اصل تحقق درآمد


حسابداران زنجان

شرط لازم برای شناسایی درآمد طبق استانداردهای حسابداری اصل تحقق است. بر این اساس درآمد هنگامی تحقق می‌یابد که جریان منافع اقتصادی مرتبط با معامله به درون واحد تجاری محتمل باشد و مبلغ درآمد عملیاتی را بتوان به گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری کرد. با توجه به اصل تحقق، تهاتر مانده‌ی بستانکار حساب جاری شرکا با مانده‌ی حساب سود و زیان انباشته، هیچ یک از دو شرط بیان‌شده را احراز نمی‌کند. بنابراین تضادی بین نحوه‌ی عمل مورد اشاره در بخشنامه‌ی شورای مالیاتی و اصل تحقق در حسابداری، ایجاد می‌شود.

اصل تطابق درآمد با هزینه

به استناد تعریف هزینه در مفاهیم نظری گزارشگری مالی و تعریف بدهی در استاندارد شماره 4 حسابداری، می‌بایست در خصوص حساب جاری شرکا مواردی از جمله، نداشتن هر گونه قرارداد فی‌مابین شرکت با سهام‌داران، هزینه‌های پنهانی که برای شرکت وجود خواهد داشت، افشا انجام گردد. زیرا بر طبق تفکیک شخصیت شرکت و صاحبان سهام، مبادله‌ی انجام‌شده با عنوان تأمین مالی که توسط شرکا انجام شده، همانند تأمین مالی توسط سایر اعتباردهندگان با احتساب هزینه‌های مرتبط با آن شناسایی شود. سایر سهام‌داران (غیر از سهام‌دارانی که تأمین مالی انجام داده‌ی آن‌ها، در حساب جاری شرکا ثبت اصل تحقق درآمد اصل تحقق درآمد شده است) نیز باید در مورد هزینه‌های پنهان اطلاع داشته باشند.

طبق اصل تطابق، درآمدهای یک دوره‌ی حسابداری بر اساس اصل تحقق، شناسایی شده و سپس هزینه‌های انجام‌شده برای ایجاد آن درآمدها بر اساس این اصل تعیین می‌شوند. بدین ترتیب، هزینه‌ها در صورت سود و زیان همان دوره‌ی حسابداری که درآمدهای مربوطه شناسایی می‌گردند گزارش می‌شوند. حال نکته‌ی قابل توجه این است که آیا حسابرسان و ممیزان مالیاتی قادرند هزینه‌ای برای درآمد شناسایی‌شده از محل حساب جاری شرکا شناسایی کنند یا خیر؟ در نتیجه با رأی صادره‌ی شورای عالی مالیاتی، اصل تطابق با بخشنامه‌ی صادره تضاد دارد.

اصل تحقق درآمد چیست؟

اصل تحقق درآمد، یکی اصول حسابداری است که بر اساس آن، درآمد زمانی شناسایی می‌شود که مزایا و خطرات مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل شده باشد، اصل تحقق درآمد یا زمانی که ارائه خدمات به پایان رسیده باشد. در اصلِ تحقق درآمد، زمان دریافت وجه نقد مهم نیست و فقط زمان تحویل کالا یا ارائه خدمات مهم است. اصل تحقق درآمد، یکی از ارکان اصلی به کارگیری مبنای حسابداری تعهدی است.

توضیح اصل تحقق درآمد

اصل تحقق راهنمایی می‌کند که درآمد هنگام تحویل کالا به خریدار شناسایی می‌شود. مطابق این مفهوم، درآمد باید هنگام فروش کالاها یا ارائه خدمات، چه پول دریافت شود یا نه، شناسایی شود.

به همین ترتیب، وقتی کالاها خریداری می‌شوند یا خدمات دریافت می‌شوند، صرف نظر از اینکه پول نقد پرداخت کرده‌ایم یا خیر، باید هزینه شناسایی شود.

طبق این اصل، درآمد شناسایی نمی‌شود مگر اینکه محقق شود. زمان تحقق درآمد بسته به شرایط، متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، درآمد زمانی تحقق می‌یابد که کالا به مشتری تحویل داده می‌شود و نه وقتی که قرارداد تحویل کالا، منعقد می‌شود.

