روند نزولی یا Down Trend


داراي مدرك كارشناسي اقتصاد نظري از دانشگاه علامه طباطبايي و كارشناسي حقوق از دانشگاه شيراز و همچنين داراي مدرك كارشناسي ارشد حقوق خصوصي مي باشم
در اين وبلاگ مطالب حقوقي و اقتصادي بخصوص در زمينه بورس و سهام درج مي شود
اميد است مورد استفاده علاقه مندان قرار گيرد.س-داودي

حجم معاملات روند صعودی و نزولی چطوری در بورس کمک میکنه؟ ۴ حالت

در ارتباط با قدرت و ضعف یک روند 4 حالت کلی می‌تواند شکل بگیرد:

روند صعودی باشد حجم معاملاتی کاهشی باشد در این صورت قدرت روند صعودی کاهش پیدا می‌کند و ضعف روند صعودی بوجود می آید دراین صورت احتمال تغییر روند صعودی به نزولی نیز افزایش میابد.

روند صعودی باشد و حجم معاملاتی هم افزایشی باشد دراین صورت روند صعودی در حال قدرت پیدا کردن است و احتمال تغییر روند کاهش پیدا می‌کند

روند نزولی باشد و حجم معاملاتی نیز کاهشی باشد دراین صورت ضعف روند نزولی داریم و احتمال تغییر روند نزولی به صعودی افزایش میابد.

روند نزولی باشد ولی حجم معاملاتی افزایش پیدا کند در این صورت قدرت روند نزولی در حال افزایش پیدا می‌کند و احتمال تغییر روند کاهش پیدا می‌کند.

این تنها یکی از قلق های تشخیص قدرت یا ضعف روند صعودی یا نزولی است و باید بقیه نکات نیز برسی شود.

حال با دیدن ویدیو بالا باید بدانید که تشخیص روند بازار و بهترین اندیکاتور تشخیص روند ضعف و قدرت حجم معاملات چیست؟ روند صعودی و نزولی چطوری تشخیص بدیم؟

Trend: فارسی, تعریف, مترادف, تلفظ, رونویسی, متضاد, مثال ها

a general direction in which something is developing or changing.

کلمات مشابه: trend

مترادف: trend

متضاد: trend

مثال ها: trend

Contrary to the anticipated nationwide trend , media research reports a present level of want - to - buy at 25.6.

Fashion company Betabrand saw that knitwear was a hot style in sneakers and wanted to quickly jump on the trend .

کمپانی مد Betabrand دید که لباس بافتنی یک سبک داغ در کفش ورزشی است و می خواست به سرعت روند خود را پر کند.

Scientists noticed a trend that correlates with the rise of technology in society. As digital devices became more prevalent, people got fatter.

دانشمندان متوجه روندي شدند كه با رشد تكنولوژي در جامعه ارتباط روند نزولی یا Down Trend دارد. با شیوع بیشتر وسایل دیجیتال ، مردم فربهتر می شوند.

Throughout 2015 the trend in unemployment was unmistakable: essentially, every month was worse than the month before it.

Unfortunately, our results show that the advanced age of 11 of the world’s autocrats offers little hope for reversing this trend .

متأسفانه ، نتایج ما نشان می دهد که سن پیشرفت 11 ساله خودکامگان جهان امید چندانی برای معکوس کردن این روند ندارد.

The second main point will be whether they see March’s smaller increase in nonfarm payrolls as an anomaly or a change in the trend .

نکته اصلی اصلی این خواهد بود که آیا آنها شاهد افزایش کمتری در حقوق و دستمزد غیرفرهنگی در ماه مارس به عنوان یک ناهنجاری یا تغییر روند هستند.

In, relative terms, however, the trend over the past several years appears to be as clear as it is worrisome: Russians are having fewer children.

در حال بحث بودیم. به عبارتی نسبی ، با این حال روند طی چند سال گذشته به همان اندازه واضح است که نگران کننده است. : روسها بچه های کمتری

You wait until the price finds support or resistance at these levels, wait for the price to move back in the original direction of the trend and then enter.

شما صبر می کنید تا قیمت در این سطوح پشتیبانی یا مقاومت پیدا کند ، صبر کنید تا قیمت در جهت اصلی روند به عقب برگردد و سپس وارد شود.

