محاسبه نرخ بازگشت سرمایه


همه این محاسبات نیاز به یک نرخ بهره یا نرخ بازگشت دارند. برای طرح های تجاری، شرکت ها معمولا از یک استاندارد برای محاسبه نرخ بازگشت استفاده می کنند. این عدد ممکن است از بازارهای سرمایه گذاری به دست آید. نرخ پیشنهادی اینتربانک لندن (LIBOR) یا نرخ پایه وام دهی آمریکا، بنچمارک های معمول هستند. برخی از شرکت ها از نرخ های بازگشت نقدینگی و سرمایه انتظاری خود برای پیش بینی استفاده می کنند. برخی از شرکت ها برای هر سرمایه گذاری جدید، نرخ بازگشت مشخصی را تعریف می کنند و از آن برای تنزیل جریان های درآمدی آینده در طرح های تجاری خود استفاده میکنند. حتی سازمان های غیرانتفاعی باید یک نرخ بازگشت نقدینگی داشته باشند.

توسعه منابع انسانی و مدیریت یادگیری

توسعه و یادگیری در سازمان‌ها، آموزش و بهسازی منابع انسانی، ROI، استانداردهای تخصصی آموزش و یادگیری

محاسبه نرخ بازگشت سرمايه (ROI) در آموزش‌هاي سازماني؛ متدولوژي و مكانيزم‌هاي اجرايي

محاسبه نرخ بازگشت سرمايه ( ROI ) در آموزش‌هاي سازماني؛ متدولوژي و مكانيزم‌هاي اجرايي

مقدمه

امروزه اصرار كارشناسان و متخصصان آموزش مبني بر قرار گرفتن فرایند آموزش و بهسازي منابع انساني همانند ساير عناصر توليد، چالش جديدي را براي مباحث مديريت آموزش سازماني به وجود آورده است در ميان اين چالش‌ها بحث محاسبه نرخ بازگشت سرمايه به عنوان يك فرصت (در صورت اجراي هوشمندانه و مناسب فرایند محاسبه نرخ بازگشت سرمایه) يا يك تهديد (در صورت عدم اجرای صحیح) ظهور كرده است متخصصان اعتقاد دارند با توسعه اين پارادايم امكان گسترش پيوند آموزش با ساير اركان توليد مهيا خواهد شد. باور بر اين است كه مفهوم‌سازي و تدوين اين راهبرد براي آموزش سازماني اقدامی كاملاً جسورانه است كه بايستي به خوبي مديريت شود.

گذشته از موارد مذكور انتظار مي‌رود در آينده‌اي نه چندان دور اين پارادايم مراحل بلوغ خود را طي نمايد و طبيعتاً انتظارات مديران ارشد، دپارتمان‌های آموزش و بهسازی منابع انسانی سازمان‌ها را به سمت مطالبه محاسبه نرخ بازگشت سرمايه در آموزش را رقم خواهد زد و اين صرفاً بخشي از تحول نوين مديريت آموزش‌ سازماني مي‌باشد جهت انجام دقیق این فرایند و جهت ايجاد آمادگي‌هاي لازمه اقدامات ذيل اجتناب‌ناپذير مي‌باشد و نياز به اقدامي فراكنشي جهت تجهيز كارشناسان آموزش سازمان‌ها به فنون مربوطه ضروري است : 1) نيازسنجي آموزشي براساس مدل‌هاي حل مسئله، فرایندمحور و مشتري محور ؛2) تعيين ليست واقعي از هزينه‌هاي سازماني كه صرف آموزش مي‌گردد ؛ 3) توانايي تعيين و جداسازي آثار آموزش در تغییرات سازمانی و 4) محاسبه نرخ بازگشت سرمايه ( ROI ) و كليه اين اقدامات زماني تأمين مي‌گردد كه سيستم آموزشي اقدام به پيش‌بيني مكانيزم‌هاي مورد نظر نموده باشد در اين مقاله ضمن تشريح موارد مذكور كليه مراحل عملياتي و مكانيزم‌هاي اجرايي فرایند محاسبه ROI ‌ در آموزش و بهسازی منابع انسانی مورد بررسي قرار خوا‌هد گرفت.

