سن قانونی برای معامله


سن قانونی برای سند زدن ملک / سن قانونی برای معامله

در قانون لازمه انجام امور حقوقی، اهلیت در نظر گرفته شده است. اهلیت به دو نوع اهلیت تمتع و اهلیت استیفا تقسیم می شود.

افراد با تولد، اهلیت تمتع یعنی اهلیت دارا شدن حقوق را به دست می آورند اما اهلیت اجرای این حقوق به دست آمده با رسیدن به سن بلوغ و سن رشد است که اماره آن سن ۱۸ سالگی است.

لذا افراد با وجود اهلیت قانونی است که می توانند امور حقوقی خود را انجام دهند. در زمانی که اهلیت ندارند این امور را ولی قهری یا قیم از جانب آنان انجام می دهند.

دسترسی سریع به عناوین:

ولی قهری و قیم دو شخص متفاوتند

ولی قهری را پدر و پدر بزرگ می نامند که تا زمانی که فرد، محجور است امور وی را بر عهده دارند. قیم را هم زمانی تعیین می کنند که فرد یا ولی قهری ندارد یا اینکه به سن بلوغ و رشد رسیده ولی پس از مدتی دوباره محجور شده به سفیه شدن یا مجنون شدن.

قانون گذار اعتماد بیشتری نسبت به ولی قهری دارد تا قیم (ناگفته نماند ممکن است در موردی پدر فرد که همان ولی قهری است به عنوان قیم انتخاب شود) زیرا ولی قهری که پدر همان فرد باشد غالبا به گونه ای هستند که مصلحت فرد را رعایت می کند.

بر خلاف قیم که مواردی از معاملات را منوط به تصویب دادستان کرده است.

در واقع تا ۱۸ سالگی اداره امور با ولی قهری است و بعد از ان در صورتی که فرد مجنون یا سفیه باشد همچنان ولی سن قانونی برای معامله قهری ولایت دارد اما اگر بعد از ۱۸ سال فرد بالغ و رشید شود ولی بعد از مدتی مثلا در ۱۹ سالگی مجنون یا سفیه شود اینجاست که قیم انتخاب می گردد.

لذا اگر نمایندگی فرد با ولی قهری باشد؛ وی می تواند اموال مولی علیه را مورد معامله قرار دهد و اصل بر این است که وی در این معاملات مصلحت وی را رعایت می کند در غیر این صورت نیازمند اثبات است اما فرد قیم‌ نمی تواند اموال مولی علیه (محجور) را با خود معامله کند.

و فروش اموال غیر منقول و باقی معاملات با آن منوط به تصویب دادستان است.

در اینجا می خواهیم بررسی کنیم که سن قانونی برای معامله کردن و به تبع آن سند زدن چه زمانی است.

ولی قهری و قیم

سن قانونی برای سند زدن

فردی که به دنیا می آید اهلیت دارا شدن حقوق را به دست می آورد اما اهلیت استیفا یا اجرای آن در سن رشد و بلوغ به دست می آید.

در سنین ابتدایی چون تشخیص امر برای صغیر ناممکن است قانون گذار به وی اجازه دخالت امور حقوقی را نمی دهد و نماینده وی در این باره تصمیم خواهد گرفت.

قانون تا زمانی که فرد به بلوغ و رشد نرسیده اجازه دخالت به صغیر را نمی دهد.

حال فرض کنیم که فرد صغیر یا محجور که نمایندگی وی با ولی قهری است خانه ای یا ملکی دارد (به هر جهتی که به او رسیده یا داده شده) در اینجا ولی قهری می تواند آن را بفروشد با رعایت مصلحت و صلاح فرد محجور و سند زدن آن هم با خود وی خواهد بود.

اگر فرد به سن رشد رسیده باشد خود وی اهلیت معامله کردن و سند زدن پیدا خواهد کرد.

در عین حال که انتقال سند و سند زدن منوط به رسیدن به سن رشد است که نشانه آن ۱۸ سالگی فرد است.

