اقتصادسنجی و بورس


ریسک‌گریزی و ارزش درمعرض‌ خطر در پرتفوی دارایی‌های کلان: رهیافتی از فیزیک اقتصاد

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر.

چکیده

روش: برای بررسی موضوع، با بهره‌گیری از یک الگوی تعادلی ریاضی و استفاده از روش های اقتصاد سنجی پویا به تحلیل داده های ماهانه بازارهای سهام، ارز و طلا طی بازه زمانی 1374 تا 1397 پرداخته شده است.
یافته‌ها: اقتصادسنجی و بورس براساس یافته‌های پژوهش، میزان ریسک گریزی برای حجم نمونه مورد بررسی نشان می‌دهد که میانگین شاخص ریسک گریزی سرمایه‌گذاران در بازار سهام از دو بازار دیگر بیشتر و این شاخص در بازار طلا کمترین مقدار را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین شاخص ارزش در معرض خطر بازدهی رابطه علیت یک‌طرفه و معنا‌داری با میزان ریسک گریزی سرمایه‌گذار در هر سه بازار دارایی دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج بررسی محاسبه ریسک گریزی و ارزش در معرض خطر در این بازارها می‌تواند به سیاستگزاران کلان اقتصادی برای شناخت بهتر فعل‌وانفعالات این بازارها، کنترل و از بین بردن شرایط بی‌ثبات کننده این بازارها یاری رساند. به‌طور مشخص در مورد بازار بورس ایران می‌توان عنوان کرد که سرمایه‌گذاران به طور نسبی در شرایط رکود اقتصادی و افزایش بی ثباتی سیاسی نسبت به دو بازار طلا و ارز ریسک گریزی بیشتری دارند و یا به عبارتی از سرمایه گذاران بازار سهام اطمینان ذهنی کمتری نسبت اقتصادسنجی و بورس به دو بازار ارز و سهام برخوردار می باشند. دلیل این امر نیز در نوپا بودن بازار سهام نسبت به بازارهای سهام جهانی و نیز قدمت طولانی تر وجود بازارهای طلا و ارز نسبت به بازار نوظهور سهام در ایران می باشد. همچنین ازآنجاکه دارایی طلا دارای یک ارزش ذاتی است و بازار ارز دلار نیز از پشتوانه یک اقتصاد بزرگ جهانی برخوردار است. لذا بی شک برای تقویت پشتوانه بازار بورس اوراق بهادار ایران نیز بهبود زیرساخت های اقتصادی، بهبود شرایط حضور بنگاه ها در بورس، حمایت دولت ها از شرایط رقابتی و عدم مداخله مستقیم در بازار بورس ضروری به نظر می‌رسد. به علاوه با توجه به ماهیت پیچیده بازار بورس و عدم وجود آشنایی کافی عموم مردم لزوم اطلاع رسانی و افزایش اگاهی افراد جامعه جهت حضور بلندمدت در بازار بورس اوراق بهادار ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.20082428.1399.5.2.2.0

مراجع

ابراهیمی، سیدبابک؛ باباخانی، مسعود؛ متقی دستنایی، سمیرا؛ جبارزاده، آرمین. (1390). اثر ریسک‌گریزی فرد در انتخاب پویای سبد مالی بهینه. پژوهشنامه اقتصادی، 11(40)، 271-241.

حسینیون، نیلوفرسادات؛ بهنامه، مهدی؛ ابراهیمی سالاری، تقی. (1395). بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازار‌‌‌‌‌های سهام، طلا و ارز در ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 21(66)، 150-123.

سجادی، زینب؛ فتحی، سعید. (1392). تبیین فرایند چهارگامی محاسبه ارزش در معرض خطر به‌عنوان معیاری برای اندازهگیری ریسک و پیاده‌سازی آن در یک مدل بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6(4)، 13-1.