محاسبه بازگشت سرمايه در آموزش يكي از جذاب‌ترين بخش‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي آموزش سازماني مي‌باشد كه به عنوان هشداري براي كارشناسان آموزش تلقي مي‌گردد تا نسبت به سازمان‌دهي اثربخش‌تر آموزش‌ها و فرایندهای مرتبط با آن‌ها اقدام نمايند و يك بازنگري هوشمندانه در ترتيب و محتواي فرایندهاي آموزشي به وجود آورند از اين رو نیاز بود تا متخصصان آموزش، اقدام به تدوين روش‌هاي خاص نمایند از جمله اين متخصصين که کمک ارزنده‌ای به حوزه تعیین نرخ بازگشت سرمایه نمود جك فيليپس مي‌باشد وي با ارائه الگوي ROI [1] گامي مهم و مؤثر در اين خصوص برداشت و در حال حاضر مدل تدوين شده فيليپس به عنوان مهم‌ترين مدل در مباحث محاسبه بازگشت سرمايه محسوب مي‌گردد و كاربرد فراواني دارد.

الزامات فرايند سنجش اثربخشي آموزشي

« سه الزام بسار مهم براي ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي وجود دارد و اگر هر كدام از آن عناصر وجود نداشته باشند طرح ارزيابي را نمي‌توان به نحو مطلوب اجرا نمود :

الف) ضرورت طراحي و اجراي اثربخش دوره‌هاي آموزشي

ب) تعيين خروجي‌هاي فرایند سنجش اثربخشي

ج) داشتن مدلي براي ارزيابي اثربخشي

دلايل توجه به محاسبه ROI

دلايل متعددي جهت محاسبه نرخ بازگشت سرمايه در آموزش وجود دارد كه از جمله آن‌ها مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود :

· مشخص كردن آيتم‌هاي سرمايه‌گذاري در آموزش

· توجه دادن مشتريان آموزش به مفهوم انتقال آموخته‌ها

· تعيين سهم آموزش در توسعه منافع و درآمدهاي سازمان

· توجه به ضرورت ارائه گزارش به مديران

· تعيين جانمايي آموزش در مجموعه عناصر توليد

· توسعه‌ روش‌هاي نوآورانه و جسورانه در راستاي فرایند نيازآفريني‌ و روش‌هاي آموزشي

· دريافت بودجه‌هاي توسعه‌اي آموزشي

متدولوژي و مكانيزم‌هاي اجرايي محاسبه نرخ بازگشت سرمايه ( ROI )

براي محاسبه نرخ ROI نياز است يك برنامه اجرايي و عملياتي در اين حوزه طراحي گردد محاسبه نرخ بازگشت سرمايه داراي مراحلي مي‌باشد كه در قالب 16 مرحله و به شرح ذيل ارائه مي‌گردد :

1. برنامه‌ريزي محاسبه نرخ ROI

2. تعيين دوره‌هاي آموزشي جهت محاسبه ROI از يک حوزه مشخص دانشی

3. تعيين حوزه‌ای از عملکرد سازمان

4. تعيين شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري دوره آموزشي مطابق با حوزه‌های تعيين شده جهت محاسبه ROI

5. تعيين واحدهاي اندازه‌گيري شاخص‌ها

6. تعيين محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ارزش مالي هر واحد از شاخص‌ها

7. تعيين وضعيت عملكردي قبل از ارائه آموزش‌ها در حوزه‌ها و شاخص‌هاي تعيين شده

8. تعيين هزينه‌ برگزاري دوره آموزشي

9. تعيين فرصت‌ها و زمان انتقال آموخته‌ها به محيط واقعي كار

10. اجراي برنامه آموزشي

11. ارائه فرصت‌هاي انتقال آموخته‌ها به محيط كار

12. تعيين وضعيت عملكردي بعد از آموزش

13. شناسايي سهم آموزش در تغييرات يك حوزه خاص از عملكرد سازمان

14. تعيين اختلاف وضعيت قبل و بعد از آموزش

15. اعمال تأثير مستقيم آموزش بر عملكرد

ميزان اختلاف ناخالص عملكرد قبل و بعد از آموزش Dn =

ضريب آموزش در عملكرد Tr =

سهم خالص آموزش در عملكرد TE =

ميزان اختلاف عملكرد قبل و بعد از آموزش Dn * Tr = TE

6 * 0.41 = 2.64

بنابراين اختلاف واقعي بين وضعيت قبل و بعد از آموزش و با احتساب ساير موارد مساوي با 2.64 واحد كاري مي‌باشد.

