تاثیر نرخ دلار روی بورس


بررسی رابطه بین قیمت سکه بهار آزادی و نرخ ارز با شاخص قیمت ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران (بین سال های90- 84)

بورس اوراق بهادار یکی از مهم ترین بازارهای مالی است که به نوعی نشانگر اقتصاد هر کشور به شمار می رود. رکود و رونق بورس اوراق بهادار نه تنها اقتصاد ملی بلکه اقتصاد منطقه و جهانی را نیزتحت تأثیر خود قرار می دهد. بازار بورس اوراق بهادار از سویی محل جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژ ههای سرمایه گذاری است و از سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد می توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو و وجوه خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار گیرند. بدیهی است بازار اوراق بهادار و بازار ارز و بازار طلا همواره به عنوان بخش های حساس بازار مالی هستند عوامل متعددی بر بازده بازار بورس اوراق بهادار تاثیرگذار می باشند که در این خصوص می توان به عوامل سیاسی، اجتماعی-فرهنگی، تکنولوژیکی و در نهایت عوامل اقتصادی اشاره داشت. عوامل کلان اقتصادی موثر بر بازار سهام می توان به تولید ناخالص ملی، تاثیر نرخ دلار روی بورس تورم، نقدینگی، قیمت سکه بهار آزادی، نرخ ارز و قیمت واقعی نفت خام اشاره داشت. این پژوهش که به روش توصیفی– پیمایشی تهیه گردیده است بررسی رابطه بین سکه بهار آزادی و نرخ ارز با شاخص قیمت ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران (بین سالهای84-90) پرداخته است و از کتب ایرانی و منابع خارجی و همچنین بهره برداری از نمودارها و جداول ازسایت های معتبر به جمع آوری اطلاعات پرداخته و دوره های مختلف را مقایسه کرده است و نتایج این بررسی نشان داد. قیمت دلار محرک اصلی رشد قیمت سکه در بورس اوراق بهادار تهران بوده است، اگر شاخص قیمت دلار و طلا در بازار داخلی را در تاثیر نرخ دلار روی بورس کنار شاخص قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی را با هم مقایسه کنیم می بینیم که منحنی شاخص قیمت طلا در بازار داخلی کاملا با قیمت دلار در بازار آزاد منطبق است.یعنی در حالی که منحنی شاخص قیمت طلا در بازار جهانی تقریبا افقی است،منحنی قیمت طلا دربازار داخلی با تبعیت از قیمت دلار آزاد با شیبی به نسبت تند در حال افزایش است همچنین تأثیر نوسانات نرخ ارز و تغییرات قیمت درکوتاه مدت و میان مدت باعث افزایش قیمت سهام و در بلندمدت باعث کاهش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می شود. واژگان کلیدی : بورس، ارزش سهام، سکه بهارآزادی، ارز، شاخص قیمت

منابع مشابه

ارتباط‌های پویا بین قیمت نفت، قیمت طلا و نرخ ارز با شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران

صنعت نفت در اقتصاد ایران همواره نقش مهمی داشته و نوسانات قیمتی آن بزرگ‌ترین تاثیر نرخ دلار روی بورس عامل منبع اختلال در اقتصاد کشور محسوب می­شود. یکی از بخش­های مهم اقتصاد که می­تواند تحت تأثیر این نوسانات بازار سرمایه می­باشد؛ بنابراین این مقاله با استفاده از مدل DCC-MGARCH همبستگی شرطی پویا بین قیمت نفت، قیمت طلا و نرخ ارز با شاخص بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره فروردین 1380 تا اسفند 1395 مطالعه می­کند. در این مط.

رابطه بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

مدیران تمایل دارند اخبار بد شرکت را برای مدّت طولانی نگهداری و انباشته کنند. هنگامی که توده اخبار منفی انباشته به نقطه اوج رسیده و به یکباره وارد بازار می­شود، منجر به افزایش ریسک سقوط قیمت سهام می­گردد. ادبیات نظری نشان می­دهد که ریشه اصلی همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام در عدم شفافیت اطلاعات مالی شرکت­ها می­باشد. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام .

بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تاثیر نرخ دلار روی بورس تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH

This paper investigates the relationship between real exchange rate uncertainty and stock price index in Tehran stock exchange for the period of 1995-2009 by using monthly data and applying Bivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity model (Bivariate GARCH). The results show that there is a negative and significant relationship between real exchange rate uncertainty an.

بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH

در این مقاله، رابطه بین نوسانات نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال ‌ های 1390-1378 با استفاده از داده‌های ماهیانه بررسی می ­ شود. به این منظور از مدل خودرگرسیونی تعمیم ­ یافته دومتغیره مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی [1] استفاده شده است. نتایج نشان می ­ دهد که بین متغیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت سهام، رابطه منفی و معنی ­ دار وجود داشته و بین نااطمینانی .

