بیش‌ خرید چیست ؟


میزان اعتبار قولنامه دستی

میزان اعتبار قولنامه دستی/1نمونه قولنامه دستی

در این مقاله به بسیاری از سوالات شما عزیران در ارتباط با قولنامه دستی و میزان اعتبار آن، پاسخ داده خواهد شد.

فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید

میزان اعتبار قولنامه دستی/1نمونه قولنامه دستی-فسخ/کاربردی -صفر تا صد

هر قراردادی (درمورد ملک، آپارتمان، خودرو و….)که دارای امضاء و یا اثر انگشت باشد بر طبق ماده 1257 قانون مدنی، بین امضاء کنندکان و قائم مقام آنها (ورثه) دارای اعتبار قانونی است (حتی پس از فوت) چه آن قرارداد امضای شاهد داشته باشد یا نداشته باشد.

 • شکل و نحوه تنظیم آن مهم نیست (به هر شکل و صورت اعم از دست نویس، برگه A4، برگه امتحانی، و یا در فرم قرارداد مشاور املاک تنظیم شود)
 • و مهر و امضای مشاور املاک باشد یا نباشد،اهمیتی ندارد.
 • مهم نیست دارای کد رهگیری باشد یا نباشد.

البته باید بدانید بین قولنامه و مبایعه نامه تفاوت های وجود دارد که برای اطلاع بیشتر در این حوزه می توانید با کلیک کردن روی مقاله ذیل به تفاوت های آن پی ببرید:

امضا شاهد در قولنامه

 • قولنامه دستی، بدون امضای شهود هم ، دارای اعتبار قانونی است و عدم امضای شهود خدشه ای به قرارداد، وارد نمی کند.
 • امضای شهود در ذیل قولنامه، اعتبار بیشتری به قولنامه می بخشد هر چند که بدون امضای شهود نیز معتبر است.
 • امضای شهود از این حیث حائز اهمیت است که اگر..

یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالث، اعتبار قولنامه دستی را زیر سوال ببرد و یا احیا نا ادعای جعل نماید، کسی که از قولنامه دستی نفع می برد می تواند با استناد به شهادت شهود، قرارداد را از مخاطرات احتمالی نجات داد بدین نحو که ….

اگر جعلیت امضای قولنامه، با توجه به نظریه کارشناسی اثبات گردد از آنجائیکه شهادت شهود (از جهت سلسه مراتب ادله) بالاتر از نظریه کارشناسی است، می توان با تمسک به شهادت شهود، جریان دعوی را به نفع خود خاتمه دهید.

اعتبار قولنامه دستی در دادگاه:

قولنامه دستی هم در دادگاه اعتبار دارد مگر آنکه:

1.جعلیت قرارداد به اثبات برسد.

2.مشخص شود ملک و… به طریق صحیح به خریدار منتقل نشده است.

اعتبار قولنامه بعد از فوت فروشنده:

قولنامه دستی حتی در صورت فوت فروشنده، هم دارای اعتبار قانونی است و لکن باید ضمن اخذ گواهی حصر وراثت از شورای حل اختلاف ، علیه ورثه طرح دعوی نمائید.

این مطلب را از دست ندهید:

نمونه قولنامه دستی

ماده 1 – مشخصات طرفین قرارداد

1-1) فروشنده/فروشندگان ………………….. فرزند …………….. شماره شناسنامه ………………… محل تولد ………………….. شماره ملی ………………. متولد …………. محل اقامت ……………………………شماره تماس ……………….. .

1-2) خریدار/خریدارن ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… محل تولد…………………………..شماره ملی ………………. محل اقامت …………………………………………… تلفن ……………….. .

نکته: اگر خریدار یا فروشنده با ولایت و یا قیومیت و یا وصایت باشد باید محلی که در قرارداد به آن اختصاص داده شده پر شود

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………. به موجب ……………

ماده 2 – مشخصات مورد معامله

موضوع قرارداد: عبارت از …..

واگذاری شش دانگ یک قطعه ………………(در این قسمت /اپارتمان و یا ملک ویا زمین و…….) قید شود ،به مساحت…………………………… متر مربع دارای پلاک……………….. فرعی از اصلی مفروز و مجزی از پلاک…………………. فرعی از اصلی مزبور واقع در اراضی ………….. بخش ………….. ثبتی …………………. اعم از عرصه و اعیان با جمیع ملحقات عرفیه و شرعیه عبارتست از …………………..

ماده ۳ – ثمن معامله و نحوه پرداخت

۳-۱) کل ثمن معامله عبارت است مبلغ ……………………..تومان ، معادل …………………….. تومان وجه رایج مملکتی تعیین که بنحو ذیل پرداخت می شود:

ماده ۴- تنظیم سند رسمی

۴-۱) طرفین قرارداد متعهد هستند در مورخه ………………..تا پایان ساعت 2 اداری، ضمن تهیه مقدمات تنظیم سند، در دفترخانه اسناد رسمی شماره ………………………………واقع در ………………………………………….. حاضر شده

۴-2) در صوتی که یکی از طرفین قرارداد، به تعهدات خود عمل نکند می بایست مبلغ ………………………………………………….. تومان، بابت جریمه عدم انجام تعهد به صرف مقابل بدهد و این جریمه بدل اصل تعهد نیست.