فلاحی، فیروز، حقیقت؛ جعفر، صنوبر، ناصر؛ جهانگیری، خلیل. (1393). بررسی همبستگی بین تلاطم بازار سهام، ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل DCC-GARCH. پژوهشنامه اقتصادی، 14(52)، 147-123.

محمودی، وحید؛ تهرانی، رضا؛ اقتصادسنجی و بورس پیمانی، مسلم. (1386). بررسی مقایسه‌ای بین انواع روش‌های تخمین بتا جهت رفع مشکلات ناشی از معاملات ناهمزمان. تحقیقات مالی، 9(2)، 102-83.

Brown, D.P., Zhang, Z.M. (1997). Market orders and market efficiency. The Journal of Finance, 52(1), 277-308.‏

Ebrahimi, S. B., Babakkhani, M., Motaghi, S., Jabarzadeh, A. (2011). The effect of risk aversion on the dynamic selection of the optimum portfolio, Journal of Economic Research,11(40), 241-271 [In Persian].

Fallahi, اقتصادسنجی و بورس F., Hghighat, J., Sanoubar, N., Jahangiri, K. (2014). Study of correlation between volatility of stock, exchange and gold coin markets in Iran with DCC-GARCH model. Economics Research, 14(52), 147-123 [In Persian].

Grossman, S. (1976). On the efficiency of competitive stock markets where trades have diverse information. The Journal of Finance, 31(2), 573-585.‏

Hull, J., Treepongkaruna, S., Colwell, D., Heaney, R., Pitt, D. (2013). Fundamentals of Futures and Options Markets. Pearson Higher Education AU.‏

Hosseinioun, N.S., Behname, M, Ebrahimi, S.T. (2016). Volatility transmission of the rate of returns in Iranian stock, gold and foreign currency markets. Iranian Journal of Economic Research, 21(66), 123-150 [In Persian].

Iqbal, J. (2017). Does gold hedge stock market, inflation and exchange rate risks? An econometric investigation. International Review of Economics & Finance, 48, 1-17.‏

Iori, G. (2002). A microsimulation of traders activity in the stock market: the role of heterogeneity, agents’ interactions and trade frictions. Journal of Economic Behavior & Organization, 49(2), 269-285.‏

Jain, A., Biswal, P.C. (2016). Dynamic linkages among oil price, gold price, exchange rate, and stock market in India. Resources Policy, 49, 179-185.‏

Levy, M., Levy, H., Solomon, S. (1995). Microscopic simulation of the اقتصادسنجی و بورس اقتصادسنجی و بورس stock market: the effect of microscopic diversity. Journal de Physique I, 5(8), 1087-1107.‏

Mahmoodi, V.,Tehrani, R., Peymani, M. (2007). Comparing methods of beta اقتصادسنجی و بورس estimation in cases of non-synchronize trading. Financial Research Journal, 9(2), 83-102 [In Persian].

Marsili, M., Maslov, S., Zhang, Y.C. (1998). Dynamical optimization theory of a diversified portfolio. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 253(1-4), 403-418.‏

Mas-Colell, A., Whinston, M.D., Green, J.R. (1995). Microeconomic Theory (Vol. 1). New York: Oxford university press.

Menezes, C.F., Hanson, D.L. (1970). On the theory of risk aversion. International Economic Review, 11(3), 481-487.‏

Navale, G.S., Dudhwala, N., Jadhav, K., Gabda, P., Vihangam, B.K. (2016). Prediction of stock market using data mining and artificial intelligence. International Journal of Engineering Science, 134, 9-11.‏

Palmer, R.G., Arthur, W.B., Holland, J.H., LeBaron, B., Tayler, P. (1994). Artificial economic life: A simple model of a stockmarket. Physica D: Nonlinear Phenomena, 75(1-3), 264-274.‏

Sajadi, Z.,Fathi, S. (2014).Explain the four-step process of calculating risk value as a measure of risk and its implementation in an investment optimization model, Financial Knowledge of Securities Analysis, 31(66), 1-13 [In Persian].