اما سند زدن به نام کودک یا صغیر هر چند سال هم باشد اشکال ندارد و صحیح است. به عبارتی فرد می تواند خانه ای یا ملکی را به نام فرزند خرد سال خود تنظیم کند و انتقال دهد.

سن قانونی تنظیم سند رسمی اموال

برای اطلاع از سن قانونی تنظیم سند رسمی اموال در این نوشته با ما همراه باشید. لازمه ی دخالت در امور مالی و غیر مالی برای افراد، داشتن اهلیت است. اهلیت به معنی بالغ بودن، عاقل بودن و رشید بودن است. افرادی که هر کدام از موارد ذکر شده را دارا نباشند محجور نامیده می شوند.

سن قانونی

برای بررسی سن قانونی تنظیم سند رسمی اموال ابتدا تعریف صغر رابیان می نماییم صغر در لغت به معنای خرد و کوچک آمده است و در اصطلاح فقهی و حقوقی به کسی گفته می شود که به سن بلوغ نرسیده باشد و بلوغ هم در لغت به معنای رسیدن است و ابلاغ هم از همین ریشه و به معنای رساندن است و کسی که به مرحله بلوغ رسیده بالغ نامیده می شود

و بالغ هم کسی است که دوره کودکی را پشت سر گذاشته قوای جسمی و جنسی اش تکامل یافته است. در نقطه مقابل اینها رشد قرار دارد و مقصود از رشد هم توانایی شخص در اداره اموالش به نحو عقلائی می باشد.
قانونگذار سن بلوغ را در پسران را ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال قمری در نظر گرفته است.

عاقل بودن به این معناست که فرد نباید مبتلا به جنون باشد و در سلامت عقلی به سر ببرد. و رشید بودن به این معناست که فرد سفیه نباشد یا این که تصرف و دخالت در اموالش به صورت عاقلانه باشد نه به صورت سفیهانه.

رشید نیز کسی است که عقل معاش دارد و سود و زیان را تشخیص می دهد.

سن قانونی تنظیم سند در قانون

در قانون ایران برای معاملات افراد داشتن رشد لازم است و یکی از مواردی که نشان از به سن رشد رسیدن فرد است، سن ۱۸ سالگی است.

لذا افراد قبل از این سن با اجازه پدر یا قیم خود می توانند معامله کنند و پس از این سن خود در امور مالی استقلال خواهند داشت.

البته اجازه و اذن سرپرست صغیر یا فرد محجور برای معامله هایی است که در آن سود و زیان است اما در معامله هایی که فقط نافع هستند به حال محجور (صغیر و سفیه) باید گفت این معاملات صحیح هستند.

برای مثال فردی مالی را به صغیر هبه می کند این معامله چون رایگان است صحیح می باشد.

در سند زدن هم همینطور است؛ اگر قرار است فردی که صغیر یا سفیه است به کسی مال خود را بفروشد باید سرپرست وی این کار را انجام دهد مثل ولی قهری یا همان پدر او و سند زدن هم با خود پدر است.

سن قانونی برای سند زدن ماشین و موتور سیکلت

همانطور که گفته شد در نوشته سن قانونی برای سند زدن و نحوه صدور گواهی رشد، چنانچه کسی بخواهد معامله ای انجام دهد، برای مثال ماشینی که دارد را بفروشد و صغیر باشد یعنی به سن بلوغ نرسیده باشد، نماینده او با حفظ مصلحت وی این کار را انجام خواهد داد.

فرض کنید فردی ۱۶ ساله یا پدر ایشان قصد دارد موتورسیکلتی را برای فرزندش خریداری کند در اینجا خود فرد نمی تواند معامله کند و ولی قهری یا همان پدر وی می تواند از جانب وی معامله را انجام دهد.

از جهتی دیگر این امکان وجود دارد که سند موتور سیکلت را به نام فرزند تنظیم کند. این بحث معاملاتی را در اینجا بیان کردیم و بحث گواهینامه برای موتور سیکلت وی بحثی جدا است. زیرا مالکیت امری دیگر است و وی می توان سند ماشین یا موتور سیکلت را به نام فردی که زیر ۱۸ سال هم هست تنظیم نمود.