باید از اصل تحقق درآمد در حال حاضر یا در آینده انتظار معقولی داشت، یعنی درآمد صرفاً با دریافت سفارش بدست نمی‌آید، یا برای شناخت درآمد نباید تا زمان دریافت پول صبر کرد.

بهترین راه برای درک اصل تحقق درآمد از طریق مثال‌های زیر است:

  • پیش دریافت کالا: مشتری 100 میلیون ریال جهت ساخت یک دستگاه تولید ماسک به فروشنده پیش پرداخت می‌کند. فروشنده تا زمانی که دستگاه را به مشتری تحویل نداده است، 100 میلیون ریال درآمد را شناسایی نمی‌کند. در نتیجه، ابتدا 100 میلیون ریال به عنوان بدهی (در حساب پیش دریافت) ثبت می‌کند، و پس از تحویل دستگاه، این مبلغ به حساب درآمد منتقل می‌کند.
  • پیش دریافت خدمات: مشتری 60 میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت، برای یک سال پشتیبانی کامل از نرم افزار پرداخت می‌کند. ارائه دهنده نرم افزار تا زمانی که کاری را روی محصول انجام نداده، 60 میلیون ریال را به عنوان درآمد شناسایی نمی‌کند. بنابراین ارائه دهنده نرم افزار می‌تواند در ابتدا کل 60 میلیون ریال را به عنوان بدهی (در حساب پیش دریافت خدمات) ثبت کند و سپس 5 میلیون ریال (12÷60) از این مبلغ را به صورت ماهیانه به حساب درآمد منتقل کند.
  • تحویل چندگانه: فروشنده‌ای با یک شرکت هواپیمایی قراردادی منعقد می‌کند که بر اساس آن یک هواپیما به اضافه یک سال تعمیر و نگهداری موتور، و آموزش اولیه خلبان به مبلغ 250 میلیارد ریال بفروشد. در این حالت، فروشنده باید شناسایی درآمد را به سه مرحله (تحویل هواپیما،تعمیر و نگهداری موتور،آموزش اولیه خلبان) تقسیم کند و با تکمیل هر یک از آنها درآمد مربوط به آن مرحله را شناسایی کند. بنابراین، احتمالاً تمام درآمد حاصل از ساخت هواپیما، هنگام تحویل تحقق می‌یابد، ولی تحقق درآمد بخش‌های نگهداری و آموزش تا تکمیل آن مراحل، به تأخیر می‌افتد.

اصل تحقق در استانداردهای حسابداری

در بند 15 و 21 استاندارد حسابداری شماره 3 درآمد عملیاتی، به ترتیب برای شناسایی فروش کالا و ارائه خدمات شرایطی در نظر گرفته که به صورت زیر است:

فروش‌ كالا

15- درآمد عملیاتی‌ حاصل‌ از فروش‌ كالا باید زمانی‌ شناسایی‌ شود كه‌ كلیه‌ شرایط‌ زیر تحقق‌ یافته‌ باشد:

الف. واحد تجاری‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ عمده‌ مالكیت‌ كالای‌ مورد معامله‌ را به‌ خریدار منتقل‌ كرده‌ باشد،

ب‌‌. واحد تجاری‌ هیچ‌ دخالت‌ مدیریتی‌ مستمر درحدی‌ كه‌ معمولاً با مالكیت‌ همراه‌ است‌ یا كنترل‌ مؤثری‌ نسبت‌ به‌ كالای‌ فروش‌ رفته‌ اعمال‌ نكند،

ج‌. مبلغ‌ درآمد عملیاتی‌ را بتوان‌ به‌ گونه‌ای‌ اتكاپذیر اندازه‌گیری‌ كرد،

د‌. جریان‌ منافع‌ اقتصادی‌ مرتبط‌ با معامله‌ فروش‌ به‌ درون‌ واحد تجاری‌ محتمل‌ باشد، و

ﻫ‌. مخارجی‌ را كه‌ درارتباط‌ با كالای‌ فروش‌ رفته‌ تحمل‌ شده‌ یا خواهد شد بتوان‌ به‌ گونه‌ای‌ اتكاپذیر اندازه‌گیری‌ كرد.