محاسبه نرخ بازده نهایی سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بخش کشاورزی

به دلیل اهمیت تحقیق و توسعه کشاورزی در انباشت دانش و ایجاد نوآوری در تولید محصولات بخش کشاورزی در مقاله حاضر با استفاده از رهیافت آلمون و نیز با استفاده از داده های پژوهش از منابع آماری جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان فائو برای بازه زمانی 1388- 1358، به بررسی تاثیر تحقیق و توسعه کشاورزی بر بهره‌وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که اثر تحقیق و توسعه کشاورزی داخلی و خارجی (شرکای تجاری) بر بهره وری کل کشاورزی معنی دار و مثبت است. در این مطالعه اندازه کششهای بلند مدت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بر بهره‌وری کل بخش به ترتیب 16/0 و 19/0 درصد بوده است. میانگین نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی برای دوره مورد مطالعه، 37 درصد برآورد شد که در مقایسه با میانگین آن برای کشورهای در حال توسعه یعنی رقم 54 درصد رقم پایینی است. با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می‌شود که دولت به منظور ارتقای بهره وری و افزایش نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه کشاورزی اقدام به ارتقای سطح دانش کشاورزان از طریق بهبود اوضاع سرمایه انسانی و نیز گزینش مناسب شرکای تجاری در این بخش نماید.

کلیدواژه‌ها

 • بهره‌وری کل عوامل تولید
 • نرخ بازده سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی
 • شرکای تجاری

20.1001.1.20084722.1391.26.2.1.0

عنوان مقاله [English]

Estimating Rate of Return on the Research and Development investment in the Iranian Agricultural Sector

نویسندگان [English]

 • A. Bagherzadeh 1
 • A. Komijani 2

Nowadays, agricultural R&D provides new and developed technologies to create modern agricultural producing methods. This paper investigates the relationship between TFP, domestic agricultural R&D, and foreign agricultural R&D during 1979 – 2009 by using Almon lag models. The results indicate that agricultural researches (both domestic and foreign R&D) have positive and significant impact on the agricultural TFP. According to the result, the long term coefficients for both domestic and international agricultural R&D were 0.16 and 0.19%, respectively. The Average of the internal محاسبه نرخ بازگشت سرمایه rate of return (AIRR) was calculated up to 37 % for Iranian agricultural sector. The AIRR in Iran is low compared to the AIRR in developing countries, which is 54%. The results suggest that the government investment on the improvement in the human capital and the level of farmers’ knowledge influence the AIRR and TFP, positively.Furthermore the government should pay attention to the selection of the partner countries

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه گذاری

مدیران پروژه ها و برنامه ریزان معمولا از تصمیمات مربوط به کسب و کار پروژه های خود جدا هستند. تصمیم گیران در سطوح بالا، علاوه بر زمان و هزینه پروژه ها، نگران دوره های بازپرداخت (Payback Periods) و بازگشت سرمایه (Return On Investment) نیز هستند. لازم است مدیران پروژه، کارشناسان سرمایه گذاری و تحلیل گران کسب و کار با روش های ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری آشنا باشند تا بتوانند در مواجهه با شرایط جدید، تصمیمات صحیح اتخاذ کنند و همگامی کاملی با مدیران در سطوح بالا برای بهینه کردن نرخ بازگشت سرمایه و دوره های بازپرداخت داشته باشند.

آشنایی محاسبه نرخ بازگشت سرمایه با اصطلاحات مالی برای ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه ها، قدم اول برای یادگیری و اجرای ارزیابی پروژه هاست. در ادامه برخی از این اصطلاحات و روش محاسبه آن آمده است.

ارزش زمانی پول (Time Value of Money)

مفهوم ارزش زمانی پول برای درک تاثیر برنامه زمان بندی پروژه بر بازپرداخت و بازگشت سرمایه ضروری است. بسیاری از وبسایت های مرتبط با کسب و کار، کتاب ها و متون های حوزه مدیریت مالی، فرمول ها و روش های مبسوطی را برای محاسبه ارزش زمانی پول ارایه کرده اند. یک مدیر پروژه می تواند با کار کردن با متخصصان مالی و حسابداری این محاسبات را انجام دهد اما اصولی کلی وجود دارد که مدیر پروژه باید بداند:

ارزش زمانی پول بدین معنی است که پولی که امروز در دسترس است از پولی که بعدا در دسترس خواهد بود، با ارزش تر است. یک دلار امروز یک دلار است اما یک سال بعد ارزش آن کاهش پیدا می کند. وام ها، اوراق قرضه و گواهی سپرده و بسیاری از ابزارهای مالی دیگر فرمول های خاصی را برای تعیین قیمت صحیح روز برای یک جریان پرداخت در آینده دارند.