حال اگر همین فرد که به ۱۸ سال نرسیده بخواهد موتور سیکلت را بفروشد باز هم پدر وی باید این معامله را انجام دهد و سند را به نام خریدار انتقال دهد.

وضعیت حقوقی معامله ماشین و موتور سیکلت صغیر

آنچنان که سن قانونی برای معامله بیان شد شرط انجام امور مالی بلوغ و داشتن رشد است و کسی که بالغ نیست نمی تواند معامله ماشین یا موتور سیکلت کند و این کار باید با اجازه نماینده اش (ولی یا قیم) انجام شود.

معامله صغیر ممیز و سفیه بدون اجازه ولی غیر نافذ است و اگر شخص، صغیر غیر ممیز باشد مثل کودک ۷ ساله و مجنون معامله وی باطل است.

البته آنچه گفتیم دوباره متذکر می شویم برای وقتی است که فرد قصد معامله معوض و داد و ستد گونه دارد و گرنه در صورتی که فرد دیگر به رایگان موتور سیکلت و ماشینی را به او هبه کند یا به شکلی به او برسد این امر صحیح است و می توان سند آن را به نام وی زد اگرچه هنوز به سن رشد نرسیده است.

برای مثال فردی برای برادر کوچکتر از خودش است یک دستگاه موتور سیکلت برای سالهای بعدش می خرد و به او هبه می کند در این حالت چون رایگان است و ضرری متوجه شخص محجور نیست باید گفت که معامله صحیح است‌.

سند زدن به نام افراد زیر سن قانونی

مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۶۱ اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد” با امعان نظر به صدر ماده اصلاحی فوق ، مبین این معنی است که انسان با رسیدن به سن بلوغ شرعی از حجر خارج شده و در معاملات و اعمال و وقایع حقوقی خود استقلال پیدا می کند مگر اینکه عدم رشد او در دادگاه صالح ثابت شود اما به موجب تبصره ۲ ماده مارالبیان تسلیم اموال صغیر به وی بعد از رسیدن به سن بلوغ مشروط به احراز رشد وی است که مبنای این تبصره آیه ۶ سوره نساء می باشد.

مراحل احراز رشد چیست؟

در صورتی که شخص برای تصرف در امور مالی خود نیاز به اثبات رشد خویش داشته باشد می تواند از طریق وکیل خوب خانواده درخواست صدور گواهی رشد را در قالب دادخواست، به دادگاه خانواده محل اقامت خود تقدیم نماید. لازم به ذکر است در شهرهایی که دفاتر خدمات قضایی وجود دارد باید از طریق این دفاتر اقدام شود. ادعای مزبور بعد از انجام تحقیقات و جلب نظر کارشناس تخصصی، در صورت اثبات منجر به صدور حکم خواهد شد.

سن قانونی در ایران چند سال است؟ در چه سنی می‌توان قرارداد امضا کرد؟

سن قانونی

انسان به ‌محض تولد و حتی در دوران جنینی حقوقی دارد. این حقوق در فقه و قانون پذیرفته شده ‌است. چنانچه فردی زنده متولد شده باشد، به‌ عنوان شخص حقیقی محسوب می‌شود. این شخص در دوران زندگی خود از حقوقی برخوردار خواهد شد. برای بهره‌مندی از بعضی حقوق، این شخص باید اهلیت داشته باشد. اهلیت در واقع به معنای توانایی شخص برای برخورداری از حق خواهد بود. موضوعی که در این ‌رابطه اهمیت دارد، سن قانونی اشخاص است. مطابق قانون ما، اشخاص برای انجام امور مالی و برخورداری از بعضی حقوق باید به سن معینی برسند. باید معلوم شود که سن مناسب برای این امور چند سالگی است.

در فقه و قانون مواردی در این رابطه وجود دارد ولی ملاک آن‌ها برای تعیین این سن یکسان نیست.