ارائـه‌ خدمات

21- هرگاه‌ ماحصل‌ معامله‌ای‌ را كه‌ متضمن‌ ارائـه‌ خدمات‌ است‌ بتوان‌ به‌گونه‌ای‌ اتكاپذیر براورد كرد، درآمد عملیاتی‌ مربوط‌ باید با توجه‌ به‌ میزان‌ تكمیل‌ آن‌ معامله‌ شناسایی‌ شود. ماحصل‌ معامله‌، زمانی‌ به‌گونه‌ای‌ اتكاپذیر قابل‌ برآورد است‌ كه‌ همه‌ شرایط‌ زیر احراز شده‌ باشد:

الف‌. جریان‌ منافع‌ اقتصادی‌ مرتبط‌ با معامله‌ به‌ درون‌ واحد تجاری‌ محتمل‌ باشد،

ب‌. مبلغ‌ اصل تحقق درآمد درآمد عملیاتی‌ را بتوان‌ به‌ گونه‌ای‌ اتكاپذیر اندازه‌گیری‌ كرد،

ج‌‌. میزان‌ تكمیل‌ معامله‌ به‌ گونه‌ای‌ اتكاپذیر قابل‌ اندازه‌گیری‌ باشد، و

د‌. مخارجی‌ كه‌ درارتباط‌ با ارائـه‌ خدمات‌ تحمل‌ شده‌ یا خواهد شد، به‌گونه‌ای‌ اتكاپذیر قابل‌ اندازه‌گیری‌ باشد .

اصل تحقق درآمد چیست؟

درآمد ها به طور معمول حاصل مجموعه ای از فعالیت های انتفاعی است که به تدریج و به طور مداوم صورت می پذیرد که اصطلاحاً به آن فرایند کسب سود گفته می شود،اما به دلیل آنکه عملاً شناخت تدریحی و مداوم درآمد امکانپذیر نیست به طور قرار دادی،درآمد در زمانی که فروش دارایی یا خدمات صورت می پذیرد شناسایی خواهد شد و این موضوع اصل تحقق درآمد را به عنوان یک اصل حسابداری ایجاد کرده است

بنا براین طبق اصل تحقق درآمد در حسابداری، درآمد زمانی باید شناسایی شود ه دو شرط را داشته باشد:

  • اولاً:معامله ای (مبادله یا داد و ستدی)صورت پذیرفته شود
  • ثانیاً:درآمد قابل اندازه گیری باشد(فرآیند کسب سود کامل شده باشد)

به طور معمول،شرط وقوع مبادله وقتی تحقق می پذیرد که کالا و محصولات فروش رفته به مشتریان تحویل می گردد.بر همین اسا درآمد حاصل از ارائه خدمات نیز هنگامی شناسایی می شود که خدمات انجام شده و بتوان مبالغ آنها را به حساب مشتریان منظور کرد.

شرط قابل اندازه گیری بودن درآمد و یا کامل بودن فرایند کسب سود نیز در زمان فروش تحقق می پذیرد.در این زمان امکان دسترسی به اطلاعات لازم درباره جریان ورود وجه نقد یا دارایی دیگر واحد تجاری فروشنده ،به طور معقول و قابل اتکا فراهم خواهد شد.بنابراین طبق اصل تحقق درآمد،زمانی درآمد باید شناسایی شود که دو ظرط فوق تحقق پذیرد.البته حالت های استثنایی نیز وجود دارد که به آنها اشاره میشود.

در قراردادهای پیمانکاری که طولانی مدت می باشند،گاهی پیمانکار درآمد خود را بر مبنای درصد پیشرفت کار شناسایی خواهد کرد که البته بحث در این زمینه گسترده می باشد .

در موارد خاص دیگری ،مثلاً تولید برخی فلزات گرانبها یا محصولات کشاورزی ، که دارای مضنه رسمی و یا تضمین خرید وجود داراد،ممکن است درآمد قبل از کامل شدن فرایند کسب سود شناسایی شود ،ولی باید توجه داشت که وجود قیمت فروش مطمئن و یا کم بودن خطر فروش نرفتن محصول و اصل تحقق درآمد اصل تحقق درآمد تضمین دولت باعث ایجاد حالت استثنا در رعایت اصل تحقق درآمد می باشد .