Although the long downward trend in railroad employment ended in 2002, Tier II benefit payments continue to grow faster than payroll tax receipts.

اگرچه روند نزولی طولانی در اشتغال راه آهن در سال 2002 به پایان رسید ، پرداخت های مزایای ردیف دوم همچنان سریعتر از درآمدهای مالیاتی در مورد دستمزد رشد می کنند.

Depending on their type, they can help you recognise when a price move or trend may be slowing down and when a price might reverse course.

بسته به نوع آنها ، می توانند کمک کنند. شما می دانید چه موقع حرکت یا روند قیمتی کند می شود و ممکن است قیمت آن معکوس شود.

As should be clear from that graph, a society’s level of “democracy” has nothing whatsoever to do with it’s long - term demographic trend .

همانطور که از این نمودار مشخص است ، جامعه سطح "دموکراسی" به هیچ وجه برای انجام با آن روند جمعیت شناختی طولانی مدت است.

To varying degrees, last week’s moves appear to be mere pullbacks within the longer - term trend toward USD strength.

An opposite trend was observed in the number of other non - nationals which declined 12% over the period.

As such, it can be used to determine when a current trend may be coming to an end or when a new trend may be forming.

همین ترتیب ، می توان از آن برای تعیین اینکه روند فعلی به پایان می رسد یا چه زمانی ممکن است روند جدیدی استفاده شود ، استفاده کرد. تشکیل.

But becoming a murderous fanatic like Merah or Sidique Khan is the personal choice of a pathological mind, not the trend of a generation.

اما تبدیل شدن به یک متعصب مرگبار مانند مراح یا صدیق خان انتخاب شخصی از یک ذهن بیمارگونه است، روند یک نسل نیست.

The OBV is in a rising trend when each new peak is higher than the previous peak and each new trough is higher than the previous trough.

OBV هنگامی که هر قله جدید از اوج قبلی بالاتر است و هر فرورفتگی جدید بیشتر از قشر قبلی است ، روند رو به رشدی دارد.

As can be seen, WTI has broken the short - term bullish trend line after it formed a triple top reversal pattern a couple of weeks ago.

همانطور که دیده می شود ، WTI خط روند کوتاه مدت صعودی را خراب کرده است این دو هفته پیش یک الگوی معکوس سه گانه را تشکیل داد.

مهم است که این روند نه تنها دستگیر شود بلکه از طریق تقویت همکاری های بین المللی برای توسعه معکوس شود.

Additionally, notice how the 200 period simple moving average also moves in the same price zone as the trend line.

علاوه بر این ، توجه داشته باشید که چگونه متوسط ​​میانگین متحرک 200 دوره ای نیز در همان منطقه قیمت با همان روند حرکت می کند.

What’s more, it has risen back above the 100 - day moving average and also a one - year - old bearish trend line, both converging around the 1.0790/5 area.

علاوه بر این ، بالاتر از حد متوسط ​​حرکت 100 روزه و همچنین یک روند روند نزولی یک ساله ، هر دو در منطقه 1.0790 / 5 همگرا شده است.

Even if the global economy holds at a 4.3% cruise speed - a big "if," in my view - it will remain below its trend - line potential for over eight years in a row, through 2015.

حتی اگر اقتصاد جهانی دارای با سرعت کروز 4.3٪ - بزرگ "اگر" به نظر من - آن را به زیر بالقوه خط روند خود را بیش از هشت سال در یک ردیف باقی می ماند، از طریق 2015.

It should therefore be combined with other indicators or a set of rules to determine which direction the trend is in. Best used on medium to higher time frames.

بنابراین باید با شاخص های دیگر یا مجموعه ای از قوانین ترکیب شود تا مشخص شود جهت در کدام مسیر است. بهترین استفاده در

Though it has found decent support around $48.75, the short - term bias would only turn bullish upon a break above the resistance trend of the channel which comes in around $50.50.

اگرچه حمایت شایسته ای در حدود 48.75 دلار پیدا کرده است ، اما تعصب کوتاه مدت تنها با صعود از روند مقاومت کانال که در حدود 50.50 دلار است ، صعودی را تبدیل می کند.

