سرمایه گذاری مستقیم


بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تاکید بر نقش تحریم های اقتصادی

طی سال های اخیر، بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصادی در ایران به بحث سرمایه گذاری خارجی اختصاص یافته است و این پدیده از جنبه های مختلفی همچون پیش نیازها، الزامات، تبعات، جنبه های مکانی و جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفته است. باوجوداین، کمتر تحقیقی یافت می شود که به بررسی دقیق علمی تاثیر تحریم ها بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بپردازد. با توجه به اینکه تحریم های اقتصادی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران در مجامع مختلف داخلی و خارجی کانون بحث و مجادله گروه های مختلف با گرایش های فکری گوناگون بوده است. ازاین رو، تحقیق حاضر عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را با تاکید بر نقش تحریم های اقتصادی بررسی نموده است. این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی 1393-1368 و به روش ARDL انجام گردید. نتایج نشان داد که تحریم ها تاثیر منفی و معناداری بر کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران داشته است. تحریم های خیلی شدید که شامل تحریم های شدید آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، سالانه 716 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی را در ایران کاهش داده است. همچنین، تحریم های شدید که شامل تحریم های شدید آمریکا و تحریم های متوسط و ضعیف اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، سالانه 116 میلیون دلار FDI را در ایران کاهش داده اند. تحریم های متوسط آمریکا بدون تحریم از جانب اروپا و سازمان ملل نیز سالانه 2/5 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران را کاهش داده است. نتایج نشان داد که علاوه بر تحریم ها، متغیرهای نرخ تورم و بی ثباتی نرخ ارز تاثیر منفی و زیرساخت ها تاثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دارند.

سرمایه گذاری خارجی ، تحریم ها ، سرمایه گذاری مستقیم ، ایران

برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!

پیش بینی اثر تحریم ونوسانات اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

اگر چه تحریم‌های اقتصادی عنصری تازه‌ در روابط کشورها نیست، اما ابزاری است که به­ویژه پس از دوران جنگ سرد، در روابط بین‌الملل کاربردی روزافزون یافته است. تحریم برای تغییر حاکمیت یا اصلاح ساختار کشورها در مقایسه با استفاده از نیروی نظامی ارزان‌تر و عملیاتی‌تر است و از سوی دیگر در معرض افکار عمومی عملی اخلاقی‌تر به نظر می‌رسد. از این­رو بررسی رابطه فساد، تحریم­های اقتصادی و نوسانات اقتصادی بر سرمایه­گذاری مورد بررسی قرار گرفته است. روش ما در این پژوهش، کاربردی و از نوع همبستگی می باشد که در آن شاخص­های کلان اقتصادی حجم تجارت، فساد و ریسک سیاسی، نرخ سود، نقدینگی، رشد اقتصادی، تحریم های اقتصادی، سرمایه انسانی، نرخ ارز، هزینه مخارج تحقیق و توسعه و سرمایه­گذاری کشور ایران به عنوان جامعه آماری طی سال­های 2000 تا 2019 مطالعه شده است. جهت آزمون از روش لورنبرگ- مارکاردت و تحلیل شبکه عصبی پرسپترون و هوش مصنوعی استفاده شده است. تحریم­ها در دو سطح ضعیف - متوسط و شدید - خیلی شدید دسته بندی شده­اند. نتایج، برازش مدل تحقیق که در برگیرنده یک فرضیه اصلی بود را تایید می­کند و مرحله اعتبار سنجی نیز حکایت از بهبود الگو دارد چرا که مقدار برازش شده با مقدار هدف برابر است. همچنین شاخص­های کلان اقتصادی با همبستگی بالا، 83 درصدی اثر گذارند و در طی زمان نیز موثرتر خواهد بود. طبق تخمین مشخص شد سرمایه انسانی بیشترین اثرگذاری و رشد اقتصادی کمترین اثرگذاری را بر سرمایه­گذاری دارند و اثرگذاری بقیه متغیرها، بین این دو پارامتر قرار دارند. وجود زنجیره مطمئن اقتصادی گام را به سوی افزایش سرمایه­گذاری بیشتر در کشور سوق می­دهد که خود باعث فضای توسعه­ای و رقابتی کشور می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Prediction of the Relationship between Moral Corruption, Sanctions and Economic Fluctuations on Foreign Direct Investment in Iran

نویسندگان [English]

 • mohammad sharbati 1
 • seyeaad yaghob zeraatkish 2
 • mohammad mohebi 3
 • ebrahim negahdari 4

1 PhD Student in Economics, Department of Economics, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran

2 Department of Agricultural Economics, Faculty of Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran

4 Department of Economics, Faculty of Humanities, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran

Economic sanctions have become a special tool in international relations since the Cold War, which seems more practical and more moral than military warfare. The purpose of this study is to investigate the relationship between economic sanctions, corruption and economic fluctuations on investment. The present research investigates the macroeconomic indicators of trade volume, corruption and political risk, profit rate, liquidity, economic growth, economic sanctions, human capital, exchange rate, research and development expenditures, as well as investment in Iran during the years 2000 to 2019 using an applied correlational method. Furthermore, to analyze the data, Levenberg-Marquardt and neural network analysis of perceptron and artificial intelligence have been used. The fitting of the research model with a basic hypothesis has been confirmed. The results show that the model is estimated with the least error and the fitted line is approximately equal to the target value. Among the indicators, human capital has the most impact and economic growth has the least impact on investment while the impact of the other variables is intermediate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corruption and political risk
 • sanctions
 • economic fluctuations
 • investment

مراجع

Maleki A. (2011). Necessity of interacting the Ministry of Industry, Mine and Trade and agriculture commodities market regulation under sanctions, Institute for Trade Studies and Research; 45-73.