چرا در ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه ها باید نگران ارزش زمانی پول باشیم؟

ارزیابی تجاری بدون لحاظ کردن ارزش زمانی پول امکان پذیر است اما نتایج به دست آمده از این تحلیل، قابل اتکا نیستند. بانک ها، سرمایه گذاران و بسیاری از تصمیم گیران در حوزه کسب و کار می خواهند تاثیر زمان بر سرمایه گذاری خود را بدانند. دلیل اصلی این کار، تامین مالی هزینه است. اگر قرار است که امروز پولی را برای ایجاد جریان درآمدی (Cash Flow) در آینده، تامین کنند باید هزینه های مالی را بین زمان سرمایه گذاری و زمان بازگشت سرمایه در نظر بگیرند.

بهترین شیوه برای محاسبه ارزش زمانی پول، کمک گرفتن از افرادی مانند متخصصان سرمایه گذاری است اما یک مدیر پروژه شاید لازم باشد که برخی از محاسبات و پیش بینی ها را خودش انجام دهد. برخی از این محاسبات و اصطلاحات تو در ادامه آمده است:

 • پرداخت یا PMT: محاسبه پرداخت های معمول لازم برای رفتن از ارزش فعلی به ارزش آینده. معمولا برای محاسبه پرداخت های ماهیانه یک وام استفاده می شود.
 • ارزش فعلی یا PV: محاسبه ارزش فعلی جریان درآمدی آیند یا یک پرداخت یا جریانی از پرداخت ها در آینده یا هر دو
 • ارزش آتی یا FT: مانند PV اما ارزش آتی را برآورد می کند.
 • تعداد دوره ها یا NPER: محاسبه تعداد دوره های پرداخت لازم برای بردن ارزش فعلی به ارزش آتی با نرخ بازگشت مشخص.

همه این محاسبات نیاز به یک نرخ بهره یا نرخ بازگشت دارند. برای طرح های تجاری، شرکت ها معمولا از یک استاندارد برای محاسبه نرخ بازگشت استفاده می کنند. این عدد ممکن است از بازارهای سرمایه گذاری به دست آید. نرخ پیشنهادی اینتربانک لندن (LIBOR) یا نرخ پایه وام دهی آمریکا، بنچمارک های معمول هستند. برخی از شرکت ها از نرخ های بازگشت نقدینگی و سرمایه انتظاری خود برای پیش بینی استفاده می کنند. برخی از شرکت ها برای هر سرمایه گذاری جدید، نرخ بازگشت مشخصی را تعریف می کنند و از آن برای تنزیل جریان های درآمدی آینده در طرح های تجاری خود استفاده میکنند. حتی سازمان های غیرانتفاعی باید یک نرخ بازگشت نقدینگی داشته باشند.

نرخ بازگشت سرمایه تاثیر بالایی بر سود یا زیان یک پروژه دارد. یک سرمایه گذاری ممکن است با هزینه نقدی ۶ درصد جذاب باشد اما با هزینه نقدی ۱۲ درصد جذاب نباشد.

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه و بازپرداخت (PayBack)

در طرح های تجاری پروژه های واقعی، علاوه بر ملاحظات ارزش زمانی پول، موارد دیگری هم وجود دارد. معمولا یک طرح تجاری کامل شامل موارد زیر است:

 • نرخ بازگشت سرمایه
 • دوره بازپرداخت

نرخ بازگشت سرمایه:

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) محاسبات نرخ بازگشت یک سرمایه گذاری مشخص در یک دوره زمانی مشخص است. برای مثال یک سرمایه گذاری ۱۰ میلیون دلاری برای ساخت یک ملک تجاری ممکن است نرخ بازگشت سرمایه ۸ درصد در ۱۰ سال اول داشته باشد. روش های متفاوتی برای محاسبه ROI وجود دارد، اما این بدین معنی است که ملک مذکور به ازای هر دلار سرمایه گذاری شده، ۰۸/۰ دلار سالانه علاوه بر بازپرداخت سرمایه اولیه بر می گرداند. بعضی از سازمان ها نرخ ROI را به صورت یک عدد کلی و نه به صورت سالانه، در نظر می گیرند. در مثال بالا، نرخ ۸ درصدی بازگشت سرمایه می تواند به معنی بازگشت ۸/۱۰ میلیون دلار پس از ۱۰ سال باشد که ۸ درصد بیشتر از ۱۰ میلیون دلار اولیه است. این بازگشت ها می تواند با استفاده از ارزش فعلی همه جریان های نقدی آتی محاسبه شود اما معمولا بدون در نظر گرفتن ارزش زمانی پول، برآورد می شود.