“The Last Jedi” – the latest edition in the series – looks to continue the trend , with huge box office returns expected.

آخرین جدی - آخرین نسخه در این سریال - به نظر می رسد که روند بازگشت را ادامه می دهد ، با انتظار می رود بازده کلان آفیس.

A major trend over the past three decades has been a rise in qualification requirements for employment, driven by technological change.

Speaking of the trend’s health, there are some signs that it may be vulnerable to a bullish reversal.

There is no clear - cut trend in investment in the market of metals, as over the past day, gold and silver fell slightly, while platinum and palladium rose in price.

در بازار فلزات روند مشخصی برای سرمایه گذاری وجود ندارد ، زیرا طی یک روز گذشته ، طلا و نقره اندکی کاهش یافت ، در حالی که پلاتین و پالادیوم با افزایش قیمت روبرو شدند.

The sole function of such departments is to design new equipment that will reduce costs and thus offset or partially offset the rising trend of wages.

تنها وظیفه این بخش ها طراحی تجهیزات جدید است که باعث کاهش هزینه روند نزولی یا Down Trend ها و در نتیجه جبران یا جبران بخشی از روند افزایش دستمزدها می شود.

After an all - time high due to emergency aid to countries like South Korea or Argentina, lending is back to its trend line of around $25 billion a year.

وام پس از بالا رفتن تمام وقت به دلیل کمک های اضطراری به کشورهایی مانند کره جنوبی یا آرژانتین ، وام دوباره به خط روند خود یعنی حدود 25 میلیارد دلار در سال باز می گردد.

• . آنها می توانند به شما کمک کنند قبل از پایان حرکت قیمت ، از تجارت خارج شوید و با شروع روند جدید حرکت کنید.

• … there are four types of doji candlestick, which can help you recognise when a price move or trend may be slowing down and when a reversal might occur.

• . چهار نوع شمعدان دوجی وجود دارد ، که می تواند به شما کمک کند تشخیص دهید که سرعت حرکت یا روند کند شدن قیمت و چه زمانی ممکن است یک وارونگی رخ دهد.

At a time when doors across the West are closing to migrants, one small country has managed to buck the trend : the ex - Soviet republic of Georgia.

در زمانی که درهای غرب به روی مهاجران بسته می شوند ، یک کشور کوچک موفق شده است روند این کار را کند: جمهوری جورجیا سابق اتحاد جماهیر شوروی.

But a short squeeze doesn’t mean the end of the trend is nigh, it usually only means a brief respite, perhaps back to 1.10 or slightly higher.

اما فشار کوتاه به این معنا نیست پایان روند نزدیک است، معمولا فقط به معنای یک استراحت کوتاه، شاید، به 1.10 یا کمی بیشتر.

As can be seen on the daily chart, above, the IBEX has recently broken above its main moving averages and also a bearish trend line.

همانطور که در نمودار روزانه مشاهده می شود ، در بالا ، IBEX به تازگی بالاتر از میانگین حرکت اصلی خود و همچنین یک روند روند نزولی شکسته است.

But we also saw a dangerous trend - violent extremists know the rules and regulations of social media, too.

اما ما همچنین روند خطرناکی را شاهد بودیم - افراط گرایان خشن قوانین و مقررات رسانه های اجتماعی را نیز می شناسند.

Therefore, I would prefer to stay neutral on the larger trend as well and wait for clearer directional signals.

روند در بازار چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟

در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس، به بررسی نحوه تشخیص روند می‌پردازیم. با ایران بروکر در این مقاله همراه باشید.

در یک نبرد کسانی پیروز می‌شوند که از قبل برنامه و نقشه دارند و با استراتژی وارد میدان می‌شوند.

binoculars-fxservices.ir

مانند جنگ، ما نیز باید گزارش وضعیت درباره بازاری که در آن معامله می‌کنیم، به دست آوریم. این یعنی باید بدانیم در چه نوع جهت و روند معاملاتی هستیم. برخی معامله‌گران می‌گویند که سیستمشان مشکل دارد. گاهی اوقات سیستم واقعاً مشکل دارد. اما گاهی هم، سیستم به طور بالقوه سود روند نزولی یا Down Trend آور است، اما در جهت و روند معاملاتی اشتباه استفاده می‌شود. معامله‌گران مجرب سعی می‌کنند استراتژی مناسب را برای جهت و سمتی که در آن معامله می‌کنند پیدا کنند.