آشنایی ابتدایی با مفهوم سن قانونی

تعداد زیادی از افراد، سن ۱۸ سالگی را به ‌عنوان سن قانونی می‌دانند. این مورد در گذشته در قانون ما وجود داشت اما به دلیل مخالفت با فقه حذف شده ‌است. سن مناسب برای امور مالی و غیرمالی مطابق آنچه در عرف وجود دارد، متفاوت است. به‌ همین جهت این موضوع به ‌عنوان یکی از دغدغه‌های مهم افراد محسوب می‌شود. در فقه ملاک برای انجام بسیاری از امور بلوغ است. در حالی که این موضوع در قانون ما تفاوت دارد.

مطابق قانون افراد برای انجام امور حقوقی و مالی باید اهلیت داشته باشند. این اهلیت با 18 سالگی فرد به او اعطا می‌شود. یعنی فردی که 18 سال سن دارد، مطابق قانون ما می‌تواند خودش به صورت مستقل اقداماتی مانند انتقال مالکیت و انجام امور حقوقی و مالی را انجام دهد.

شرایط سن قانونی با سن بلوغ تفاوت دارد. فردی که کمتر از 18 سال سن داشته باشد، بالغ است. با این حال، او نمی‌تواند امور مالی و حقوقی خود را به طور مستقل انجام دهد. اشخاص باید برای انجام اعمال حقوقی، اهلیت قانونی داشته باشند.

سن قانونی در ایران چند سال است؟

سن قانونی در تعداد زیادی از کشورهای دنیا ۱۸ سال تمام است. در کشور ما نیز این سن تا قبل ‌از سال ۶۱ در قانون مدنی ۱۸ سال بود. با توجه به اصلاحاتی که در قانون صورت گرفت، این موضوع مخالف شرع شناخته شد.

در سن قانونی برای معامله ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی مطرح ‌شده بود که اگر شخصی دارای ۱۸ سال تمام نباشد، در حکم غیر رشید است. این ماده منسوخ و از قانون مدنی ما حذف شده ‌است. در حقیقت با حذف این ماده ما در قوانین، اماره‌ای برای تعیین سن و سال قانونی نداریم. با این‌ حال، مطابق رویه و عرف برای بسیاری از امور، سن قانونی همان ۱۸ سال تمام است.

نقش و تاثیر سن قانونی در امور مختلف

مواردی مانند خروج از کشور ، انعقاد قرارداد و بسیاری از امور دیگر با سن ۱۸ سال تمام و بدون اذن ولی امکان‌پذیر خواهد بود. معیار تعیین سن 18 سالگی به عنوان سن و سال قانونی بر اساس عرف جامعه و مصلحت افراد صورت ‌گرفته است. زمانی ‌که فردی ۱۸ سال تمام داشته باشد، می‌تواند به‌ صورت مستقل امور حقوقی، مالی و غیر مالی خود را مدیریت کند. به دلیل اینکه شخص هجده ‌ساله مطابق قانون اهلیت انجام این اقدامات را دارد.

سن و سال قانونی با سن بلوغ تفاوت می‌کند. سن بلوغ در فقه برای انجام تکالیف شرعی و ازدواج مطرح ‌شده است. در شرایطی که دختر 9 ساله باشد، مطابق فقه باید تکالیفی را انجام دهد ولی بر اساس قانون این دختر به‌ عنوان طفل محسوب می‌شود و احکام صغیر بر او جاری است. بر اساس قانون این شخص توانایی تشخیص مصلحت خود را ندارد و نمی‌تواند در امور مالی و حقوقی خود تصمیم‌گیری کند. به‌ همین‌ جهت ولی او وظیفه تصمیم‌گیری و تعیین مصلحت این کودک را بر عهده دارد.

سن قانونی ازدواج در ایران

موضوع سن افراد برای ازدواج یکی از دغدغه‌های مهم کشور ما است. سالانه تعداد زیادی از افراد کمتر از ۱۸ سال ازدواج می‌کنند. این موضوع به دلیل سن کم این افراد برای آن‌ها مشکلاتی را به‌ دنبال دارد.