تحلیل رابطه‌ی بین بازار ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد ناپارامتریک و کاپولا

درک ارتباط بازار سهام با بازار ارز برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران دارای اهمیت است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کاپولا همبستگی بین نرخ ارز، پرش قیمت و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران طی دوره‌ی 94-1385 محاسبه شده ‌است. هم‌چنین از رویکرد ناپارامتریک جهت برآورد میانگین بازده، نوسان و پرش قیمت داده‌های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می‌دهند که میانگ.

بررسی تأثیر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر شاخص سود نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران

هدف این مقاله بررسی رابطه بین بی‌‌‌ثباتی نرخ واقعی ارز و شاخص سود نقدی و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از مدل‌های GARCH که امکان بر‌آورد بی‌ثباتی یک متغیر و همچنین تأثیر بی‌ثباتی بر آن متغیر را فراهم می‌کند، استفاده شده است. در این مقاله، از داده‌های ماهانه نرخ واقعی ارز و شاخص سود نقدی و قیمت سهام طی دوره 1384تا 1386 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل تحقیق به روش حداقل مر.

تعیین جهت بورس با نرخ سکه و دلار در روزهای آینده

یک تحلیلگر بازارسرمایه در خصوص افزایش قیمت دلار و سکه و تاثیر آن بر بازار سرمایه اظهار کرد: این روزها افراد جامعه به این درک رسیده‌اند که دلار ۳۳ هزار تومانی و سکه ۱۶ میلیون تومانی در برابر بازار سرمایه که در حال حاضر قیمت‌ سهم‌هایش در وضعیت خوب و با ارزشی قرار دارد، دیگر جذاب نیست.

مجتبی دیبا، تحلیلگر بازارسرمایه در گفت‌وگو با بیداربورس در تشریح علت روند صعودی امروز بازارسرمایه بیان کرد: دلیل اصلی رشد امروز بورس را می‌توان کاهش فاصله دلار بازار آزاد و دلار نیمایی دانست که به موجب این اتفاق کلیت بازارسرمایه امروز احوال بهتری نسبت به چند روز گذشته داشت.

او وضعیت این روزهای دلار و انتظارات تورمی این روزهای جامعه را از دیگر دلایل روند صعودی بازار به حساب آورد و گفت: اگر اختلاف قیمتی بین دلار نیمایی و دلار آزاد زیاد نباشد، شرکت‌ها صورت‌های مالی جذابی خواهند داشت.

دلار و سکه دیگر جذاب نیستند

وی در خصوص افزایش قیمت دلار و سکه و تاثیر آن بر بازار سرمایه اظهار کرد: این روزها افراد جامعه به این درک رسیده‌اند که دلار ۳۳ هزار تومانی و سکه ۱۶ میلیون تومانی در برابر بازار سرمایه که در حال حاضر قیمت‌ سهم‌هایش در وضعیت خوب و با ارزشی قرار دارد، دیگر جذاب نیست.

پول‌های بزرگ در بورس باقی‌ ‌مانده‌اند

دیبا ادامه داد: اخبار بسیاری در خصوص خروج نقدینگی از بازار سرمایه و حرکت آن به سمت بازارهای موازی می‌شنویم اما باید این موضوع را بدانیم که این پول‌ها مربوط به سرمایه‌داران کوچک بازار است و پول‌های بزرگ هنوز در بازار باقی‌مانده‌اند و شرایط بازارسرمایه از تاثیر نرخ دلار روی بورس نظر ریسک و بازدهی برای آن‌ها جذاب‌تر است.

این تحلیلگر بازارسرمایه در پیش‌بینی بازارفردا بیان کرد: بازار فردا اگر مانند امروز روندی آرام داشته باشد در نیمه دوم معاملات شرایط خوبی را تجربه خواهد کرد.

چشم‌انداز غبارآلود دلار

او با اشاره به اینکه چشم‌انداز دلار در شرایط مبهمی قرار دارد، افزود: اگر دلار در بالای تاثیر نرخ دلار روی بورس ۳۳ هزار تومان و سکه بالای ۱۷.۵۰۰ الی ۱۸ میلیون تومان چند روزی تثبیت شود، سرمایه‌گذاران به این قیمت‌ها عادت خواهند کرد و دیگر به چشم سرمایه‌گذاری به آن نگاه نمی‌کنند و اگر هم تثبیت نشود، نوید بخش روزهای بهتری است.

روزهای حیاتی بازار

وی فردا و پس فردا را روزهای حیاتی برای بازارسرمایه دانست و گفت: در این دو روز از ابهام قیمت طلا و کاسته خواهد شد و این دو عامل می‌توانند جهت بازار را در روزهای آینده مشخص کنند.