ماده ۵- آثار و شرایط قرارداد

۵-۱) مخارج تنظیم سند حق التحریر و حق الثبت و هزینه محضر بالمناصفه به عهده طرفین است.

۵-2) – پرداخت و تسویه کلیه بدهی دیون به اداره مالیات و عوارض و……..به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به عهده فروشنده می باشد.

۵-۴) فروشنده / فروشندگان اذعان بر این امر داشت که…

ملک مورد معامله جزو اراضی موات و ملی، اموال مصادره ای اداره سرپرستی و توقیفی و در رهن و وثیقه ای نبوده و یا و منافع آن کلا یا جزا به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی باشد.

در صورت در رهن بودن فروشنده موظف است، قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به فک رهن اقدام نمایند.

چنانچه فروشنده / فروشندگان نسبت به فک رهن اقدام عملی انجام ندهد، خریدار می تواند با مراجعه به مرتهن، فک رهن کند و با امضاء این قرارداد، خریدار وکیل و قائم مقام قانونی فروشنده در مورد فک رهن محسوب می گردد.

۵-۵) چنانچه خریدار به هر نحوی از انحاء، از انجام معامله استنکاف ورزد موظف به پرداخت وجه الالتزام به میزان …………………………….. می باشد که باید به طرف مقابل پرداخت گردد.

۵-۶) در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد. قرارداد باطل است و فروشنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیه مسترد کند.

۵-۷) در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن، مستحق الغیر بودن، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، غصبی بودن قانوناَ قابل انتقال به خریدار نباشد، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل ………………………………… ریال به عنوان خسارت وجه الالتزام به طرف مقابل بپردازد.

ماده ۶- اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن افحش از طرفین، به استثناء اختیار تدلیس بعمل آمد.

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شروط آن در ۸ ماده و …… نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

محل امضای خریدار و فروشنده شهود

برای دانلود فایل ورد، نمونه قولنامه دستی فوق ( روی بنر زیر کلیک کنید)

میزان اعتبار قولنامه دستی

میزان اعتبار قولنامه دستی

چگونه تشخیص دهیم یک قرارداد، مبایعه نامه است یا قولنامه

بنابراین در جهت تشخیص این امر که یک قرارداد مبایعه نامه و قولنامه است باید، موارد ذیل را مد نظر قرار داد:

1.عنوان قرارداد ( آیا عبارت قولنامه را بکار برده یا مبایعه نامه )

2.به کلمات و عبارتی که در آن بکار برده می‌شود توجه کنید.

اگر کلمات و عباراتی که در قرارداد، دلالت بر بیع قطعی نماید از جمله اینکه مبلغ مورد معامله و تاریخ محضر مشخص باشد و یا اینکه فروشنده ملزم به انجام یکسری امور از جمله تنظیم سند شده باشد، ذکر این امور دلالت بر بیع قطعی می نماید و اینگونه قرارداد ها، مبایعه نامه تلقی می شود وبراحتی نمی توانید آن را برهم زنید.

در قولنامه توافقات مُمَلِک ( ملکیتی منتقل نمی شود )نبوده و تنها وعده به بیع در آینده است و تا زمان تحقق بیع در آینده، آثار عقد بیع از جمله انتقال مالکیت مبیع و ثمن بین طرفین جاری نمی شود.

و لکن این مورد به معنی این نیست که:

بموجب قولنامه، نمی توان الزام متعهدرا (اجبار) به انجام تعهد از دادگاه درخواست کرد. بلکه می توان بر طبق ماده 10 قانون مدنی، اگر قولنامه تنظیمی واجد شرایط صحت بوده باشد (و به زعم برخی دیگر بصورت شرط، ضمن عقد خارج لازمی درج شده باشد) هر گاه یکی از طرفین از انجام تعهدات موضوع قولنامه خودداری نماید به نظر می رسد که الزام مستنکف به انعقاد بیع و سایر تعهدات واجد وجاهت قانونی بوده و حتی اگر برای این تخلف خسارتی تعیین شده باشد می توان آنرا نیز مطالبه نمود.

این مطلب را از دست ندهید *******

جهت مشاوره حقوقی ،با وکیل متخصص و یا وکیل ملکی و وکیل قرارداد با مجموعه گروه وکلای حکمت تماس بگیرید.

تفاوت پیش فروش آپارتمان تعاونی و شخصی ساز در چیست؟

تفاوت پیش فروش آپارتمان تعاونی و شخصی ساز در چیست؟

تفاوت پروژه های تعاونی ساز و شخصی ساز

اگر تابحال تصمیم به پیش خرید یک آپارتمان گرفته و درباره قیمت و شرایط واگذاری این پروژه ها تحقیق کرده باشید، مطمئنا متوجه تفاوت در قیمت تمام شده پروژه های تعاونی ساز و پروژه های شخصی ساز شده اید.

در این مقاله قصد دارم درباره تفاوتهای این دو نوع پروژه بحث کنیم و همینطور ویژگی های مثبت و منفی هر کدام. طبیعتا برای یک خریدار باید مهم باشد که از واحدهای چه سازنده ای پیش خرید می کند و آن سازنده قرار است با چه شرایطی از او پول بگیرد و واحد را چگونه و با چه طریقی به او تحویل دهد.