با شناخت روندی که در آن معامله می‌کنیم، می‌توانیم استراتژی روند یا استراتژی «رنج» را انتخاب کنیم (“رنج”، حالتی است که در آن قیمت بین سقف و کف بالا و پایین می‌رود و جهت مشخصی ندارد).

بازار فارکس فرصت‌های روند و رنج بسیاری در دوره‌های زمانی متفاوت فراهم می‌کند که می‌توانید این استراتژی‌ها را اجرا کنید.

با شناخت استراتژی‌های مناسب، راحت‌تر می‌فهمید که از کدام شاخص‌ها در جعبه ابزار خود استفاده کنید.

به عنوان مثال، خطوط روند در بازارهای روند‌دار مفیدند؛ در حالی که سطوح حمایت و مقاومت زمانی مفیدند که بازار در حالت خنثی یا رنج قراردارد.

قبل از شناسایی این فرصت‌ها، باید قادر به تعیین محیط بازار باشید. حالت بازار را می‌توان به سه سناریو طبقه بندی کرد:

 • روند صعودی
 • روند نزولی
 • رنج (خنثی)

بازار روند چیست؟

بازار رونددار، بازاری است که در آن قیمت به طور کلی در یک جهت حرکت می‌کند. مطمئناً، قیمت ممکن است هر روند نزولی یا Down Trend از گاهی بر خلاف روند حرکت کند اما نگاهی به بازه‌های زمانی طولانی‌تر نشان می‌دهد که در این حالت‌ها بازار فقط در حال استراحت برای ادامه روند است.

market-trending-fxservices.ir

روندها معمولاً با “سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر، در روند صعودی و یا سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر در روند نزولی” ذکر می‌شوند.

هنگام معامله با استراتژی روند، معامله‌گران معمولاً از جفت ارزهای اصلی استفاده می‌کنند؛ زیرا این جفت ارز‌ها تمایل به روند داشته و از سایر جفت‌ارزها نقدینگی بیشتری دارند. نقدینگی در استراتژی‌های روند بسیار مهم است. هر چه جفت ارز نقدتر باشد، می‌توانیم انتظار حرکت بیشتری را داشته باشیم. هر چه حرکت یک ارز بیشتر باشد، فرصت‌های بیشتری وجود دارد که در آن قیمت ممکن است در یک جهت و با قدرت حرکت کند. غیر از زیر نظر گرفتن قیمت، همچنین می‌توانید از ابزار فنی که در بخش‌های قبلی آموخته‌اید برای تعیین اینکه آیا یک روند در بازار وجود دراد یا خیر استفاده کنید.

ADX در بازار رونددار

یک راه برای تعیین اینکه بازار روند دارد یا خیر استفاده از اندیکاتور ADX است. این اندیکاتور که توسط ولز وایلدر طراحی روند نزولی یا Down Trend شد، دارای مقدار ۰ تا ۱۰۰ است که تعیین می‌کند آیا قیمت با قدرت در حال حرکت در یک جهت است یا خیر.

مقادیر بیش از ۲۵ معمولاً نشان می‌دهد که قیمت دارای روند است یا نسبت به گذشته دارای روند قوی‌تری است. هر چه روند نزولی یا Down Trend این عدد بالاتر باشد، روند قوی‌تر است. با این حال، ADX اندیکاتوری است که لزوماً آینده را پیش بینی نمی‌کند. همچنین این اندیکاتور جهت را نمایش نمی‌دهد، یعنی صعودی یا نزولی بودن روند را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه قدرت آن را در هر جهت نمایش می‌دهد. مقدار آن عدد مثبتی بین 0 تا 100 است و قیمت چه صعودی باشد چه نزولی، رقم مثبتی را گزارش می‌کند. نگاهی به این مثال بیندازید. قیمت به وضوح دارای روند نزولی است حتی اگر ADX بیشتر از ۲۵ باشد.