ازدواج به ‌عنوان موضوع مهمی در زندگی افراد محسوب می‌شود. ورود به زندگی مشترک و ادامه دادن آن نیازمند برخورداری از توانایی مصلحت‌ اندیشی و تصمیم‌ گیری درست است. ازدواج افرادی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند، با دشواری‌هایی همراه می‌شود. متأسفانه آمار مربوط به ازدواج افراد کمتر از ۱۸ سال و حتی ‌کمتر از ۱۵ سال در جامعه ما موضوع رایجی است.

در سال‌های اخیر ازدواج تعداد زیادی از دختران کمتر از ۱۵ سال که در ‌اصطلاح به آن کودک همسری گفته می‌شود، در دفاتر ثبت ازدواج ثبت شده ‌است. مطابق ماده 1041 قانون مدنی ازدواج دختری که کمتر از 13 سال تمام شرعی سن دارد، باید با اجازه ولی او صورت بگیرد.

همچنین مطابق این ماده، عقد نکاح پسر تا قبل ‌از 15 سالگی با اجازه ولی انجام می‌شود. به ‌این ‌ترتیب، این ماده سن قانونی ازدواج را برای دختر، 13 سالگی و برای پسر، 15 سالگی شمسی اعلام می‌کند.

اشاره به برخی مسائل مهم در این رابطه!

افراد زیر ۱۸ سال در بسیاری از کشورها به‌ عنوان کودک محسوب می‌شوند. با این حال ازدواج افراد کمتر از ۱۸ سال در بعضی از مناطق کشور ما به ‌صورت گسترده صورت می‌گیرد. آمار تولد نوزادانی که مادر آن‌ها کمتر از ۱۵ سال سن دارد نیز به نوع خود موضوع قابل‌ توجهی محسوب می‌شود. علاوه‌ بر این، طلاق‌های مربوط به زوجین کمتر از ۱۸ سال نیز موضوع مهمی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

با توجه به مواردی که در خصوص سن قانونی ازدواج در ایران بیان شد، بهتر است که خانواده‌ها از قدرت تصمیم‌گیری و مصلحت‌ اندیشی فرزندان خود اطمینان کسب کنند. سپس به ازدواج آن‌ها رضایت دهند.

اذن ولی در ازدواج افراد کمتر از ۱۵ سال

زمانی که دختری 13 سال تمام شمسی سن داشته باشد، باید با اجازه ولی خود ازدواج کند. یعنی در قانون مدنی ما سن ازدواج دختران پس از 13 سال تمام شمسی تعیین شده است که سن کمی محسوب می‌شود. دختران در این سن معمولا توانایی اداره سن قانونی برای معامله زندگی و ورود به زندگی مشترک را ندارند. در بعضی از مناطق کشورمان دختران زیادی با این سن و حتی کمتر از آن ازدواج می‌کنند.

مطابق قانون پسری که کمتر ‌از ۱۵ سال تمام شمسی سن دارد، باید با اذن ولی ازدواج کند. این موضوع به معنی آن است که سن قانونی پسر برای ازدواج 15 سال تمام شمسی تعیین می‌شود. در صورتی ‌که پسر به سن ۱۵ سال تمام شمسی رسیده باشد، می‌تواند بدون اذن ولی ازدواج کند. این موارد مسائل مهمی هستند که باید به آن‌ها توجه شود.

سن قانونی برای عقد قرارداد

یکی از شرایط مهم برای صحت هر قراردادی، اهلیت طرفین معامله است. یعنی افرادی که به ‌عنوان طرفین معامله قرار می‌گیرند، باید مطابق قانون از اهلیت برخوردار باشند و توانایی دارا شدن این حق را داشته باشند. این اشخاص باید به سن قانونی برای عقد قرارداد برسند تا بتوانند آن را امضاء کنند. برای امضای قراردادهای مالی مانند خرید و فروش یا قرارداد اجاره ، لازم است که طرفین ۱۸ سال سن داشته باشند. در صورتی که سن شخصی کمتر از ۱۸ سال باشد، او نمی‌تواند به‌ عنوان طرف قرارداد، آن را امضا کند. در این حالت اداره امور مالی و حقوقی او با ولی قهری است.