پیش فروش آپارتمان ، سازنده شخصی ؛

سازندگان شخصی که معمولا در مقوله ی برج سازی-علی الخصوص در منطقه 22- تعداد آنها نسبت به تعاونی های سازنده خیلی کم هستند، موفقیت خود را در امر ساخت و ساز و فروش مرهون سابقه و رزومه ی خوب و درخشان خود هستند. به این معنی که یک خریدار هوشمند معمولا اگر بخواهد از یک پروژه ی شخصی ساز پیش خرید انجام دهد، اولین امری که باید درباره اش تحقیق کند نام و نشان و سابقه ی کار سازنده است. او میخواهد بداند آیا این سازنده پروژه دیگری را قبلا ساخته است؟ اگر ساخته است آیا بموقع تحویل داده است؟ کیفیت واحدها چگونه است و استقبال مشتریان از پروژه قبلی تاکنون چگونه بوده است؟

پس از این مرحله می رسیم به قیمت و نحوه پرداخت تا زمان تحویل. معمولا قیمت تمام شده ی یک آپارتمان را اینگونه محاسبه می کنند که براساس هر متر مربع، بهای زمین+ قیمت تمام شده ی ساخت را حساب می کنند و سازنده ی شخصی مبلغی را نیز به عنوان سود خود به قیمت تمام شده ی هر متر اضافه می کند تا علاوه بر اجرت کارکرد خویش، حاشیه ی سود خود را در نظر گرفته باشد. به صورتی که وقتی کار ساخت برج تمام شد و تمام واحدها به فروش رفت پولی که عاید سازنده شده است علاوه بر پول زمین و هزینه ی ساخت و تمامی مخارج که جهت ساخت برج انجام داده است و اجرت و حقوق خودش و پرسنل ریز و درشتی که از صفر تا صد پروژه در کنار او مشغول بوده اند، مبلغ مازادی نیز در آن پول عایدی باید برای او مانده باشد که آن مبلغ همان سود سازنده است که از ساخت آن برج عایدش شده است.

و اما خریدارانی که واحدهای سازنده ی شخصی را پیش خرید می کند در ازای پرداخت این سود مازاد به سازنده چه چیزی عایدش می شود که تصمیم می گیرد علاوه بر قیمت تمام شده، مبلغی را نیز به عنوان سود به سازنده پرداخت کند؟

حق انتخاب و ضرر و زیان در صورت دیرکرد

به این معنی که شما در پیش خرید از یک پروژه ی شخصی ساز از همان ابتدا می توانید طبقه و سمت و سوی واحد خود را انتخاب کنید و همینطور در قراردادی که با سازنده منعقد می کند تاریخی را به عنوان موعد تحویل در نظر می گیرند و سازنده متعهد می شود در صورتی که در تاریخ مقرر نتواند واحد را به خریدار تحویل دهد به ازای هر روز تاخیر، مبلغی را به عنوان ضرر و زیان به خریدار پرداخت کند- البته این قرارداد دوطرفه است یعنی خریدار هم در صورت تاخیر در پرداخت مبالغ تعیین شده متعهد می شود که ضرر و زیان به سازنده پرداخت کند- در این نوع خرید، خریدار خیالش راحت است که هم طبقه و جهت واحدش مشخص است و هم اینکه سازنده را متعهد کرده است در تاریخ مشخص شده واحد را تحویل دهد و در صورت تاخیر نیز ضرر و زیانی بر گردن خریدار نیست.

همینطور در پروژه های شخصی ساز، مراحل اخذ سند واحدها زودتر انجام می شود که این نیز از مزیت های پروژه شخصی ساز می باشد.

پیش فروش آپارتمان ، پروژه های تعاونی ساز ؛

در پروژه های تعاونی ساز، شما خیالتان راحت است که تنها قیمت تمام شده ی واحد را پرداخت می کنید. به این معنی که نفس تشکیل یک تعاونی مسکن به منظور ساخت و اتمام یک پروژه است به گونه ای که چند نفر از خود اعضا به عنوان هیئت مدیره انتخاب می شوند و بدون کسب انتفاع و سود، با پول اعضا پروژه را به پایان می رسانند. اعضا با پول خود و توسط نمایندگان خود پروژه را می سازند.

در پروژه های تعاونی ساز شما از بابت اعتبار سازنده هم خیالتان راحت است. به سختی می توان به یک سازنده ی شخصی اعتماد کرد اما در تعاونی می دانید که اگر دیر و زود داشته باشد اما پولتان سوخت و سوز نمی شود و بالاخره به واحد خود می رسید.

ایراد پروژه های تعاونی ساز در این است که شما از ابتدا بجز متراژ واحد خود، اطلاعات دیگری درباره اش ندارید. نه طبقه آن را می دانید نه شمالی جنوبی اش را. نحوه انتخاب واحد در تعاونی ها به این صورت است که تمام اعضا در انتهای کار براساس خوشحسابی در پرداخت اقساط اولویت بندی می شوند و هر عضوی براساس اولویتی که از تعاونی می گیرد نسبت به انتخاب طبقه و سمت واحد خود اقدام می کند.

خیلی از مشتری هایی که تابحال داشته ام عمده نگرانی شان در همین بخش بوده است. اینکه نمی دانند واحدشان در کدام طبقه است و اینکه شمالی است یا جنوبی؟ ولی این مشکل قابل حل است. اگر شما بتوانید یک قسط از بقیه جلوتر باشید یا اینکه حداقل امتیاز منفی و دیرکرد در پرداخت اقساط نداشته باشید می توانید براحتی در طبقات از وسط به بالا را انتخاب کنید با همان سمت مدنظرتان، حالا یک طبقه پایین تر یا بالاتر.