ADX-trend-fxservices.ir

اگر از طرفداران ADX نیستید، می‌توانید از میانگین متحرک ساده نیز استفاده کنید. میانگین متحرک ساده ۷ دوره‌ای، ۲۰ دوره‌ای، و ۶۵ دوره‌ای را در نمودار خود قرار دهید. سپس صبر کنید تا سه میانگین متحرک با یکدیگر تلاقی پیدا کنند.

اگر میانگین متحرک ۷ دوره‌ای در بالای ۲۰ دوره‌ای نمایان شود، و ۲۰ دوره‌ای در بالای ۶۵ دوره‌ای باشد، آنگاه قیمت روند صعودی دارد.

از سوی دیگر، اگر میانگین ۷ دوره‌ای پایین‌تر از ۲۰ دوره‌ای ظاهر شود و میانگین ۲۰ دوره‌ای پایین‌تر از ۶۵ دوره‌ای قرار گیرد، آنگاه قیمت روند نزولی دارد.

moving-averages-downtrend-fxservices.ir

باندهای بولینگر در بازار روند

ابزاری که اغلب برای استراتژی “خنثی” استفاده می‌شود، می‌تواند در کشف روند نیز کمک کننده باشد. نکته‌ای که باید در مورد بازار رونددار بدانید، این است که آن‌ها در واقع بسیار نادرند. بر خلاف آنچه ممکن است فکر کنید، قیمت‌ها واقعاً در ۷۰-۸۰ درصد اوقات “خنثی” هستند .

بنابراین، اگر قیمت از «وضعیت رنج» خارج شود آنگاه دارای روند خواهد بود.

باندهای بولینگر در واقع حاوی فرمول انحراف معیارندهستند. اگر در مورد انحراف معیاراطلاعی ندارید، نگران نباشید،در ادامه توضیح خواهیم داد. آیا می‌توانیم در اینجا از باندهای بولینگر برای تعیین روند استفاده کنیم؟

یک باند را با انحراف معیار ا و باند دیگر را با انحراف معیار ۲ قرار دهید. سه مجموعه از مناطق قیمت را خواهید دید: منطقه فروش، منطقه خرید و منطقه خنثی.

bollinger-bands-example-fxservices.ir

منطقه فروش: منطقه بین دو باند پایینی باندهای انحراف معیار SD1 و انحراف معیار SD2 است. به یاد داشته باشید که قیمت باید بین باندها بسته شود تا در منطقه فروش در نظر گرفته شود.

منطقه خرید: منطقه بین دو باند بالایی 1SD و 2SD است. مانند منطقه فروش، قیمت باید بین این دو باند بسته شود تا در منطقه خرید در نظر گرفته شود.

منطقه بین باندهای انحراف معیار ا، منطقه‌ای است که در آن بازار تلاش می‌کند جهت را پیدا کند.

باندهای بولینگر تأیید روند به طور بصری را آسان‌تر می‌سازند. روندهای نزولی را زمانی می‌توان تأیید کرد که قیمت در منطقه فروش است. روندهای صعودی را زمانی می‌توان تأیید کرد که قیمت در منطقه خرید است.

بایگانی ها

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

الگوی ” اژدها” از جمله الگوهای بازگشتی بازار است که شباهت بسیار زیادی به الگوهای سقف و کف دوگانه یا 1-2-3 دارد اما از جنبه قوانین معاملاتی و نقطه هدف تفاوت هایی با الگوهای ذکر شده دارد. این الگو در انتهای روندهای صعودی یا نزولی تشکیل می شود و لذا به دو قسم ” اژدها” و ” اژدهای وارونی ” Inverse Dragon تقسیم بندی می شود. الگوی اژدها همانند الگوی کف دو گانه در کف و اژدهای وارونه همانند الگوی سقف دوگانه در سقف بازار تشکیل می گردد

  27/11/2014 -->
 • نوامبر 27th, 2014
 • تمام لغات

Draw Down

کاهش موجودی حساب در نتیجه یک یا چند معامله پی در پی ناموفق

  27/11/2014 -->
 • نوامبر 27th, 2014
 • تمام لغات

Dual Dating تاریخ گذاری دوگانه

تاریخ گذاری گزارش حسابرسان با دو تاریخ ، یكی تاریخ آخرین روز اجرای عملیات و دیگری ، تاریخ یك رویداد خاص كه در فاصله آخرین روز اجرای عملیات و انتشار گزارش حسابرسان رخ داده است.