Vargas, M.R., De Lima, B.S., Evsukoff, A.G. (2017). Deep learning for stock market prediction from financial news articles. In Computational Intelligence and Virtual Environments for Measurement Systems and Applications, IEEE International Conference, 60-65.

Von Neumann, J., Morgenstern, O. (1945). Theory of games and economic behavior. Bulletin of the American Mathematical Society, 51(7), 498-504.‏

بررسي اقتصاد سنجي متغير هاي تحقيق و محاسبات نرم افزارري با eviews

در پارسکدرز کارفرمایان سفارش پروژه می دهند تا توسط متخصصین عضو با قیمتی رقابتی انجام شود.

قیمت توافق شده: 50,000 تومان

شرح پروژه:

با سلام با توجه به اينکه موضوع تحقيق: "بررسي اثرات بازارهاي مالي بر توزيع درآمد در ايران" «مطالعه موردي : بورس اوراق بهادار» مي باشد، لذ ا نياز به بررسي متغير هاي مستقل(نسبت حجم معاملات در بازار بورس اوراق بهادار(TOR)، نسبت سرمايه در بازار بورس اوراق بهادار(MCAP) و نسبت ارزش کل سهام معامله شده در بازار بورس اوراق بهادار(TVT) ) بر ضريب جيني فصلي به عنوان متغير وابسته پژوهش فوق مي باشد؛ که ايا هريک از متغيرهاي فوق بر ضريب جيني تاثير دارند يا خير.و تاثير هر يک بر ضريب جيني چيست. ضمنا طي مشورت با يکي استاد راهنما مقاله فق نياز به متغير کنترلي ميباشد که تاثير انها نيز بر متغير وابسته مي بايست ارزيابي گردد. متغير هاي کنترلي شامل نسبت توليد ناخلص داخلي سرانه(جاري و ثابت) نرخ تورم نسبت حجم معاملات به ارزش جاري بازار نسبت بدهي بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي براي ارزيابي ميبايست از اقتصادسنجی و بورس روش اقتصاد سنجي و نرم افزار محاسباتي eviews استفاده گردد. اين محاسبات مربوط به فصل 4 پايان نامه مي باشد

بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین نرخ رشد شاخص قیمت سهام و مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، رشد نرخ ارز، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی، انجام شده است. در این تحقیق داده‌ها به صورت فصلی و برای دوره زمانی1371-1391 و با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی اقتصادسنجی و بورس بلندمدت بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار و متغیرهای کلان اقتصادی معنی‌دار بوده و شوک‌های ناشی از نرخ تورم و نرخ ارز بر اقتصادسنجی و بورس شاخص قیمت سهام در بلندمدت تأثیر منفی دارند. البته تاثیر شوک‌های ناشی از نرخ ارز بر قیمت سهام از شوک‌های ناشی از نرخ تورم شدیدتر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

  • متغیرهای کلان اقتصادی / شاخص قیمت سهام / الگوی خود توضیح برداری / نظریه پولی تورم

20.1001.1.26767562.1394.13.75.1.9

مراجع

برازنده، محمد. اثر متغیر‌های کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، 1376.

عزیزی، فیروزه. آزمون تجربی رابطه تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره ١١ و ١٢، 1383.

قالیباف اصل، حسن. بررسی اثر نرخ ارز بر روی ارزش شرکت در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1381.

کریم زاده، مصطفی. بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی دراقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 26، 1385.

گجراتی، دامودار. «مبانی اقتصاد سنجی»، ترجمه ابریشمی، حمید، جلد اول و دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1378.

Achsani, N. and H.G. Strohe. Stock Market Returns and Macroeconomic Factors, Evidence from Jakarta Stock Exchange of Indonesia 1990-2001, Universität Potsdam, Wirtschaftsund Sozialwissenschaftliche Fakultät, Discussion Paper, 2002.