در انتها به این جمعبندی می رسیم که پروژه های تعاونی ساز اطمینان بالاتری دارند و قیمت تمام شده را می پردازید ولی در پروژه های شخصی ساز شما علاوه بر قیمت تمام شده، سودی نیز به سازنده پرداخت می کنید. در عوض سازنده شخصی ساز طبقه و سمت واحد را همان ابتدا برای شما مشخص می کند ولی در تعاونی شما در انتهای کار واحدتان را براساس خوشحسابی انتخاب می کنید.

به هر حال ، آنچه که بیش از تمام موارد فوق مهم است اصالت پروژه است، چه تعاونی ساز چه شخصی ساز.

پروفرما چیست ؟ (پیش فاکتور در بازرگانی خارجی)

پرفورما چیست

در این مقاله می خواهیم به طور دقیق به این سوال پاسخ دهیم که پرفورما چیست ؟ پیش فاکتور در یک تعریف ساده یک پیشنهاد فروش است که از سمت فروشنده با ذکر ارزش کالا، توضیحات و جزئیات کالا به خریدار ارائه می شود و مدت اعتبار مشخصی دارد. در بازرگانی خارجی نیز از عبارت پروفرما به معنای پیش فاکتور، دقیقا با همین بیش‌ خرید چیست ؟ کاربرد استفاده می شود که در واقع یکی از مهمترین اسناد بازرگانی خارجی بوده و اولین سندی است که در یک معامله بین المللی توسط فروشنده صادر میشود.

عبارت های رایج در انگلیسی عبارتند از:

 • Proforma Invoice
 • Performa Invoice
 • Preforma Invoice

و جالب است که بدانید علیرغم برخی اظهار نظرهای نادرست، هر سه عبارت فوق صحیح هستند. اصطلاح رایجی که معمولا بصورت واژه PI در بازرگانی خارجی معرفی می شود.شاید تا کنون پرسیده باشید pi مخفف چیست؟ عبارت pi مخفف Preforma Invoice است. در فارسی هم عبارتهای پروفرما، فاکتور پروفرما و پروفرم رایج تر است.

تعریف Proforma Invoice در بازرگانی خارجی

هر آنچه که در جلسات مذاکره میان خریدار و فروشنده به عنوان توافق در نظر گرفته میشود، در پایان مذاکرات در قالب سند پیش فاکتور، از سمت فروشنده برای خریدار ارسال میگردد. این توافقات شامل قیمت، شرایط تحویل، زمان تحویل، شرایط پرداخت، توضیحات کامل محصولات و … میباشد که در پروفرما اینویس منعکس میگردد.

پیش فاکتور در تجارت بین الملل مبنای تدوین فرم ثبت سفارش کالا، گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) و همچنین تنظیم قرارداد فروش میشود. بنابراین سند بسیار مهمی در بازرگانی خارجی میباشد. به بیان دیگر، پروفرم خروجی مذاکرات طرفین، و ورودی ثبت سفارش، اعتبار اسنادی و قرارداد فروش است.

تفاوت Commercial Invoice و Proforma Invoice چیست؟

دقت کنید که ابتدا این پیش فاکتور یا PI است که منجر به امضای قرارداد فروش میگردد. سپس در زمانی که فروشنده بخواهد در قالب قرارداد فروش، بصورت رسمی از خریدار پول بگیرد، فاکتور فروش یا Commercial Invoice را صادر میکند.

در خرید خارجی PI بصورت کلی و در یک نسخه صادر میشود. اما در پروسه حمل به دفعات که Partial Shipment نام دارد، همین تک نسخه پروفرما، در سه نسخه فاکتور یا Commercial Invoice حمل میشود. مثلا یک پروفرم شامل 10 هزار عدد کالا در سه نسخه فاکتور فروش 3 هزار عدد، 5 هزار عدد و 2 هزار عدد تقسیم و ارسال خواهد شد.

ضرورت گرفتن تخفیف قبل از صدور پیش فاکتور

مذاکره، چانه زنی، و گرفتن تخفیف باید تا قبل از مرحله دریافت پروفرما انجام شده باشد. اگر پیش فاکتور شامل تخفیف باشد، اصولا مشکل دارد. چون در بانک به عدد جمع قبل از تخفیف، یعنی عبارت Sub Total Amount کارمزد تعلق میگیرد و حتی ممکن است چنین پیش فاکتوری، از سمت بانک رد شود. زیرا بانک و گمرک احتمال تبانی فروشنده و خریدار را میدهند.