تاثیر نرخ ارز بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 10 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله تاثیر نرخ ارز بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله :

نرخ ارز و شاخص قیمت سهام دو مفهوم اساسی در مفاهیم مالی هستند. این دو مفهوم نقش کلیدی درصحنه کسب و کار جهانی ایفا میکنند. شناسایی رابطه این دو باعث میشود که سرمایهگذار بتواند ریسک سرمایه گذاری خود را حداقل کند. بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلیترین ارکان بازار سرمایه در کشور قادر است ضمن تجهیز و سرازیر کردن پساندازهای راکد در کشور و سوق دادن آنها به سوی تولید، حرکت به سوی رشد و توسعه اقتصادی را سرعت ببخشد. همچنین نرخ ارز از عوامل اثرگذار بر شاخص سهام است که همواره مقادیر آن در دامنههایی متفاوت، در حال تغییر و نوسان است. با در نظر گرفتن تفاوت در زیرساختهای سرمایهگذاری و شرایط اقتصادی کشورها، اثر نرخ ارز و نوسانات آن بر شاخص قیمت سهام تاثیر نرخ دلار روی بورس در کشورهای مختلف میتواند متفاوت باشد. هدف از این مقاله بررسی سوابق پژوهش در زمینه نرخ ارز و شاخص سهام است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که بین نرخ ارز و شاخص سهام توافق عمومی وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا IICMO03_236 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

فرید، داریوش و حسنی خضرآباد، سیدعلی،1396،تاثیر نرخ ارز بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران،اولین همایش بین تاثیر نرخ دلار روی بورس المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی،تهران،https://civilica.com/doc/681060


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1396، فرید، داریوش؛ سیدعلی حسنی خضرآباد )
برای بار دوم به بعد: ( 1396، فرید؛ حسنی خضرآباد )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

اثر توافق بر بورس و قیمت دلار

دلار در معاملات روز دوشنبه کف قیمتی پایین تری را تجربه نکرده به نظر می رسد معامله گران در انتظار تایید بیشتری از جانب طرف های مذاکراتی برجام هستند.

اثر توافق بر بورس و قیمت دلار

بامداد امروز مقام های اروپایی از دریافت پاسخ ایران خبر دادند آن گونه که استفانی لیختنشاین خبرنگار پولتیکو به نقل از یک مقام اروپایی نوشته «هیچ چیز بسیار تحریک برانگیز در پاسخ ایران وجود ندارد. » ظاهراً چیزی در مورد بحث پادمان در پاسخ ایران وجود ندارد؛ بیشتر بر تحریم ها و تضمین ها متمرکز است.

از روز گذشته نیز برخی بازارها به استقبال توافق رفته بودند شواهد نشان می دهد امیدها به بازار سرمایه افزایش یافته است. کارشناسان، بازدهی بهتر شاخص هم‌ وزن و افزایش ارزش معاملات خرد را نقاط قوت معاملات دیروز دانستند. در سال های قبل، ریسک تنش های سیاسی بازار ارز را تحت فشار قرارداده بود که در این روزها امیدواری نسبت به کاهش ریسک های سیاسی بر اقتصاد افزایش یافته است. اکو ایران در این گزارش بازارهای معاملاتی روز قبل را بررسی می کند.

پیش بینی ها برای روز دوشنبه بازار سهام لیدری سهام پالایشگاهی بود ولی افزایش خوش بینی ها نسبت به حصول توافق با سخنان ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه باعث افزایش خوش بینی ها از حصول توافق شد.

در این شرایط سهامداران شرکت های پالایشی با توجه به کاهش قیمت دلار و احتمال کاهش قیمت نفت جهانی در اثر احیای توافق در قامت فروشنده ظاهر شدند و به همین دلیل سهام پالایشگاهی علاوه بر آنکه بازدهی مثبتی را در روز گذشته ثبت نکرد در بازه منفی قیمتی معامله شد در همین شرایط در نیمه ابتدایی معاملات بازدهی شاخص کل منفی شد، با افزایش خوش بینی ها از حصول توافق سهام گروه خودرو با افزایش تقاضا از محدوده منفی قیمتی با رنج مثبت سبزپوش شدند. در این شرایط سهام کوچک بازاربا لیدری خودرو وضعیت بهتری داشتند و شاخص هم وزن نسبت به شاخص کل رشد بهتری را تجربه کرد.

نقطه قوت معاملات دیروز شاخص کل افزایش ارزش معاملات خرد بود در حالیکه شاخص کل و بسیاری از سهام در نیمه ابتدایی معاملات منفی بودند حرکت منفی به مثبت و افزایش حجم معاملات دلیل امیدواری به بازار در روز قبل است.