  24/01/2015 -->
 • ژانویه 24th, 2015
 • تمام لغات،حسابداری،مالی

Dual-Purpose Tests آزمونهای دو منظوره

آزمونهایی كه برای آزمون روشهای كنترل داخلی و اثبات مبالغ ریالی یك حساب از طریق یك نمونه واحد ، طراحی می شود.

  24/01/2015 -->
 • ژانویه 24th, 2015
 • تمام لغات،حسابداری،مالی

Due Diligence دقت عمل و جدیت

ادعای متاقبل یك موسسه حسابرسی مبنی بر این كه حسابرسی انجام شده توسط آن برای اظهار نظر درباره صورتهای مالی همراه تقاضای پذیرش در كمیسیون اوراق بهادار و بورس و در اجرای قانون اوراق بهادار 1933 كافی بوده است.

  24/01/2015 -->
 • می 23rd, 2015
 • بورس،تمام لغات،حسابداری،مالی
 • اوراق بهادار،بورس،سازمان بورس،سهام

Durable Goods Order, میزان سفارش کالاهای بادوام(پایدار)

این شاخص نشان دهنده میزان سفارشات جدید مربوط به کالاهای تولیدی بادوام یا پایدار (با عمر بیش از 3 سال) توسط تولیدکنندگان داخلی یک کشور برای تحویل فوری یا مدت دار می باشد. عدد شاخص کالاهای پایدار میتواند نشان دهنده این مطلب باشد که کارخانجات تا چه حد در ماههای آتی پر کار خواهند بود یا بعبارتی دیگر از آنجاییکه کارخانجات بایستی سفارشات خود را در موعد مقرر تحویل نمایند، افزایش این شاخص نه تنها حاکی از افزایش میزان تقاضا برای محصولاتی همچون اتومبیل، یخچالف تلویزون، … می باشد بلکه نشانگر این مطلب میباشد که سرمایه گذاری های انجام شده در این بخش بخوبی گام به جلو می نهد. علاوه بر این افزایش تولید در این بخشها باعث ایجاد اشباع و در نتیجه رقابت در نهایت پویایی اقتصاد منجر خواهد شد. از آنجاییکه این شاخص تغییرات تولید را پیش بینی می کند بنابراین در چرخه اقتصادی نقش بسزایی دارد میزان تاثیر این شاخص دربازار فارکس بسیار بالا می باشد، به این علت که بخش صنعت ، سهم بالایی را از اقتصاد کشورهای صنعتی (اروپا، آمریکا، ژاپن و …) بخود اختصاص داده است.

  04/01/2015 -->
 • جولای 11th, 2015
 • تمام لغات،شاخص ها

Durable Goods Orders

این شاخص نشان دهنده میزان سفارشات جدید مربوط به کالاهای تولیدی بادوام یا پایدار (با عمر بیش از 3 سال) توسط تولیدکنندگان داخلی یک کشور برای تحویل فوری یا مدت دار می باشد. عدد شاخص کالاهای پایدار میتواند نشان دهنده این مطلب باشد که کارخانجات تا چه حد در ماههای آتی پر کار خواهند بود یا بعبارتی دیگر از آنجاییکه کارخانجات بایستی سفارشات خود را در موعد مقرر تحویل نمایند، افزایش این شاخص نه تنها حاکی از افزایش میزان تقاضا برای محصولاتی همچون اتومبیل، یخچالف تلویزون، … می باشد بلکه نشانگر این مطلب میباشد که سرمایه گذاری های انجام شده در این بخش بخوبی گام به جلو می نهد. علاوه بر این افزایش تولید در این بخشها باعث ایجاد اشباع و در نتیجه رقابت در نهایت پویایی اقتصاد منجر خواهد شد. از آنجاییکه این شاخص تغییرات تولید را پیش بینی می کند بنابراین در چرخه اقتصادی نقش بسزایی دارد میزان تاثیر این شاخص دربازار فارکس بسیار بالا می باشد، به این علت که بخش صنعت ، سهم بالایی را از اقتصاد کشورهای صنعتی (اروپا، آمریکا، ژاپن و …) بخود اختصاص داده است.