موارد مهم در پروفرما + دانلود نمونه Proforma Invoice

 • اطلاعات فروشنده و خریدار Seller & Buyer Info
 • شماره و تاریخ پیش فاکتور Number & Date of Issue
 • توضیحات کامل محصولات Full Description of Goods In Details
 • تعداد، قیمت واحد و تعداد کل Quantity & Unit Price (U/P) & Total Amount
 • شرایط پرداخت Payment Terms
 • زمان تحویل Delivery Time
 • شرایط تحویل Delivery Terms
 • محل تحویل Relevant Location
 • مشخصات مارکینگ و شماره شناسایی وسیله حمل Shipping marks, Transport unit ID
 • شماره و نوع استاندارد کالا No. & Kind of Standard
 • مهلت 21 روزه تکمیل اسناد حمل توسط فروشنده در اعتبار اسنادی Document Presentation
 • مدت زمان اعتبار شرایط پیش بیش‌ خرید چیست ؟ فاکتور Validity of PI
 • بیمه Insurance
 • جمع وزنی، وزن خالص و وزن ناخالص Total, Net & Gross Weight
 • جمع حجمی و تعداد کانتینر و کامیون Total Volume & Quantity of Container & Truck
 • روش حمل (هوایی، دریایی، ریلی، جاده ای) Mode of Transportation
 • شرکت حمل (فورواردر) Freight Forwarder
 • هزینه های بازرسی Inspection Fees
 • کشور مبدا Country of Origin
 • لوازم یدکی Spare Parts
 • نوع و تعداد بسته بندی Kind & Number Of Package
 • مشخصات حساب بانکی فروشنده Seller Bank Account Info
 • هزینه های گواهی کردن Legalization & Banking Charges
 • اجازه انتقال از یک وسیله به وسیله دیگر Transshipment Allowed / Not Allowed
 • اجازه حمل به دفعات Partial Shipment Allowed / Not Allowed
 • ضمانت قراردادی Contractual Guarantee
 • آدرس، تلفن، فکس، ایمیل Address, Tel, Fax, E-mail

با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید نمونه پروفرما اینویس را در قالب فایل اکسل دانلود نمایید و با توجه به نیاز خودتان فایل نمونه پیش فاکتور صادراتی را ویرایش کنید.

دانلود نمونه پروفرما

دقت کنید که پیش فاکتور در بازرگانی بین بیش‌ خرید چیست ؟ الملل میتواند در شکلهای مختلفی صادر شود و بنا به مورد استفاده، محتوای آن تغییراتی داشته باشد. مثلا ممکن است قسمت فورواردر کالا Freight Forwarder خالی بماند چون احتمالا در این مرحله هنوز شرکت حمل کننده مشخص نشده است.

همچنین ممکن است قسمت Transport Unit ID یعنی شماره شناسایی وسیله نقلیه و Shipping marks بیش‌ خرید چیست ؟ یعنی مشخصات مارکینگ محموله نیز خالی باشد چون احتمالا هنوز مشخصات مارکینگ و شرکت حمل مشخص نیست. همچنین قسمتهای دیگری نیز میتواند اضافه یا حذف شود.

نهایتا فراموش نکنید که زمانی یک پروفرما اینویس اعتبار قانونی دارد که تمام صفحات آن به مهر و امضای فروشنده رسیده باشد.

تفاوت پیش فاکتور در روش پرداخت TT با اعتبار اسنادی LC چیست؟

صدور پروفرما از جانب فروشنده در اعتبار اسنادی یا همان LC الزامی بوده، و به عنوان یکی از اسناد ارائه شده به بانک مورد نیاز است. اما در روش پرداخت TT حتی ممکن است که فروشنده به شما پیش فاکتور ندهد، و شما باز هم با او قرارداد نوشته و خرید کنید.

بطور کلی، وجود پروفرما در اعتبار اسنادی، الزامی بوده، و ورودی قرارداد فروش میباشد. و قرارداد بر اساس آن تنظیم میگردد. اما در روش پرداخت تی تی، پیش فاکتور در صورت وجود، به عنوان یکی از ضمایم قرارداد میباشد. اما به شما پیشنهاد میکنیم که حتما این سند را بصورت معتبر و استاندارد از فروشنده بخواهید.

چرا باید هزینه حمل کالا از هزینه کالا جدا باشد؟

دقت کنید که در هم در Proforma Invoice و هم در Commercial Invoice، حتما باید هزینه ارسال از هزینه کالا جدا باشد. چون اگر نباشد:

 1. هزینه ها برای خریدار شفاف نیست.
 2. اگر این هزینه ها بصورت تجمیعی و غیر شفاف باشد، گمرک ارزش استنباطی هزینه حمل کالا را نهایتا 10% قیمت کالا در نظر میگیرد. و حقوق گمرکی 110% را لحاظ میکند که در این حالت شما به عنوان خریدار متضرر خواهید شد.
 3. عوارض جاده ای برای حمل داخلی کالا (معمولا 10% تا 15%) بر اساس مجموع قیمت کالای اظهار شده در پیش فاکتور محاسبه میگردد.

انواع قطعات یدکی Spare Parts در پیش فاکتور

ممکن است شما به عنوان خریدار در زمان سفارش گذاری مخصوصا برای اولین بار به فکر قطعات یدکی نباشید. اما شاید فروشنده در اولین پیش فاکتوری که برای شما ارسال میکند، خودش قطعات یدکی مورد نیاز را نیز اضافه کرده باشد. علیرغم اینکه شاید در ابتدا متعجب شوید، چرا که شما این موارد را نخواسته بودید، اما بطور کلی اینکار به نفع شما است.

