نقدينگي انجام و نتايج محرمانه آن در اختيار اعضاء محترم هيأت مديره قرار مي گيرد.

رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانک صنعت و معدن گفت: در خصوص آزمون بحران ريسك اعتباري ، شوك وارده ، بصورت انتقال 10 ، 20 و 30 درصدي مانده تسهيلات سررسيد گذشته به سرفصل مطالبات معوق فرض شده و در هر حالت آثار آن بر نسبت كفايت سرمايه بررسي مي شود.

وی تصریح کرد: در مورد آزمون بحران ريسك نقدينگي نیز با فرض اينكه 10 ،20 و يا 30 درصد سپرده ها بصورت ناگهاني از بانك خارج شوند پيامد آنها بررسي مي شود.

تسهیلات و تعهدات کلان

در ادامه محمد رحیم نیا درخصوص تسهیلات و تعهدات کلان بانک نیز به مواردی اشاره کرد و افزود: با توجه به مفاد بخشنامه شماره 242553/92 مورخ 16 آبان 92 بانک مرکزی، مشتریانی که مجموع تسهیلات و تعهدات آنها بیش از 10% سرمایه پایه بانک باشد، تسهیلات و تعهدات آنها از نوع کلان محسوب می‌گردد.

رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانک صنعت و معدن اظهار کرد: طبق بخشنامه مذکور حداکثر خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نيز نباید از 8 برابر سرمایه پایه بانک تجاوز نماید. بر این اساس گزارش تسهیلات و تعهدات کلان و بررسی حدود به طور ماهانه و سالانه تهیه و ارائه می‌گردد.

ریسک نقدینگی

وی ریسک نقدینگی را ميزان عدم توانایی بانک در ایفای تعهدات کوتاه‌مدت نامید و درخصوص هدف مدیریت ریسک نقدینگی گفت: هدف از مدیریت ریسک نقدینگی، پوشش کلیه تعهدات ناشی از تغییرات منتظره یا غیرمنتظره اقلام ترازنامه در راستای توسعه بنگاه مالی است.

محمد رحیم نیا عنوان داشت: نظارت بر ریسک نقدینگی شامل برنامه‌ریزی و کنترل درست نقدینگی تحت الزامات داخلی بانک مستلزم تعیین برخی معیارها و حدود مناسب برای هر یک از این معیارها می‌باشد كه به صورت هفتگي توسط كميته مديريت دارائي و بدهي (ALCO) صورت مي پذيرد.

رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانک صنعت و معدن افزود: بررسی ساختار زمانی سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها، بررسی انواع نسبت‌های نقدینگی جهت اطمینان از پرداخت تعهدات، میزان نگهداری دارایی‌های نقد در خصوص کفایت نقدینگی بانک، بررسی تغییرات نرخ سود، بررسی ساختار و ثبات سپرده و پیش‌بینی جریان‌های نقدینگی آتی از جمله این موارد هستند.

وی خاطرنشان کرد: عدم تطابق زمانی سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها بخش جدایی ناپذیر فعالیت بانکداری است. نكته مهم، دامنه و اندازه شکاف سررسیدها است که در صورت وجود بحران، بانک تا چه مدت می‌تواند پابرجا بماند.

ریسک عملیاتی

محمد رحیم نیا در پاسخ به اینکه هدف از اجرای ریسک عملیاتی در بانک صنعت و معدن چیست، بیان داشت: بانک صنعت و معدن ریسک عملیاتی را مطابق پیمان بازل 2، به عنوان ریسک زیان ناشی از نواقص احتمالی در فرآیندها و روش‌ها، فرآیندهای مربوط به درون سازمان، رویدادهای سیستمی و در نهایت رویدادهای خارج بانک، تعریف می‌کند.

رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانک صنعت و معدن اظهار کرد: هدف اين بانک از توجه به ریسک عملیاتی در مرحله اول شناسایی و اندازه‌گیری ریسک‌های مربوط و در مرحله بعد کاهش ریسک و نظارت بر آن است. در این راستا بانک جهت اندازه‌گیری ریسک عملیاتی، با استفاده از روش‌هاي پایه و استاندارد اقدام به برآورد ارزش در معرض خطر ریسک عملیاتی نموده است.

وی همچنین درباره وضعیت کنونی ریسک بازار در بانک افزود: ريسك بازار، در واقع ریسک تأثیر پذیری ارزش اقلام داخل و خارج ترازنامه از نوسانات در بازار سهام، نرخ بهره، نرخ تبدیل ارز و قیمتها مي باشد.

رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانک صنعت و معدن عنوان داشت: طبق تعریف بانک تسویه بین الملل (BIS) اجزاء اصلی ریسک بازار عبارتند از :1. ریسک بازار سهام 2. ریسک نوسان نرخ بهره 3. ریسک نوسان نرخ ارز 4. ریسک نوسان قیمت کالا .

محمد رحیم نیا تصریح کرد: با توجه به منع بانك هاي دولتي به نقش آفريني در خريد و فروش سهام و نيز كالاهاي با ارزش و نيز تكليفي بودن نرخ سود سپرده ها و تسهيلات، ريسك بازار در حال حاضر تنها از منظر دارايي ها و بدهي هاي ارزي مي تواند سرمايه و در نهايت حقوق صاحبان سهام را در معرض تهديد قرار دهد.

رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانک صنعت و معدن در ادامه خاطر نشان کرد: لذا با استفاده از تكنيك ارزش در معرض خطر (Value at Risk) و با درجه اطمينان 95 درصد ميزان دارايي در معرض خطر از محل دارايي ها و بدهي هاي ارزي در دوره اي زماني مختلف محاسبه و به اعضاء هيأت مديره گزارش مي شود.

همكاري تنگاتنگ با مديريت بين الملل و تجهيزمنابع

وی درخصوص عملکرد مديريت ريسك بانک صنعت و معدن در دوران پسابرجام عنوان داشت: با عنايت به تصويب برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) در زمستان 1394 و لغو يا توقف تحريم‌ها و آغاز فعاليت‌هاي كارگزاري، رعايت طيف وسيعي از قوانين، مقررات و استانداردها در خصوص مديريت ريسك در دستور كار بانك صنعت و معدن با محوريت اداره بررسي و كنترل ريسك قرار گرفت.

محمد رحیم نیا اظهار کرد: به گونه اي كه از رهرو تعامل سازنده اداره بررسي و كنترل ريسك با همكاران مديريت بين الملل و تجهيز منابع ايفاي نقش فعالانه در ارائه گزارشهاي مورد درخواست طرفهاي بين المللي طي 12 ماهه گذشته شاهد افزايش تمايل بانكهاي آسيايي و اروپايي جهت برقراري رابطه مجدد كارگزاري با بانكهاي ايراني بوده ايم.

اخذ رتبه اعتباري

رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانک صنعت و معدن به رتبه‏بندی اعتباری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: رتبه‏ بندی اعتباری بانک‌ها یکی از ابزارهای مهمی است که بر تصمیم متعاملین حقیقی و حقوقی بانک‌ها چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین‏المللی جهت فراهم‏آوری امکان برقراری رابطه تجاری و مالی در کنار خاطری آسوده بسیار تأثیرگذار است.

وی تصریح کرد: در عرصه بین‏ الملل، سرمایه گذاران مختلف همواره در جستجوي بانک‌ها و مؤسسات مالی با رتبه اعتباری بالا مي‌باشند تا با خرید اوراق قرضه منتشره یا سهام و یا حتی مشارکت در پروژه‏های مختلف عمرانی، سرمایه‏گذاری خود را تضمین نمایند.

محمد رحیم نیا افزود: در واقع به واسطه رتبه اعتباري مأخوذه امكان ترسيم نقشه راه چگونگي انتشار اوراق قرضه توسط اين بانك با نرخ مناسب و البته جذاب براي سرمايه ‏گذاران بين ‏المللي جهت تأمين مالي يك يا چند پرو‍ژه ملي، تسهيل‏گري در خصوص اخذ وام سنديكايي براي برخي پروژه‏ هاي زيرساختي كشور با مشاركت بانك‌هاي اروپايي، امكان جذب منابع خارجي با قيمت مناسب فراهم خواهد شد.

رئيس اداره بررسي و كنترل ريسك بانک صنعت و معدن در پایان خاطرنشان کرد: در اين راستا، اخذ رتبه اعتباري از يكي از شركت‌هاي معتبر رتبه‌بندي دنيا بعنوان يكي از اهداف بانك صنعت و معدن در سال 1394 مورد توجه خاص مديريت ارشد بانك قرار گرفت، كه در نهايت با پيگيري‌ها و تلاش مستمر، در پي اولين رتبه مأخوذه در سال 1394 اهمیت مدیریت نقدینگی ، در زمستان سال 1395 نيز دومين رتبه اعتباري بانك صنعت و معدن با محوريت اداره بررسي و كنترل ريسك رتبه كشوري (BB-) از شركت Capital Intelligence اخذ گرديد. براساس رتبه‌بندي اين موسسه، چشم انداز رتبه اعتباري بانك در بلندمدت با ثبات (Stable Outlook) و امتياز حمايتي (Support) 2 ارزيابي شده‌است.

بررسی رابطه نقدینگی با ریسک پذیری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور گرمسار، گرمسار، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزا د اسلامی، واحد خمین، خمین، ایران.

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، خمین، ایران.

چکیده

ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک و فعالیت های بانکداری است و بانک‌ها به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی دارند در این زمینه مورد توجه خاص قرار می‌گیرند. هدف اصلی از این پژوهش بررسی رابطه نقدینگی با ریسک پذیری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر طبقه بندی بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس روش مطالعه داده‌های ترکیبی رگرسیون داده‌های ترکیبی با اثرات ثابت (پتل) انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش، بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1391 تا سال 1396 بود. با استفاده از روش نمونه گیری غربالگری حذفی تعداد 9 بانک در دوره های 6 ماهه به عنوان حجم نمونه اماری مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌ها با بهره‌گیری از روش های معمول اقتصاد سنجی و مدل های رگرسیونی صورت‌ گرفته است که بدین منظور از نرم افزارEviews استفاده گردید. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که نقدینگی سال t تاثیر معناداری بر ریسک نقدینگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. همچنین مشخص گردید که نقدینگی سال t-1 بر ریسک نقدینگی تاثیر معناداری ندارد. در خصوص ریسک اعتباری، مشخص گردید که نقدینگی سال t و سال t-1 بر ریسک اعتباری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری ندارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.