بدون در نظر گرفتن روش محاسبه، هدف معمولا مقایسه نرخ بازگشت سرمایه پروژه با دیگر گزینه های سرمایه گذاری است. هنگامی که بازارهای مالی، نرخ ۳ درصد بازگشت بر روی سرمایه گذاری کم ریسک اوراق قرضه دولتی یا شرکتی ارایه می کنند، یک پروژه با ROI دو درصد نرخ بازگشت جذاب نخواهد بود. پروژه ها محاسبه نرخ بازگشت سرمایه غالبا ریسک اضافی دارند و نرخ بازگشت سرمایه یک روش برای مقایسه سرمایه گذاری پروژه با دیگر ریسک های شناخته شده در بازارهای مالی است.

دوره بازپرداخت

یکی دیگر از معیارهای مالی رایج، دوره بازپرداخت است. این معیار ساده تر از نرخ بازگشت سرمایه درک و محاسبه می شود. دوره بازپرداخت محاسبه زمان لازم برای رسیدن یا بیشتر شدن سود یا پول دریافت شده از پروژه از هزینه های کل است. درآمدها و هزینه های می تواند با استفاده از محاسبات ارزش زمانی پول، تنزیل داده شوند. برخی مواقع، درآمدها و هزینه ها تنزیل داده نمی شوند و به عنوان اعداد نقدینگی خام باقی می مانند. بعضی از پروژه ها نرخ بازگشت سرمایه بالایی دارند اما بعد از یک دوره بازپرداخت طولانی محقق می شود. شرکت ها از این پروژه ها احتمالا اجتناب می کنند و از پروژه هایی با نقطه سر به سر سریعتر حتی با نرخ بازگشت طولانی مدت کمتر استقبال می کنند.

محاسبه دوره بازپرداخت نسبتا ساده است. لیستی از همه جریان های نقدی(جریان های ورودی و خروجی) از آغاز تا پایان برای پروژه تهیه کنید. بیشتر پروژه در حین انجام باید هزینه کنند و دریافت ها مربوط به هنگامی است که سود پروژه تحقق یافت. پول خروجی و ورودی در بازه های زمانی آتی را تا وقتی که هر دو مساوی شوند، لیست کنید. این نقطه ای است که سرمایه اصلی بازپرداخت شده است. بازه زمانی از ابتدای پروژه تا بازپرداخت کامل، دوره بازپرداخت نام دارد.

دوره های آموزشی ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری

ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری، یک فعالیت بین رشته ای است. افرادی که در رشته های مدیریت مالی، حسابداری و … تحصیل کرده اند، احتمالا در انجام این ارزیابی ها با سرعت بیشتری عمل می کنند. مدیران پروژه ها، کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت ها و سازمان ها در صورت آشنایی با ارزیابی ها، در موفقیت مالی سازمان خود نقش بیشتری خواهند داشت و در نتیجه جایگاه بالاتری کسب می کنند. سرفصل های دوره آموزشی ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری در موسسه مدیریت پروژه آریانا از اینجا قابل دانلود است.

نرخ بازگشت سرمایه یا Return On Investment) ROI) چیست و چگونه محاسبه میشود؟

نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه یا بازده‌ی سرمایه‌گذاری که به اختصار به آن Return On Investment) ROI) میگویند نسبتی است که میزان سود حاصل از یک سرمایه‌گذاری را به صورت درصدی از هزینه‌ی اولیه محاسبه می‌کند.

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست؟

برای اینکه دقیقاً بفهمید که برنامه های بازاریابی شما تا چه حد موفق بوده است، می‌بایست مقدار بازگشت سرمایه (که به انگلیسی Return on Investment یا به اختصار ROI خوانده می‌شود) در تبلیغات خود را اندازه بگیرید.، ROI به معنی میزان سود به دست آمده نسبت به پول سرمایه‌گذاری شده است.

فراموش نکنید که این سود میتواند به صورت های دیگری مانند ارزش برند (Brand Value) نیز وجود داشته باشد. اما در محاسبه نرخ بازگشت سرمایه تنها ملاک ما درآمد مالی کسب و کارمان خواهد بود.