البته پیشنهاد میکنیم که خودتان با تحقیقات فنی درست در مورد کالای انتخابی، قطعات یدکی مورد نیاز را نیز شناسایی کنید تا بعدا بتواتید سرویس و نگهداری و خدمات پس از فروش کالاهایتان را بدون دردسر بیش‌ خرید چیست ؟ انجام دهید. انواع قطعات یدکی که در PI ممکن است اضافه شوند عبارتند از:

 1. قطعات یدکی راه اندازی Commissioning Spare Parts مانند روغن، فیوز و …
 2. قطعات یدکی مصرفی دو ساله Two Years Spare Parts مانند لاستیک ماشین، لنت، فیلتر، تسمه تایم و …
 3. قطعات یدکی به عنوان قطعات اصلی Capital Spare Parts که در این حالت برای قطعات اصلی Main Equipment تعدادی به عنوان ذخیره (رزرو) تهیه میشود تا در موارد نیاز استفاده گردد. مانند: ارسال 10+1 قطعات اصلی

جمع بندی

امیدواریم با مطالعه این مقاله در مورد پروفرما اطلاعات مفیدی کسب کرده باشید. در پایان چکیده مطلب را با هم مرور میکنیم:

 1. پیش فاکتور برعکس عرف تجارت داخلی در کشورمان، در تجارت بین الملل سند بسیار مهمی بوده و نیاز است تا شما جزئیات این سند را به خوبی بشناسید. PI در واقع خروجی مذاکرات و ورودی ثبت سفارش، اعتبار اسنادی و قرارداد فروش است.
 2. ابتدا Proforma Invoice منجر به تدوین قرارداد فروش میشود و سپس فاکتور فروش در قالب بیش‌ خرید چیست ؟ همین قرارداد، زمانی صادر میشود که فروشنده میخواهد بصورت رسمی از خریدار پول بگیرد. ضمنا پیش فاکتور معمولا در یک نسخه بصورت کلی تنظیم میشود اما فاکتور فروش ممکن است در چند نسخه با محموله های مختلف ارائه گردد.
 3. مذاکره و گرفتن تخفیفات حتما باید تا قبل از صدور پروفرم انجام شده باشد. در پیش فاکتور به هیچ عنوان چیزی به عنوان تخفیف نباید ثبت شود. ضمنا هزینه حمل نیز باید از هزینه کالا تفکیک شده باشد. در غیر اینصورت در مراحل بازرگانی خارجی با بانک و گمرک به مشکل بر خواهید خورد.
 4. انواع قطعات یدکی ارائه شده توسط فروشنده در پروفرما و فاکتور فروش را بشناسید و با نیازهای خودتان تطبیق دهید تا بتوانید بدون دردسر، سرویس، نگهداری و خدمات پس از فروش کالاهایتان را انجام دهید.

چنانچه هر گونه سوالی در زمینه تجارت بین الملل دارید، میتوانید در صفحه مشاوره بازرگانی رایگان سایت ما مطرح کرده و از ما جواب بگیرید. همچنین جهت آشنایی با خدمات ما، میتوانید به صفحه خدمات بازرگانی زومین بازار مراجعه کنید.

ادامه مسیر مطالعه

جهت ادامه مسیر مطالعه و دانستن مطالب بیشتر صفحه مقالات صادرات و واردات را مشاهده کنید. به خاطر داشته باشید که در دنیای امروز بازرگانی بین الملل، شما نیاز به مطالعه و آموزش مستمر دارید. خواندن مقاله بهترین دوره بازرگانی میتواند برای انتخاب یک مسیر آموزشی بهینه در حوزه بازرگانی به شما کمک کند. جهت آشنایی با دوره های ما نیز صفحه دوره های آموزش بازرگانی خارجی در اختیار شما هستند.

لطفا سوالات و نظرات خود را در خصوص پروفرما اینویس در پایین همین صفحه و در قسمت دیدگاهها برای ما ارسال نمایید.

مرحله پیش گشایش یا سفارش گیری در بورس چیست؟

مرحله پیش گشایش

به اولین مرحله از بازار که بازه زمانی ۹:۰۰-۸:۳۰ را شامل می‌شود؛ مرحله پیش گشایش و یا سفارش گیری می‌گویند. پس از این بازه زمانی، معاملات در بازار بورس بر روی نمادهای مختلف انجام می‌پذیرد.

مرحله سفارش گیری پیش گشایش چیست؟

مرحله پیش گشایش یکی از کلیدی‌ترین مراحل بازار سرمایه است چرا که شکل‌گیری صف خرید و فروش در هر نماد، گویای وضعیت آن نماد و شاخص‌های بورس در روز معاملاتی جاری است. در واقع خریداران و فروشندگان هر سهم، با توجه به انتظاراتی که از اخبار و تحولات داخلی و خارجی خواهند داشت، در مرحله پیش گشایش، سفارشات خود را در سیستم ثبت می‌نمایند و به عبارتی اقدام به کشف قیمت می‌کنند.

نکته مهمی که در سفارش گیری باید به آن توجه شود این است که طی ساعت ۹:۰۰-۸:۳۰ هیچ نوع معامله‌ای انجام نمی‌شود بلکه در این نیم ساعت، تنها امکان ثبت، ویرایش و یا حذف سفارشات سهامداران وجود دارد.

ممکن است برایتان سوال شود که مرحله سفارش گیری با چه هدفی طراحی شده است و چرا برخی افراد در این ساعت اقدام به ثبت سفارش خرید و یا فروش می‌نمایند.

برای رسیدن به جوابتان با ما همراه باشید:

اگر مرحله سفارش گیری به درستی و بدون اختلال توسط حقوقی‌ها اجرا شود، می‌تواند یکی از عوامل مؤثر بر قیمت هر سهم در آن روز معاملاتی باشد.