اثر تنش های سیاسی بر بازار ارز

دلار در معاملات روز دوشنبه کف قیمتی پایین تری را تجربه نکرده به نظر می رسد معامله گران در انتظار تایید بیشتری از جانب طرف های مذاکراتی برجام هستند.

اما آنچه که از بازار ارز مشخص است از بین رفتن انتظارات افزایشی و جایگزینی آن با انتظارات کاهشی است. تنش های سیاسی یکی از ریسک های مهم بر اقتصاد کشور از سال ۹۷ بوده است که اثر خود را به وضوح در قیمت دلار منعکس کرده است، زیرا با افزایش ریسک های سیاسی و افزایش محدودیت های اقتصادی بر بازار ایران، میزان ارز و درآمد در دسترس ایران در تنگنا قرار می گرفت و با پیش بینی از سخت شدن جریان های وارداتی درآمد کشور و اعمال محدودیت هایی که اقتصاد را نشانه می گرفت.

در شرایطی که درآمدها محدود شده بود تقاضای احتیاطی و سرمایه گذاری نیز به تقاضای ارزی در بازار آزاد اضافه شد و به همین دلیل نرخ دلار آزاد افزایش قابل توجهی را در این مدت تجربه کرد.

حال ورق انتظارات در بازار ارز برگشته است، احتمال احیای برجام توسط مقامات رسمی تأیید شده و هیچ مقام رسمی احیای برجام را نفی نکرده است. در شرایطی که قیمت نفت جهانی در محدوده خوبی است ورود نفت ایران به بازارهای جهانی و دسترسی به پول های بلوکه شده انتظارات درآمدی مثبت را برای مردم ایجاد میکند که هم سایه تقاضای احتیاطی و سرمایه گذاری از بازار ارز کم میشود و هم عرضه ارز به خاطر انتظارات کاهشی افزایش پیدا می‌کند.

کارشناسان انتظار دارند قیمت دلار تاثیر نرخ دلار روی بورس در صورت توافق با افزایش هیجانات فروش تا کانال ۲۸ هزار تومان کاهش پیدا کند ولی در ادامه با فروکش کردن هیجانات کاهشی مانند دوره قبل حصول برجام آرام تا محدوده های قبلی بازگردد.

ترس به جان طلای جهانی افتاد

توماس بارکین رئیس فدرال رزرو ریچموند در روز جمعه گفت که می خواهد نرخ بهره را افزایش دهد تا تورم را کنترل کند همین اظهار نظر او باعث افزایش نگرانی ها از اقدامات فدرال رزرو شد و خریداران طلا در بازارهای جهانی دیروز صبح به جای حرکت به سمت مقاومت ۱۸۲۰ دلاری به سمت کانال ۱۷۰۰ برگشتند و اونس طلا در محدوده ۱۷۸۰ دلار قرار گرفت.

سکه امامی در معاملات دیروز در مرز ۱۴ میلیون تومانی قرار گرفت و ربع سکه ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد. قیمت ربع سکه در بازار معاملاتی معمولا ثابت است و کمتر تغییر می کند ولی روند نزولی بازار باعث کاهش ۴۰۰ هزار تومانی ربع سکه شده است. در هنگام افزایش انتظارات صعودی در بازار طلا حباب ربع سکه در بالای محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصدی نوسان میکرد ولی در معاملات امروز به محدوده ۱۶ درصدی رسید و کاهش یافت.

چرا افزایش نرخ دلار بازار را تاثیر نرخ دلار روی بورس سبز نکرد؟

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: در صورتی با افزایش نرخ دلار بازار سرمایه روند افزایشی خواهد داشت که اقتصاد جامعه در یک روال طبیعی گام بردارد اما اکنون با این شرایط شرکت‌های صادرات محور نیز سودآوری معقولی نخواهند داشت.

هاشم باروتی کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص عدم تاثیر افزایش نرخ دلار بر روند بازار سرمایه به بیداربورس گفت: برخلاف باور عوام تا زمانی که دلار روند افزایشی داشته باشد، خروج سرمایه محتمل است.

وی ادامه داد: چراکه در صورت رشد شارپ دلار، سرمایه‌گذاری در دلار منطقی‌تر از سرمایه گذاری در بازار سرمایه به بهانه تاثیرپذیری شرکت‌های صادرات محور از افزایش نرخ دلار است. بنابراین سودآوری خود دلار عاملی میشود که سرمایه به سمت بازار سرمایه نیاید.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه رشد قیمت دلار محرک مناسبی برای افزایش شاخص نیست، ادامه داد: افزایش نرخ دلار در صورتی کار ساز خواهد بود که اقتصاد کشور روال طبیعی داشته باشد، در غیراین‌صورت یک مولفه نمی‌تواند تاثیر چندانی روی سایر مولفه‌ها داشته باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.