چرا ROI مهم است؟ هر هزار تومانی که یک کسب و کار کوچک خرج تبلیغات خود می‌کند، باید تبدیل به سود شود و در غیر این صورت، بقای این کسب و کار در خطر خواهد بود. بنابراین، چنین کسب و کاری باید بتواند در سریع‌ترین حالت ممکن، میزان موفقیّت تبلیغات خود را اندازه بگیرند. که یعنی لازم است با یکی از داده‌های آماری مهم به اسم نرخ بازگشت سرمایه و طریقه محاسبه آن آشنا باشد.

با ذکر یک مثال به موضوع نگاه کنیم: شرکت شما در زمینه فروش و تعمیر قطعات سخت‌افزار فعالیّت دارد و میانگین سود خالص کسب و کارتان بابت هر مشتری، ۵۰ هزار تومان است. اما در حال حاضر مشتریان زیادی ندارید. بنابراین برای اینکه بتوانید مشتری جذب کنید، یک تبلیغ ۲۵۰ هزار تومانی در روزنامه چاپ می‌کنید. با این حساب، اگر بخواهید سر به سر هزینه‌ها را رد کنید، به چند مشتری نیاز دارید؟ پنج تا. اما مشخصاً همینکه بتوانید هزینه و محاسبه نرخ بازگشت سرمایه سود را سر به سر کنید، کافی نیست. چون به معنی آن است که بازگشت سرمایه شما ۰% بوده است. پس برای اینکه بازگشت سرمایه داشته باشید، باید بیشتر از پنج مشتری بدست آورید.

فرمول نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

نرخ بازگشت سرمایه، با کم کردنِ هزینه ها از درآمد کل و تقسیم آن بر میزان سرمایه گذاری (بودجه) محاسبه می‌شود. برای به دست آورد میزان درصدی نرخ بازگشت سرمایه نیز میتوانید عدد به دست آمده از فرمول پایین را در ۱۰۰ ضرب کنید.

فرمول نرخ بازگشت سرمایه

مثالی برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

همان‌طور که می‌بینید، فرمول محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه بسیار ساده و در عین حال گسترده است. منظورم این است که درآمد و هزینه‌ها دقیقا مشخص نشده‌اند. سرمایه گذاری و درآمد کل برای هر چیزی و در نظر هر کسی می‌توانند متفاوت باشند. برای مثال، شاید مدیری به جای درآمد و هزینه در این معادله، فروش خالص و هزینه‌ی کالاهای فروخته‌شده را جایگزین کند، در حالی‌که سرمایه‌گذار دید جهانی‌تری به این معادله دارد و از کل فروش و همه‌ی هزینه‌هایی استفاده می‌کند که در فرایند تولید یا فروشِ محصول پرداخت شده‌اند، از جمله هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی.

به این روش، محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه می‌تواند بسیار تطبیق‌پذیر باشد، اما بسته به اینکه کاربر چه چیزی را می‌خواهد ارزیابی کند یا نشان دهد، ممکن است گمراه‌کننده هم بشود. باید بدانید که هیچ معادله‌ی واحدی برای محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه وجود ندارد. در عوض، به این ایده‌ی اولیه توجه می‌کنیم که سودها درصدی از درآمد هستند. برای درک درستِ این نسبت، باید بفهمید که چه درآمدها و هزینه‌هایی در این معادله استفاده می‌شوند.

پس در مثالی که بالاتر آوردیم، اگر شما بتوانید با تبلیغ خود ۶ کار تعمیر بگیرید و ۳۰۰ هزار تومان سود کنید، فرمول شما این شکلی خواهد بود:

(۳۰۰ – ۲۵۰) / ۲۵۰ = ۰٫۲

درست است. با گرفتن شش کار،شما سود کرده‌اید و بازگشت سرمایه شما معادل ۲۰% بوده است. اما اگر فقط ۴ کار بگیرید:

(۲۰۰ – ۲۵۰) / ۲۵۰ = – ۰٫۲

این یعنی تبلیغ شما (از لحاظ مالی مستقیم و جدا از برندسازی و…) بازگشت سرمایه نداشته و به ضررتان تمام شده است.

با همین فرمول ساده می‌توان ارزیابی خوبی از نتیجۀ روش‌های بازاریابی مختلف داشت و آنها را برای یافتن بهترین راهکارهای تبلیغاتی با هم مقایسه کرد.