حال اگر تقاضا برای خرید و یا فروش یک سهم بسیار بالا باشد، هر ثانیه برای ثبت سفارش در مرحله سفارش گیری بسیار حایز اهمیت است زیرا در صف خرید و یا فروش، افرادی که سفارش خود را زودتر ثبت کرده باشند، شانس بیش‌تری برای انجام معاملات مورد نظر خود خواهند داشت و به این ترتیب، از صف‌های سنگین خرید و یا فروش در طی ساعات معاملات، رهایی خواهند یافت.

در واقع، در مرحله پیش گشایش سفارشات دریافت می‌شود سپس، در صف نوبت‌دهی قرار می‌گیرد و بلافاصله پس از شروع معاملات، به ترتیبِ جایگاهی که در صف سفارشات وجود دارد، معاملات مربوط به آن سهم انجام می‌پذیرد.

توجه داشته باشید که به ثبت سفارش در مرحله سفارش گیری، سرخطی‌زدن می‌گویند.

مواظب دام اردر ترسان باشید

اردر ترس به سفارشات با حجم‌های سنگینی اشاره دارد که توسط سهامداران حقوقی و یا بازیگران سهم در مرحله سفارش گیری ثبت می‌شوند. این افراد، در مرحله سفارش گیری اقدام به ثبت سفارش خرید و یا فروش با حجم بالا می‌کنند و با تشکیل صف‌های خرید و یا فروش سنگین، سرمایه‌گذاران ناوارد را و ناآشنا در بازار سهام را گول می‌زنند و آن‌ها را تشویق به ورود صف‌های خرید و فروش سنگین در آن سهم می‌کنند.

سپس پیش از اتمام زمان سفارش گیری، سهامدار حقوقی و یا بازیگران سهم، اقدام به بازپس‌گیری سفارش خود می‌نمایند. به این ترتیب موفق می‌شوند تا با فریب سهامداران حقیقی، سهام خود را با قیمت بالا بفروشند و یا با قیمت پایین خریداری نمایند. بنابراین اگر قصد دارید اقدام به ثبت سفارش سهمی در مرحله سفارش گیری نمایید، از ارزش واقعی آن سهم اطمینان کسب کنید.

نکته: با توجه به قانون جدید سازمان بورس از ساعت ۸:۵۵ الی ۹:۰۰ امکان ویرایش یا حذف سفارش ممکن نیست!

ترتیبی که برای خواندن مقالات آنچه یک سرمایه گذار بورس باید بداند (مفاهیم و اصطلاحات مهم بورس) به شما پیشنهاد میکنیم:

ریسک پیش‌خرید اوراق مسکن چیست؟

رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس، ضمن هشدار درباره ابطال حجم گسترده‌ای از اوراق تسهیلات خرید مسکن در زمان مشخص، خطاب به متقاضیان مصرفی اوراق اعلام کرد: با توجه به فضای رکودی بازار مسکن و پروسه نسبتا طولانی خرید آپارتمان در چنین فضایی، لازم است حین خرید اوراق تسهیلات مسکن، تاریخ مصرف و زمان انقضای قید شده روی اوراق مورد توجه خریداران قرار بگیرد؛ در غیر این صورت ابطال اوراق پیش از تبدیل آن به تسهیلات بانکی باعث ضرر مالی خریداران اوراق خواهد شد.
علیرضا توکلی با بیان اینکه تنها در آذرماه امسال معادل 92 میلیارد تومان از اوراق تسهیلات خرید مسکن به دلیل فرارسیدن زمان سررسید و عدم استفاده از آنها برای دریافت وام، باطل شد، گفت: مردم باید نسبت به مدت زمان تعیین شده برای مصرف این اوراق دقت کافی داشته باشند و تنها زمانی که مطمئن هستند آپارتمان مورد نظر خود را انتخاب کردند می‌توانند برای دریافت وام به بانک عامل مراجعه و نسبت به خرید اوراق اقدام کنند.
وی با تاکید بر اینکه متقاضیان نباید اوراق تسهیلات خرید مسکن را زودتر از زمانی که قصد دریافت وام دارند، خریداری کنند، خاطرنشان کرد: علاوه بر تهدیدی که بابت فرارسیدن تاریخ انقضای اوراق و باطل شدن آن فراروی خریداران اوراق وجود دارد، ممکن است با گذر زمان، قیمت اوراق دچار نوسان شده و بر اثر کاهش قیمت اوراق، خریدار دچار ضرر و زیان شود.
توکلی با بیان اینکه بیش‌ خرید چیست ؟ تاکنون حجم قابل توجهی از اوراق تسهیلات خرید مسکن در نتیجه عدم استفاده در زمان تعیین شده منقضی و ابطال شده است، مدت زمان استفاده از اوراق را از زمان انتشار دو سال عنوان کرد و گفت: ارزش اوراق پس از ابطال برابر صفر است و به عبارتی هیچ ارزشی نخواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: علاوه بر آذرماه، در آبان ماه نیز 100 میلیارد تومان اوراق تسهیلات ابطال شده است.
توکلی ادامه داد: متقاضیان اوراق تسهیلات خرید مسکن باید توجه داشته باشند که در هر ماه دو نماد سررسید می‌شوند و ما در اطلاعیه‌هایی که هر ماه در سایت فرابورس منتشر می‌کنیم، این اطلاعات شامل تاریخ انتشار، تاریخ سررسید هر نماد از اوراق تسهیلات مسکن و تاریخ آخرین مهلت معاملاتی هر یک از اوراق تسهیلات است. وی با بیان اینکه این اطلاعات هر ماه یکبار به‌روز رسانی می‌شود، تصریح کرد: آخرین اطلاعیه در خصوص انقضای اوراق تسهیلات مسکن، در تاریخ هفتم دی ماه در وب سایت فرابورس منتشر شده است.
رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس در خصوص اوراق ابطال شده و اینکه آیا راهی برای تمدید اعتبار آنها وجود دارد یا خیر گفت: مهلت انقضای اوراق تسهیلات طبق مجوز دریافتی از بانک مرکزی حداکثر دو سال بوده است و بانک مرکزی در قالب مجوز خاص، اجازه تمدید برخی از اوراق را تا 5/2 و 3 سال نیز به بانک مسکن داده است.
وی در ادامه صحبت‌های خود متذکر شد: مردم توجه داشته باشند که اوراق تسهیلات را زمانی خریداری کنند که واقعا می‌خواهند به بانک مسکن مراجعه کنند و وام بگیرند. در واقع، موقعی که قصد خرید خانه را دارند، آن هم در لحظات آخر که در حال تشکیل پرونده در بانک مسکن هستند، اوراق تسهیلات را خریداری کنند. اگر تصمیم به خرید خانه در یک سال آینده را دارند، از خرید اوراق زودتر از موعد دریافت تسهیلات خودداری کنند؛ چراکه احتمال سررسید شدن اوراق خریداری شده وابطال آن وجود دارد.
دلیل کانال‌شکنی اوراق
قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی تسهیلات خرید مسکن در اواسط دی‌ماه امسال، مسیر صعودی 9 ماه قبل را تغییر داد و با دو کانال سقوط، از مرز 100 هزار تومان اوایل سال به سطح 78 هزار تومان نزول کرد.
کاهش نزدیک به 20درصدی بهای اوراق مسکن در ماه گذشته، هزینه دسترسی به تسهیلات 45میلیونی خرید مسکن را از حدود 10 میلیون در بهار93 به رقمی معادل 7 میلیون تومان تعدیل کرد اما در چند روز گذشته، کانال جدید 70هزار، تاب نوسانات نه‌چندان پردامنه قیمت اوراق را نیاورد و بهای هر فقره اوراق تسهیلات مسکن مجددا وارد کانال 80هزار تومان شد. هم‌اکنون قیمت تک‌اوراق 500 هزار تومانی بین 79 هزار تا 82 هزار تومان در نوسان است. کانال‌شکنی چند روز اخیر «اوراق مسکن» در شرایطی اتفاق افتاده که سود واقعی اوراق از حدود 23درصد در اوایل سال کمتر شده و به حدود 20درصد رسیده است.
سود واقعی اوراق با احتساب سود اسمی تسهیلات خرید مسکن بانک‌مسکن که 16درصد برآورد می‌شود و همچنین بهای خرید اوراق که الان معادل 7 میلیون تومان است، محاسبه می‌شود. کاهش سه واحد درصدی سود واقعی اوراق، خاصیت سرمایه‌ای و سفته‌بازی را از بازار اوراق مسکن گرفته و جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازار را در مقایسه با مثلا بازار پول گرفته است.
با این حال، به‌رغم افت انگیزه خرید سرمایه‌ای اوراق و همچنین کاهش تقاضای مصرفی ناشی از «رکود مسکن و کم‌اثر بودن وام در بیش‌ خرید چیست ؟ قدرت خرید»، هم‌اکنون بهای اوراق در فرابورس دچار نوسان و کانال‌شکنی صعودی شده است.
در این باره بررسی‌هااز تحلیل کارشناسان بازار سرمایه نشان می‌دهد افت و خیزهای 2 تا 3 هزار تومانی قیمت هر فقره اوراق تسهیلات مسکن، نوعی نوسان مقطعی و کوتاه‌مدت بازار است و در این میان، پارامتری که بتواند قیمت اوراق را برای صعود دوباره، تحریک کند فعلا وجود ندارد.
کارشناسان معتقدند اگرچه ارزش معاملاتی اوراق مسکن در یک هفته اخیر، یک کانال افزایش یافته، اما به‌زودی این قیمت اصلاح می‌شود و انتظار این است که در میان‌مدت، بهای تک‌اوراق در همان کانال 70 تا 80هزار تومان بماند.در آذرماه امسال حجم تقاضایی که منجر به خرید اوراق مسکن در فرابورس شد، معادل 380 میلیارد تومان تسهیلات بود اما این حجم تقاضا در نیمه اول امسال تا مرز 700 میلیارد تومان نیز افزایش یافت. کاهش حجم تقاضا به معنای کاهش میل به خرید مصرفی و سرمایه‌گذاری در بازار اوراق مسکن است.
در اوایل امسال، سرمایه‌گذاران با این تصور که در تابستان معاملات ملک رونق می‌گیرد و تقاضای مصرفی برای خرید اوراق زیاد می‌شود، اقدام به خرید کردند تا در کوتاه‌مدت، با فروش آن سود ببرند، اما اکنون، چشم‌انداز تداوم رکود هرچند خفیف در بازار مسکن و همچنین افزایش نسبی سود سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی، کاهش تقاضا برای خرید اوراق مسکن را در پی داشته است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.