اصل تحقق درآمد فرض تعهدی حسابداری را التزام می بخشد.به همین دلیل است که فروش کالا و خدمات به طور نسیه به عنوان درآمد در دوره ای شناسایی می شود که فروش انجام شده است و نه دوره ای مه وجوه آن دریافت می شود .

اصل تحقق درآمد

در اصل اصل تحقق درآمد تحقق درآمد، فرآیند کسب سود چه زمانی تکمیل شده به حساب می‌آید؟

زمانی‌که نیمی از چرخه‌ی عملیات واحد تجاری تکمیل شده باشد.

زمانی‌که چرخه‌ی عملیات واحد تجاری کامل شده باشد.

زمانی‌که حداقل قیمت اعظم چرخه‌ی عملیات واحد تجاری تکمیل شده باشد.

گزینه های اصل تحقق درآمد 2 و 3

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

با آلبوم تست

آزمون دلخواهتو بساز

نمونه سوالات مرتبط

آزمون آنلاین دانش فنی پایه رشته حسابداری دهم هنرستان | پودمان 3: تجهیزات و کاربرد آن

آزمون آنلاین دانش فنی پایه رشته حسابداری دهم هنرستان | پودمان 3: تجهیزات…

تیم مدیریت گاما

آزمون دانش فنی پایه رشته حسابداری دهم هنرستان | پودمان 5: مستندسازی و گزارش نویسی

آزمون دانش فنی پایه رشته حسابداری دهم هنرستان | پودمان 5: مستندسازی و…

تیم مدیریت گاما

آزمون مجازی دانش فنی پایه رشته حسابداری دهم هنرستان | پودمان 1: کلیات

آزمون مجازی دانش فنی پایه رشته حسابداری دهم هنرستان | پودمان 1: کلیات

تیم مدیریت گاما

راهنمای حل خود را ارزیابی کنید صفحه 66 تا 76 دانش فنی پایه دهم رشته حسابداری | فصل 4: محاسبات و برآوردها

راهنمای حل خود را ارزیابی کنید صفحه 66 تا 76 دانش فنی پایه دهم رشته حسابداری | فصل…

مهدی سالم کار لنگرودی

امتحان پودمانی دانش فنی پایه دهم رشته حسابداری | فصل ٢: اصول و مبانی

امتحان پودمانی دانش فنی پایه دهم رشته حسابداری | فصل ٢: اصول و مبانی

سوالات امتحان دانش فنی پایه رشته حسابداری دهم هنرستان | پودمان ١: کلیات

سوالات امتحان دانش فنی پایه رشته حسابداری دهم هنرستان | پودمان ١: کلیات

سوالات طبقه بندی شده دانش فنی پایه رشته حسابداری | پودمان 1 تا 5

سوالات طبقه بندی شده دانش فنی پایه رشته حسابداری | پودمان 1 تا 5

نمونه سوالات آزمون تئوری نوبت دوم دانش فنی پایه دهم با جواب تشریحی | خرداد 1397

نمونه سوالات آزمون تئوری نوبت دوم دانش فنی پایه دهم با جواب تشریحی | خرداد 1397

آزمون پودمان دوم دانش فنی پایه دهم | فصل ٢: اصول و مبانی

آزمون پودمان دوم دانش فنی پایه دهم | فصل ٢: اصول و مبانی

امتحان پودمانی دانش فنی پایه دهم رشته حسابداری | فصل 5: مستندسازی و گزارش نویسی

امتحان پودمانی دانش فنی پایه دهم رشته حسابداری | فصل 5: مستندسازی و گزارش نویسی

راهنمای حل خود را ارزیابی کنید صفحه 55 دانش فنی پایه دهم رشته حسابداری | فصل 4: محاسبات و برآوردها

راهنمای حل خود را ارزیابی کنید صفحه 55 دانش فنی پایه دهم رشته حسابداری | فصل 4:…

مهدی سالم کار لنگرودی

آزمون پودمانی دانش فنی پایه دهم هنرستان حاج سید نظام فصیحی | فصل 4: محاسبات و برآوردها

آزمون پودمانی دانش فنی پایه دهم هنرستان حاج سید نظام فصیحی | فصل 4: محاسبات و برآوردها

حسابداران جوان سما

. طبق اين اصل، درآمد زمانى شناسايى مى گردد كه دو شرط زير برقرار باشد:

الف - مبادله يا داد وستدى صورت گرفته باشد.