حقوقی _اقتصادی _ بورس و سهام

منبع : www.AsanDownload.com

روشهای تحلیل گری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار (روش تکنیکال)

در واقع تحلیل گر یا تکنسین صرفاً به یک روند قیمتی نیاز دارد که در قالب نمودار (Chart) عرضه می شود به همین دلیل به تکنسین ها ، چارتیست نیز گویند . چارتیست ها عنوان می دارند که قیمتهای کنونی یک سهم که به نظر تصادفی می رسد ممکن است بتدریج به الگوهای قابل تکراری تبدیل شوند . این تکرار قیمتها یک روند (Trend) را ایجام می کند که می تواند حالت صعودی (uptrend) یا نزولی (Down Trend) به خود گیرد و نوع معامله (Trade) در هر یک از حالت متمایز از دیگری خواهد بود . استراتژی معامله گر ( یا سهامدار ) برای تعیین زمانهای خرید یا فروش بستگی مستقیم به مدت انتظار او برای رسیدن به سود دارد. این زمانها می تواند بسیار کوتاه در حد چند ساعت یا نسبتاً طولانی به چندین سال برسد . که عملاً در بازار سهام ایران بدلیل محدودیت های قانونی موجود و فقدان سیستمهای خرید و فروش بلادرنگ (Real Time) خرید و فروش در کمتر از یک هفته عملاً امکان پذیر نیست . این متد تحلیل نیاز به یک شعور باز و عاری از هرگونه تعصب به سهام شرکت مورد نظر دارد تا تحت تاثیر شایعات و اطلاعات نادرست و گمراه کننده قرار نگیرد و همچنین نیاز به نرم افزار محاسباتی است که اطلاعات شرکتها را بعنوان ورودی پذیرفته و خروجی آن نموداری از روند قیمت ها باشد .

روشهای تحلیل گری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار (روش بنیادین)

یکی از عواملی که در توسعه و رشد بازار سرمایه نقش موثری دارد آشنایی سرمایه گذاران و معامله گران بازار سرمایه با روشهای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و افزایش توان تحلیل گیری آنها است . بی شک از طریق تجزیه و تحلیل دقیق و هوشیارانه می توان ریسک بازار سرمایه یا مخاطره سرمایه گذاران را تقلیل داد و جلوی ضرر و زیان افراطی و ناشی گری حاصل از برآیند سرمایه گذاری را خنثی نمود . با توجه به سیاست های اخیر بورس اوراق بهادار در خصوص گسترش جغرافیایی و موضوعی بورس که در پی آن تالارهای متعدد منطقه ای در روند نزولی یا Down Trend اقصی نقاط کشور ایجاد شده است یقیناً می طلبد که فرهنگ عامه سرمایه گذاری در بازار سرمایه تقویت گردد .

«نگاه شما»: بورس؛ شغلی ایده آل

یکی از خصیصه‌های آدمی، پیدا کردن بهترین راه و میانبری برای پیشرفت است! میانبری که با کمترین زحمت، بیشترین دستاورد را به ارمغان بیاورد. متأسفانه در این بین عده کثیری وارد راه‌های کاذب و نامشروع می‌شوند. من نیز مدت‌ها به دنبال شغلی می‌گشتم که چند ویژگی داشته باشد که بتواند تحمل پذیر برای مقطع کنونی من باشد و بالاخره در حدود یک سال پیش حکایت «جوینده یابنده است!» اتفاق افتاد و با مطالعاتی که داشتم پی به این بردم که ورود به بورس همان و برآورده شدن توقعات من همان! و از آنجایی که من انسان انحصار طلبی نیستم یعنی وقتی خودم راه موفق را دانستم، دیگران را هم از آن آگاه می‌کنم و اگر راه اشتباه دیدم نیز دیگران را از آن بر حذر می‌دارم لذا بر آن شدم در این نوشتار به ویژگی‌های کار در بازار سرمایه اشاراتی مختصر کنم شاید بتوانم با عرضه تجربیات اندکم لااقل باعث جرقه‌ای در ذهن مخاطبین وبلاگ شوم تا قدم در این وادی بگذارند

آیا دلار بیش از حد گران شده است؟

نویسنده: دکتر جواد صالحی اصفهانی
مترجم: نگین خندان
منبع: djavad.wordpress.com
اگر بانک مرکزی بخواهد ثبات را به بازار ارز کشور بازگرداند، لازم است نرخ فروش رسمی دلار را به شکلی منطقی و دارای چارچوب علمی تعیین کند.