Chen N.F., R. Roll and S.A. Ross. Economic Forces and the Stock Market,Journal of Business, 1986, Vol. 59, No. 3, pp. 383-403.

Cheung YW and Ng. International Evidence on the Stock Market and Aggregate Economic Activity,Journal of Empirical Finance, 1998, Vol. 5, pp. 281-296.

Christophergan and et.al, "Macroeconomic variables and stock market interactions: New Zeland evidence", the Journal of Investment Management and Financial Innovation. 2006, pp.89-101.

Elton, E.J. and M. Gruber. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, – Fourth Edition, John Wiley & Sons, 1991.

Fama, E., & French, K. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56, 1993.

Fama E.F. Stock Returns, Real Activity, Inflation and Money, American Economic Review, 1981, Vol. 71, No. 4, pp. 545-565.

Fischer, D.E. & Jordan, R.J. Security Analysis and Portfolio Management (5th ed.). New Jersey: Prentice Hall, pp. 622-36, 1991.

Fung H.G. and C.J. Lie. Stock Market and Economic Activities: A Casual Analysis, Pacific- Basin Capital Markets Research, Amsterdam, 1990.

Granger, C. W. J. “Developments in the study of cointegrated economic variables”. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 48, 213- 228, 1986

Hernandez, Leonardo, "Inflation Y Retorno Bursatil, Una Invetigacion Empricia: Chile 1960-1983", Cuadernos-De-Econmia, December 1990, PP.381-406.

Johansen, S.and Juselius, K., 1990, “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration– with Applications to the Demand for Money,” Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 52, No. 2, pp. 169–210.

Kwon, C.S. and T.S. Shin. “Cointegration and Causality between Macroeconomic Variables and Stock Market Returns”, Global Finance Journal, 1999, Vol. 10, No. 1, pp. 71-81.

Lee, Unro, "Further empirical test of the proxy effect hypothesis: some international evidence", Journal of international Financial Market Institution and Money, summer 1996, pp.35-46.

Leigh, L. Stock Return Equilibrium and Macroeconomic Fundamentals, International Monetary Fund Working Paper, 1997, No. 97/15, pp. 1-41.

Lili and Zvliv f.Hv. Responses of the Stock Market to Macroeconomic اقتصادسنجی و بورس Announcements across Economic States IMF Working Paper (93-97), 1998.

Madsen, B. Jakob. “Share Returns and the Fisher Hypothesis Reconsidered”. Applied Financial Economics, No.12, PP. 565-574, 2002.

Maysami, R.C. and T.S. Koh A. “Vector Error Correction Model of the Singapore Stock Market”, International Review of Economics and Finance, 2000, Vol. 9, pp. 79-96.

Muradoglu, Yaz Gulnur, & Metin, Kivilcim. (1996). “Efficiency of the Turkish Stock Exchange with Respect to Monetary Variables: A Cointegration Analysis”. European Journal Of Operational Research, No. 90, PP. 566-576.

Poon, S and S.J. Taylor. “Macroeconomic Factors and the UK Stock Market”, Journal of Business and Accounting, 1991, Vol. 18, No. 5, pp. 619-636.

Richard Roll and Stephen, A. Ross, “An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing Theory”, Journal of Finance, 35 (December, 1980).

Richard Roll and Stephen, A. Ross, “The Arbitrage Pricing Theory Approach to Strategic Portfolio Planning”, Financial Analysts Journal, 40 (May-June 1984).

Ross, S.A. “The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing”, Journal of Economic Theory, 1976, Vol. 13, No. 3, pp. 341-360.

هدایت نقدینگی به سمت بورس موجب افزایش شاخص‌های تولید می‌شود

هدایت نقدینگی به سمت بورس موجب افزایش شاخص‌های تولید می‌شود

عضو هیات مدیره بورس تهران گفت: لازم است نقدینگی و منابع تورم‌زا در سطح کشور به گونه‌ای به سمت بورس هدایت شده که موجب افزایش شاخص‌های تولید و اقتصاد ملی شود.