ب - فرآيند كسب سود، كامل شده باشد.

تكميل فرآيند كسب سود شامل تكميل فروش يا انجام خدمت، انتقال مالكيت از فروشنده به خريدار، دريافت وجه نقد و يا اطمينان از دريافت وجه نقد در آينده است. اگرچه درآمد عبارت است از افزايش ناخالص در داراييها يا كاهش ناخالص در بدهيها، كه طبق اصول پذيرفته شده شناسايى و اندازه گيرى مى شود. طبق اصل تحقق درآمد، مبالغ پيش دريافت مشتريان نبايد به عنوان درآمد دوره محسوب گردد. زيرا فرآيند كسب سود در مورد اين مبادله هنوز تكميل نشده است.

بر اساس اصل تطابق، هزينه هاى انجام شده جهت ايجاد درآمد، بايد به حساب دوره اى كه درآمد در آن تحصيل گرديده منظور گردد. به عبارت ديگر سود هر دوره تفاوت بين درآمدهاى تحصيل شده و هزينه هاى تحمل شده براى كسب درآمد در همان دوره مى باشد. هزينه ها به انحاء مختلف قابل شناسايى هستند، اما توجه به مبانى زير جهت تمايز ماهيت آنها ضرورى است :

الف - روابط علت و معلولي - تحصيل برخى درآمدها بدون تحمل يكسرى هزينه ها، امكان اصل تحقق درآمد پذير نمى باشد. به عبارت ديگر، تحصيل درآمد و تحمل هزينه، به طور مستقيم ارتباط علت و معلولى دارند. نمونه اى اصل تحقق درآمد از اين هزينه ها به عنوان هزينه دوره، بهاى تمام شده كالاى فروش رفته، هزينه كميسيون فروش و هزينه حمل و تحويل كالا مى باشد. بدين ترتيب ملاحظه مى شود كه زمانى فروش صورت مى گيرد (درآمد تحصيل مى گردد)، كه بهايى بابت كالاى فروخته شده پرداخت گردد( هزينه اى تحمل شود).

ب - سرشكن كردن منطقى و سيستماتيك - چنانچه بين درآمد و هزينه رابطه علت و معلولى وجود نداشته باشد، دارايى متقابل آن هزينه را مى توان بين دوره هايى كه بخشى از منافع بخاطر آن دارايى ايجاد مى شود به طور منطقى و سيستماتيك سرشكن نمود. به عبارت ديگر، انقضاى بخشي از بهاى داراييها طى دوره اى كه از اين داراييها استفاده مى شود، به عنوان هزينه دوره شناسايى مى گردد. به عنوان نمونه تخصيص هزينه استهلاك داراييهاى ثابت، هزينه بهره وامها، هزينه اجاره و هزينه بيمه از جمله هزينه هايى است كه به طور منطقى و سيستماتيك شناسايي و به دوره اى خاص ارتباط داده مى شوند.

ج - شناخت بلادرنگ (تسريع در شناخت) - برخى از هزينه ها را نه مى توان مستقيما به درآمد دوره ارتباط داد و نه مى توان آنها را به طور سيستماتيك بين دوره هاى مختلف سرشكن نمود، زيرا نه رابطه علت و معلولى با درآمد دوره دارند و نه انتفاع آتى براى آنها متصور است. در اين حالت مى توان در شناخت بلادرنگ آن به عنوان هزينه دوره تسريع نمود. براى مثال هزينه هاى ناشي از دعاوى حقوقى، حقوق مديران، اغلب هزينه هاى ادارى و فروش از جمله هزينه هاى هستند كه بدليل عدم ارتباط علت و معلولى با درآمد دوره و عدم منافع آتى آن به عنوان هزينه دوره شناسايى مى گردند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.