نکته مهم!

مطابق قانون تفاوتی میان دختر یا پسر کمتر از ۱۸ سال برای عقد قرارداد وجود ندارد. تصور کنید دختری 16 ‌ساله قصد دارد یک خانه بخرد. در این حالت او به تنهایی نمی‌تواند به‌ عنوان خریدار طرف معامله قرار بگیرد. در این شرایط ولی قهری او باید این اقدام را انجام دهد.

بعد از 18 ‌سالگی افراد می‌توانند به ‌صورت مستقل امور حقوقی و مالی خود را مدیریت کنند. به‌ این ترتیب سن قانونی قرارداد برای همه افراد در ایران ۱۸ سال است.

چنانچه فرد بالغی که کمتر از ۱۸ سال سن دارد، بخواهد خودش معامله‌ای را انجام دهد، باید با اجازه و حکم دادگاه این اقدام صورت بگیرد.

توجه داشته باشید که موضوع اهلیت طرفین و سن قانونی برای قرارداد ، مانع امکان مالکیت افراد نمی‌شود. یعنی اگر آقایی بخواهد ملکی را به نام فرزند خردسال خود ثبت کند، این امکان برای او وجود دارد. با این‌ حال، این آقا باید به ‌عنوان ولی فرزند اقدامات لازم را انجام دهد.

خدمات حقوقی مرتبط با این موضوع

امور مربوط به سن افراد برای انعقاد قراردادهای مالی و غیر مالی اهمیت ویژه‌ای دارد. مطابق قانون هر فردی برای عقد قرارداد باید اهلیت داشته باشد. بدون رعایت شرایط صحت قرارداد ، این معامله صحیح نیست. سن طرفین قرارداد نکته مهمی است که باید مورد توجه افراد قرار بگیرد. اگر فردی کمتر از 18 سال سن داشته باشد و بدون مجوز قانونی یا بدون اذن ولی خود برای تنظیم قرارداد اقدام کند، این قرارداد مطابق قانون صحیح نیست.

کارشناسان تیم حقوقی رکلا به صورت متمرکز بر روی تنظیم قرارداد فعالیت می‌کنند. در صورتی که در رابطه با شرایط صحت قرارداد سوالی دارید، می‌توانید با کارشناسان حقوقی ما مشورت کنید.

برای این کار لازم است درخواست خود را جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی در وب سایت رکلا ثبت کنید. کارشناسان مربوطه با شما می‌گیرند.

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، می‌توانید در قسمت ثبت نظرات آن را مطرح کنید. کارشناس رکلا پاسخگوی شما خواهد بود.

سن قانونی برای معامله و سند زدن خودرو و موتور سیکلت از چند سالگی است؟

در قانون ایران برای معاملات نیاز است که اشخاص به سن رشد رسیده باشند. یکی از مواردی که نشان می‌دهد شخص به سن رشد رسیده است، رسیدن به سن ۱۸ سالگی است. در این نوشتار از مجله دلگرم به بررسی سن قانونی افراد برای معامله ماشین و موتورسیکلت پرداخته می‌شود.

سن قانونی برای معامله ماشین و موتور سیکلت

قطعا افراد مختلف با داشتن هرگونه شرایطی، مجاز به انجام معامله نیستند. به دلیل وجود حساسیت‌های فراوان در خصوص معامله، قانون گذار داشتن یک‌سری شرایط را برای معامله کننده در نظر گرفته است.

انجام معامله توسط افراد زیر ۱۸ سال چگونه است ؟

همانطور که گفته شد سن قانونی، جهت معامله کردن، مطابق قانون ۱۸ سال تمام در نظر گرفته شده است. البته افراد قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال نیز با اجازه پدر یا قیم سرپرست خود می‌توانند معامله کنند.