این نرخ، براساس محاسبات ساده‌ای که در ادامه تشریح خواهد شد، در حدود 1500 تا 1600 تومان خواهد بود. البته محاسبه پیش‌رو، چارچوب بسیار ساده‌ای دارد و قطعا اقتصاددان‌های بانک مرکزی، با دقت بیشتری خواهند توانست نرخ معقول فروش دلار برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز را محاسبه کنند؛ اما در مجموع نرخ رسمی فروش دلار از سوی بانک مرکزی، باید به گونه‌ای تعیین شود که از یک طرف کارگران ایرانی بتوانند با کارگران دیگر کشورها به‌خصوص چین رقابت کنند و از طرف دیگر مجددا وضعیت پایدار در بازار ارز کشور حاکم شود.

کجا سرمایه گذاری می کردیم بهتر بود؟+جدول سوددهی ۱۱ ماهه ۷ بازار

روند صعود شاخص قیمت ها در بازارهای کلاسیک اقتصاد ایران در سال جاری به گونه ای بود که موجب تفکیک برخی از آن ها به عنوان بازاری مستقل برای جذب سرمایه ها شد. از این جمله، تفاوت شیب حرکت قیمت ها که گاه حتی با حباب همراه بود موجب جدایی بازار سکه و طلا شد. همچنین بازار ارز دو نرخی شد تا نوسان قیمت ها در بازار رسمی و بعدها تک نرخی با بازار آزاد که بعدها به بازار سیاه تغییر نام داد، متفاوت باشد.

آپارتمان 23 میلیارد تومانی در کامرانیه (+عکس)

قانون آنلاین نوشت:

تبلیغات آپارتمان های چند میلیارد تومانی در تهران روز به روز بیشتر می شود و در روزهایی که بحث افزایش 5 میلیون تمانی وام مسکن برای خیل عظیمی از مردم مهم جلوه می کند تبلیغاتی به ایمیل های مردم ارسال می شود که آپارتمان های شمال تهران متری چند ده میلیون تومان معامله می شود! گزارشی از این نوع ساختمان ها به همراه تصاویر تجملات رویایی آن را در این گزارش ببینید و بخوانید.

آینده هدفمندی یارانه‌ها

بنابر اطلاعات مرکز آمار ایران، بیش از ۷۰ میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت می‌کنند. برای اینکه اهمیت این خبر و معنا و اثرات اقتصادی آن را درک کنیم، باید ابتدا یارانه نقدی و معنای اقتصادی آن را بازشناسیم. در ظاهر، به نظر می‌رسد که در گذشته،‌ یارانه‌هایی به صورت غیرمستقیم و ناکارآ پرداخت می‌شده است و هدف دولت از طرح هدفمندی، تغییر شکل پرداخت یارانه‌ها از حالت پنهان و غیرمستقیم، به پرداخت‌های نقدی روند نزولی یا Down Trend روند نزولی یا Down Trend و مستقیم است. در واقع، یارانه‌های دولتی از شکل «غیرنقدی» به «نقدی» تغییر یافت و از این جهت، واژه «یارانه نقدی» متولد شد، اما یک تفاوت عمده بین کشور ما و سایر کشورهایی که در آنها انواع یارانه پرداخت می‌شده یا می‌شود، وجود دارد

داراي مدرك كارشناسي اقتصاد نظري از دانشگاه علامه طباطبايي و كارشناسي حقوق از دانشگاه شيراز و همچنين داراي مدرك كارشناسي ارشد حقوق خصوصي مي باشم
در اين وبلاگ مطالب حقوقي و اقتصادي بخصوص در زمينه بورس و سهام درج مي شود
اميد است مورد استفاده علاقه مندان قرار گيرد.س-داودياشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.