خب، شما در یک روزنامه تبلیغ دادید و توانستید ۱۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشید. اما بد نیست قبل از آنکه به طور جدی‌تر بر روی تبلیغات در روزنامه‌ تمرکز کنید، یک روش دیگر را هم امتحان کنید: مثلاً تبلیغات گوگل را. شما ۴۰۰ هزار تومان بر روی تبلیغات گوگل سرمایه‌گذاری کردید و در نهایت توانستید ۱۲ مشتری پیدا کنید. پس:

(۶۰۰ – ۴۰۰) / ۴۰۰ = ۰٫۵۰

فرمول محاسبه Return on Investment

.این یعنی، میزان بازگشت سرمایه تبلیغ گوگل برای شما ۵۰% بوده است و تبلیغات گوگل دو برابر موثرتر از تبلیغات روزنامه‌ای عمل کرده است

سختی‌های اندازه‌گیری دقیق نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

البته، اندازه‌گیری نرخ بازگشت سرمایه هم پیچیدگی‌های خودش را دارد که باعث می‌شود هیچوقت نتوانیم دقیقاً ROI بازاریابی خود را مشخص کنیم. در ادامه به چند مورد از آنها اشاره خواهیم کرد:

 • وقتی یک مشتری از طریق تبلیغ شما جذب می‌شود، ممکن است خدمات شما را به دوست خود معرفی کند (محاسبه نرخ بازگشت سرمایه که یعنی بازاریابی دهان به دهان). اما لحاظ کردن سود حاصل از این مشتری در نرخ بازگشت سرمایه، کار را کمی دشوار می‌کند.
 • تاثیر برخی روش‌های تبلیغاتی را نمی‌توان به راحتی اندازه‌گیری کرد. یعنی هدف برخی از تبلیغات شما اصلاً این نیست که مشتری مستقیماً تماس بگیرد و در نتیجه، باید راهی دیگر برای اندازه‌گیری آنها پیدا کنید.
 • اگر بخواهیم سخت‌گیرانه به موضوع نگاه کنیم، لازم است هزینه وقت صرف شده توسط کارمندان را نیز در محاسبه خود لحاظ کنیم.
 • و اما مهمترین مساله در اندازه‌گیری میزان بازگشت سرمایه این است که در بسیاری موارد، این فقط یک شیوه بازاریابی نیست که مخاطب را جذب می‌کند. بلکه مجموعه‌ای از شیوه‌های بازاریابی مختلف است.

به طور کلی هر نرخ بازگشت سرمایه‌ی مثبتی را می‌توان بازگشت خوبی قلمداد کرد. مثبت بودن این نسبت، یعنی کل هزینه‌ی سرمایه‌گذاری به علاوه‌ی مقداری سود، بازگشته است. نرخ بازگشت سرمایه‌ی منفی یعنی درآمد آن‌قدر نبوده که کل هزینه‌ها را پوشش دهد. ناگفته پیداست که نرخ بازگشت سرمایه هر قدر بالاتر باشد، بهتر است.

محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه فوق‌العاده متنوع است و می‌تواند برای سرمایه‌گذاری‌های مختلفی استفاده شود. مدیران آن را برای ارزیابی بازگشت سرمایه‌هایی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاران می‌توانند برای ارزیابی عملکرد سهام‌شان از آن استفاده کنند و افراد حقیقی هم می‌توانند برای ارزیابی نرخ بازگشت دارایی‌هایی هم‌چون خانه از آن بهره ببرند.

نکته‌ای که باید به خاطر داشته باشید این است که این نسبت، ارزش زمانیِ پول را در نظر نمی‌گیرد.

میلاد هستم هم بنیان گذار در اوکس تیم ، محقق در زمینه سئو و مارکتینگ . هر آنچه را یاد بگیریم را در اختیار شما قرار میدهیم تا با هم به بهتر شدن و بهتر دیده شدن برسیم.