البته این اجازه به صورت کتبی، در یکی از دفتر خانه‌های اسناد رسمی از طرف پدر یا سرپرست فرد، باید به او داده شده باشد.اگر قرار است فردی که زیر ۱۸ سال سن دارد بخواهد مال خود را بفروشد باید سرپرست او این کار را انجام دهد، سرپرست او می‌تواند پدرش باشد و یا اشخاصی که در قانون تعیین و مشخص شده‌اند. همچنین تنظیم سند رسمی هم به عهده پدر است.

سن قانونی برای سند زدن ماشین و موتور

سن قانونی برای معامله موتورسیکلت و ماشین چند سالگی است ؟

سن قانونی برای سند زدن ماشین و موتور سیکلت از چند سالگی است ؟

همانطور که گفته شد اگر کسی بخواهد معامله‌ای کند برای مثال ماشینی که دارد را بفروشد و زیر ۱۸ سال سن داشته باشد، در چنین مواقعی به عنوان مثال پدر و یا در نبود پدر، پدربزرگش می‌تواند برای او این معامله را انجام دهد.

فرض کنید فردی ۱۶ سال سن دارد و پدر او قصد دارد موتورسیکلتی را برای فرزندش خریداری کند در اینجا خود فرد نمی‌تواند معامله کند و ولی قهری یا همان پدرش می‌تواند از جانب او معامله را انجام دهد. همچنین پدر می‌تواند سند ماشین یا موتور سیکلت را به نام فردی که سنش زیر ۱۸ سال تنظیم نماید.

حال اگر همین فرد که سنش به ۱۸ سال نرسیده است بخواهد موتور سیکلت را بفروشد باز هم پدر او باید این معامله را انجام دهد و سند را به نام خریدار انتقال دهد.بالغ بودن در ایران در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال قمری در نظر گرفته شده است.

عاقل بودن به این معنا که فرد باید مبتلا به جنون نباشد و در سلامت عقلی به سر ببرد. و رشید بودن به این معنا سفیه نباشد یا این که تصرف و دخالت در اموالش به صورت عاقلانه باشد نه به صورت سفیهانه.

رشید کسی است که عقل معاش دارد و سود و زیان را تشخیص می دهد.در قانون ایران برای معاملات افراد داشتن رشد لازم است و یکی از مواردی که نشان از به سن رشد رسیدن فرد است، سن ۱۸ سالگی است.

لذا افراد قبل از این سن با اجازه پدر یا قیم خود می توانند معامله کنند و پس از این سن خود در امور مالی استقلال خواهند داشت.البته اجازه و اذن سرپرست صغیر یا فرد محجور برای معامله هایی است که در آن سود و زیان است اما در معامله هایی که فقط نافع هستند به حال محجور (صغیر و سفیه) باید گفت این معاملات صحیح هستند.

برای مثال فردی مالی را به صغیر هبه می کند این معامله چون رایگان است صحیح می باشد.در سند زدن هم همینطور است؛ اگر قرار است فردی که صغیر یا سفیه است به کسی مال خود را بفروشد باید سرپرست وی این کار را انجام دهد مثل ولی قهری یا همان پدر او و سند زدن هم با خود پدر است.

سن قانونی برای معامله موتورسیکلت و ماشین

میشه سند خودرو یا موتور را بنام شخصی که سنش 18 سال تمام نشده زد ؟

سن قانونی برای معامله ماشین و موتور سیکلت

آنچنان که گفتیم بلوغ و داشتن رشد برای امور مالی شرط است و کسی که بالغ نیست نمی تواند معامله ماشین یا موتور سیکلت کند و این کار باید با اجازه نماینده اش (ولی یا قیم) انجام شود.