به گزارش ایمنا به نقل از از روابط عمومی بورس تهران، مهدی امیری، اظهار کرد: رابطه رشد بورس با تورم نیازمند بررسی در مدل‌های اقتصادی و اقتصادسنجی است تا بتوان به صورت علمی در این خصوص اظهار نظر کرد.

وی ادامه داد: در پی خروج آمریکا از برجام و به دنبال آن افزایش نرخ ارز از یک سو و افزایش حجم نقدینگی و رشد پایه پولی در کشور از سوی دیگر انتظارات تورمی را نزد همگان افزایش داد.

امیری خاطرنشان کرد: در آن مقطع حساس زمانی بازار سرمایه توانست با جذب بخش قابل توجهی از حجم نقدینگی موجود در سطح کشور از رشد تصاعدی کالاها جلوگیری کند، اما عارضه‌ای که در این خصوص شکل گرفت رشد تقاضای خرید سهام شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط بنیادی و سودآوری بود.

عضو هیأت مدیره بورس تهران اظهار کرد: این امر موجب شد برخی از شرکت‌ها بیش از ارزش ذاتی در بورس معامله شده و پول حاصل حاصل از این رشد در صورت خروج از بازار سرمایه موجب افزایش تورم شد.

وی هدایت نقدینگی در بورس با هدف کمک به رونق تولید را موجب کنترل تورم دانست و تصریح کرد: ضرورت دارد نقدینگی و منابع تورم‌زا در سطح کشور به گونه‌ای به سمت بورس هدایت شود که موجب افزایش شاخص‌های تولید و اقتصاد ملی شد و به جای رشد و رونق ظاهری تحت تأثیر افزایش تولید و سودآوری، شاهد رونق و رشد بازار سهام باشیم، در این صورت انتظارات کنترلی تورم محقق خواهد شد.

اقتصادسنجی و بورس

ترید لایو آموزشی متد نیوتنی و اندروز

معاملات لایو اسکالپ 8 فوریه

آنالیز قبل از بازگشایی بازار جهانی با حجت بلوچ زاده

معامله لایو انس طلا با چنگال اندروز با کامران جعفرقلی

ترید لایو آموزشی متد نیوتنی و اندروز

ترید لایو انس طلا ۱۳ اکتبر با حجت بلوچ زاده

معاملات هفته ی آخر سپتامبر با متد زیبای نیوتنی

ترید لایو یورو دلار ۲۹ سپتامبر با کامران جعفرقلی

معامله دلار کد 26 سپتامبر با قانون اول اندروز

ترید لایو پوند به دلار تایم 15 دقیقه از کامران جعفرقلی

استفاده از واگرایی و چنگال اندروز

عرضه و تقاضا

ترید لایو آموزشی متد نیوتنی و اندروز

معامله لایو تکنیک اسلایدینگ پارالل انس طلا

بازار جهانی ارز

ترید لایو آموزشی متد نیوتنی و اندروز

ترید لایو پوند دلار 29 آپریل و توضیح قانون هاگوپیان

متد نیوتنی راهی برای آنالیز چارت ها

متد زیبای نیوتنی

روشی برای استفاده از چنگال اندروز

افشای ریسک و سلب مسئولیت

فعالیت در بازار های مالی با ریسک همراه است و امکان از دست دادن قسمت، یا کل سرمایه وجود دارد.
کلیه مطالب سایت تحلیل بازار بورس و ارز جنبه علمی آموزشی دارد و عواقب فعالیت در بازار های پر ریسک مالی بر عهده فرد معامله گر میباشد و مجموعه tbba هیچ مسئولیتی در قبال ضرر کاربران و مهمانان سایت نخواهد داشت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.