محاسبه نرخ بازگشت سرمايه (ROI) دوره‌های تخصصی شرکت نفت و گاز پارس Journal Article

امروزه اصرار كارشناسان و متخصصان آموزش مبني بر قرار گرفتن فرآیند آموزش و بهسازي منابع انساني همانند ساير عناصر توليد، چالش جديدي را براي مباحث مديريت آموزش سازماني به وجود آورده است در ميان اين چالش‌ها بحث محاسبه نرخ بازگشت سرمايه است. متخصصان اعتقاد دارند با توسعه اين پارادايم امكان گسترش پيوند آموزش با ساير اركان توليد مهيا خواهد شد. در این مطالعه آموزش‌های شرکت نفت و گاز پارس در حوزه مدیریت پروژه مورد ارزیابی قرار گرفته است. رويكرد پژوهش آميخته و روش پژوهش مورد استفاده در اين ارزشيابي مي‌باشد. در بخش كيفي مشاركت‌كنندگان در پژوهش جهت انتخاب شاخص‌هاي ارزيابي برنامه از مجريان فازها و شركت‌كنندگان در برنامه به صورت هدفمند انتخاب شدند. در بخش كمي براي تعيين سهم خالص تأثيرات آموزش از ساير مؤلفه‌هاي تأثيرگذار از تكنيك تحليل سلسله مراتبي (AHP) و نرم افزار Expert Choice استفاده گردید. و در نهایت نرخ بازگشت سرمایه برای دوره‌های مورد مطالعه معادل 59976% محاسبه گردید. نرخ بازگشت سرمايه به دليل محاسبه فروش نفت با مبناي ارزش مالي دلار بسيار بالا نمود مي‌كند. برقراري تعامل صحيح‌تر بين كارفرمايان و پيمانكاران فني شركت، نرخ بالاي قبولي در آزمون بين‌المللي PMI و همچنين نرخ بالاي حضور شركت‌كنندگان دوره آموزشي مورد مطالعه در رويدادهاي مديريت صنعت نفت از جمله دستاوردهاي ناملموس برنامه آموزشي محسوب مي‌شود.

Training and development advisors and experts are working hard today to gain a position for training procedures as equal as other organizational procedures. This effort has turned into a huge challenge for such practitioners. Under such circumstances, return-of-investment can be deemed both as an opportunity (if carried out properly) and a threat (if implemented improperly). Some believe that such an approach can help us integrate training into محاسبه نرخ بازگشت سرمایه other mainstream procedures. Anyway, it is believed that formulating and conceptualizing such a strategy is a brave enterprise which needs to be managed reasonably.This paper aims at estimating the return-of-investment rate for project management training programs at Pars Oil and Gas Company (POGC). To analyze data, AHP strategy is used through Expert Choice software. The final rate was calculated as %59976. The calculated ROI sounds logically reasonable and indicates that the training program has been effective in essence.

Machine summary:

دلايل متعددي جهت محاسبه نرخ بازگشت سرمايه در دپارتمان هاي آموزش و يادگيري به صورت تخصصي وجود دارد که از جمله آن ها ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود : مشخص کردن موارد سرمايه گذاري در آموزش توسعه فرهنگ انتقال آموخته ها تعيين سهم آموزش در توسعه منافع و درآمدهاي سازمان توجه به ضرورت ارائه گزارش به مديران تعيين جانمايي آموزش در مجموعه عناصر توليد و خدمات در يک سازمان توسعه روش هاي نوآورانه و جسورانه در راستاي فرايند نيازآفريني و روش هاي آموزشي براي اثربخش سازي بيشتر برنامه هاي آموزش و يادگيري دريافت بودجه هاي توسعه اي آموزشي در اولين نگاه به جايگاه مديريت پروژه در شرکت نفت و گاز پارس سه نکته اصلي حائز اهميت است . Return On Investment١ (رجوع شود به تصویر صفحه) شکل شماره (١) دلايل توجه به مديريت پروژه جهت محاسبه نرخ بازگشت سرمايه با توجه به اينکه افتتاح و بهره برداري از هر بخشي از منابع مشترک بين دو کشور وابسته به فناوري و دانش فراواني و از جمله مديريت پروژه مي باشد، تکليف محوري آموزش و توسعه منابع انساني شرکت نفت و گاز پارس نيز تقويت مديران پروژه هاي شرکت ترسيم گرديد و به عنوان يکي از محورهاي اصلي رشد و بالندگي منابع انساني ابلاغ شد و براساس همين نقش بنيادي، منابع قابل توجهي هم به بحث مديريت پروژه تخصيص يافت . پس از اجراي برنامه هاي توسعه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه و آموزش در حوزه مديريت پروژه و ضرورت بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي با محوريت مديريت پروژه از جانب مديران ارشد سازمان ، مقرر گرديد پژوهشي با رويکرد تعيين ميزان بازگشت سرمايه در اين حوزه تعريف شده و مورد بهره برداري قرار گيرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.