معامله صغیر ممیز و سفیه بدون اجازه ولی غیر نافذ است و اگر شخص، صغیر غیر ممیز باشد مثل کودک ۷ ساله و مجنون معامله وی باطل است.البته آنچه گفتیم دوباره متذکر می شویم برای وقتی است که فرد قصد معامله معوض و داد و ستد گونه دارد و گرنه در صورتی که فرد دیگر به رایگان موتور سیکلت و ماشینی را به او هبه کند یا به شکلی به او برسد این امر صحیح است و می توان سند آن را به نام وی زد اگرچه هنوز به سن رشد نرسیده است.

برای مثال فردی برای برادر کوچکتر از خودش است یک دستگاه موتور سیکلت برای سالهای بعدش می خرد و به او هبه می کند در این حالت چون رایگان است و ضرری متوجه شخص محجور نیست باید گفت که معامله صحیح است‌.

نتیجه گیری :

برای امور مالی و غیر مالی داشتن اهلیت لازم است به خصوص در امور مالی که علاوه بر بلوغ به رشد هم نیاز است.برای معامله ماشین و موتور سیکلت و هر مال دیگری، اما با وجود این می توان برای افراد زیر ۱۸ سال هم سند به نام آنها زد.برای مثال سند یک دستگاه موتور سیکلت را پدر می تواند به نام فرزند خود بزند.

اما برای معامله کردن شخص صغیر یا کسی که زیر ۱۸ سال است باید اجازه ولی او وجود داشته باشد در غیر این صورت معامله او غیر نافذ باقی می ماند مگر آنکه فرد بالغ زیر ۱۸ سال که می توان گفت صغیر ممیز است و توان تشخیص ضرر و زیان را دارد قبل از انعقاد معامله از ولی خود اذن بگیرد.

سوالات متداول در ارتباط با سن قانونی برای سند زدن خودرو و موتور سیکلت

سن قانونی برای سند زدن موتور سیکلت و ماشین چیست؟

می توان سند این اموال را به نام افراد زیر ۱۸ سال هم زد زیرا این ها اهلیت دارا شدن دارند.

سن قانونی برای انجام معامله ماشین و موتور سیکلت چیست؟

سن قانونی برای انجام معامله ۱۸ سال تمام است و قبل از این تاریخ معامله وی منوط به تنفیذ ولی یا قیم خواهد بود.

آیا پدر می تواند سند ماشین خود را به نام فرزند صغیر خود بزند؟

سن قانونی برای معامله

img

سن قانونی در قراردادهای ملکی

سن قانونی در قراردادها

اگر طرفین معامله صغیر یا مجنون ( دیوانه ) باشد نمی توان قراردادی را تنظیم کرد مگر بوسیله ولی یا قیم آنها که باید کپی شناسنامه ولی و قیم نامه ضمیمه قرارداد شود.البته در قسمت طرفین قرارداد باید مشخصات مالک اصلی ( چه صغیر چه مجنون ) نوشته شده و در توضیحات به موضوع ولایت پدر یا جد پدری و یا قیم اشاره شود.

نکته سن بلوغ شرعی طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی برای دختران 9 و پسران 15 سال تمام قمری است.اما در قراردادها و همچنین دفترخانه های اسناد رسمی اگر طرفین قرارداد کمتر از 18 سال سن داشته باشند نمی توانند به تنهایی قرارداد را امضا کنند مگر به همراه ولی یا قیم یا اینکه ولی و قیم وکیل انتخاب کنند تا بجای آنها قرارداد را امضا، کنند.

در زمان تنظیم قرارداد های ملکی اگر یکی از طرفیتن دختر یا پسری بود که به سن 18 سال شمسی نرسیده باشد حتماَ بخواهید که ولی یا قیم آنها هم ذیل قرارداد را امضا، کند و مدارک مربوطه فتوکپی برابر اصل شده و ضمیمه قرارداد گردد.

سوال های حقوقی و ملکی خود را با ما در میان بگذارید.

02122415230

[email protected]

برچسب :

سن قانونی | سن قانونی در قرارداد | قوانین قراردادهای ملکی | سن افراد در قراردادهای ملکی ایران | سن قانونی شمسی |اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.