Hutbauer G. schott J. (2001). Economics sanctions Reconsidered. 3rd ed, Rirised , Washington. Institute for International Economics; P. 5-7.

Kian Poor S. (2013). Measuring and improving the business environment. First Edition. Hegmataneh comprehensive publications; P. 110-2.

Lopez A. (2015). Sanctions Design and Security Council Dynamics. UN Targeted Sanctions as Instruments of Global Goverance. Forthcoming; 9: 10-15.

Lopez A. (2013). Enforcing Human Rights Through Economic and Other Sanctions. The Handbook of International Human Rights Law. Oxford University Press. 285-296.

Sestanovich s.(2019). Three Hard Questions For Rex Tillerson About Russia Sanctions. THE WALL STREET JOURNAL; P. 110-115.

Asiedu E. (2011). Foreign direct investment and natural resources. Journal of International Economics; 82(12):99-110.

Gordon j. (2012). Invisible War: The United States and the Iraq Sanctions; Harvard university press. Pz 50-100.

Pierce A. (2016). Colloquium on Ethics in Environmental Policymaking; Georgetown University Press. P. 10-25.

Besedes T. Goldbach S. (2019) You’re banned! The effect of sanctions on t4Germancross-borderfinancialflows. EconomicPolicy; 4(6): 263-318.

Haidar J. (2019). Sanctions and export deflection: evidence from Iran. Economic Policy; 4(4): 319-355.

TransparencyInternational. (2019). Transparency international condemns threats against member of dominican rep. Available at: URL. http://www.transparency.org. Accessed: 10 Feb.

Yousefi I. (2007). Professional ethics in the relationship between solicitors. Journal of Ethics in Science and Technology; 2 (3 & 4):10-24.

Kian Poor S. (2014) .The Impact between ethics and business environment and economic development. Ethics in Science and Technology; 2 (2): 21-29.

Ibrahimi, Seyed Nasrollah & Oyar Hossein, Shadi (2012) Impact of Sanction on Performance of the International Commercial Contracts in Light of Force Majeure. Knowledge of civil law, 1 (2) 1-18 [In Persian].

Caruso R. (2003). The Impact of International Economic Sanctions on Trade: An Empirical Analysis. Peace Economics, Peace Science and Public Policy, 9(2): 1-29.

Nademi, yones & hasanvand, daryosh (2018) Sanctions Intensity and Poverty in Iran: The Need to Lift Sanctions from the Perspective of Human Rights, Strategic studies of public policy, 9(31): 171-153. [In Persian]

Yang, J. Askari, H., Forrer, J. (2009). How Do US Economic Sanctions Affect EU’s Trade with Target Countries TheWorld Economy; 32(8):1223-1244.

Haykin S.(1998). Neural Networks: A Comprehensive Foundation; Prentice Hall PTR Upper Saddle River, NJ, USA.P.20-60.

Liu J.(2008).“Optimized Approximation Algorithm in Neural Network without Overfitting”, IEEE Trans. on Neural Networks. P. 983-995

Carroll A. (1989). Business and Society: Ethics and Stakeholder Management. Cincinnati, Ohio; South Western.P. 40-45

Markaz Malmir A. (2012). The concept of restrictive regulations and explain its impact on the business environment. mjlh: House and strategy; 3 (87): 200-163. (In Persian).

Valibeigi H. Panahi F. (2010). Iran's position in the global economy in selected countries (in terms of human development indicators, economic freedom and business environment). Business studies; 4 (43): 42-27.

Kian Poor S. azimi s. tavalaee r. (2019). Relationship of property rights to moral hazard. Ethics in Science and Technology; 4 (13): 22-29.

تأثیرنقش آژانس های ترویج سرمایه‌گذاری برسیاست های سرمایه گذاری مستقیم خارجی

تحقیق حاضر، تلاش ترویج سرمایه گذاری کشورهای میزبان را بررسی میکند. اگرچه تاسیس آژانس های ترویج سرمایه گذاری میتواند ریزش درونی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تحت تاثیر قرار دهد. این تحقیق ازنوع پژوهش های ثانویه و به شیوه تحلیلی- تطبیقی و با استفاده از اطلاعات اولیه منابع اسنادی منتشر شده و نیز بررسی پیمایشی به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز انجام شده است.جامعه آماری بررسی میدانی افرادصاحب نظر و مسئول در 68 کشور (توسعه و در حال توسعه) می باشد.در بررسی تطبیقی کشور سنگاپو ر بنا به دلایل مستند ومعتبر به عنوان نماینده کشور های توسعه یافته و ایران به عنوان نماینده کشور های درحال توسعه،مقایسه شده اند.همچنین از مجموعه ای ازتحلیل های مسیربامدل آموس4[1] و با تخمین حداکثر احتمال و بررسی ها جهت تحلیل اطلاعات استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان میدهدکه ترویج افزایش سرمایه گذاری میتواند ابزاری برای جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و تاثیر واسطه هایی باشد که تصمیم گیرندگان[2]FDI را با عواملی نظیر؛ اندازه بازار، رشد بازار و هزینه پایین کارگر هماهنگ می کندو [3]IPA میتواند بیشتر از عامل واسطه ای بین محیطFDI کشور میزبان و ریزش درونی FDIنسبت به هر عامل محیطی FDIدیگر باشد. یافته ها حاکی از آن است که ترویج IPAتاثیر مثبتی بر جذب FDIدارد بعلاوه مقایسه نمونه های کشور های توسعه یافته با کمتر توسعه یافته نشان میدهد که تناسب مدل آماری در[4] OECDبهتر از غیر OECDاست.

تاثیر معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه

کشورهای در حال توسعه، معاهدات سرمایه گذاری سرمایه گذاری مستقیم دوجانبه را جهت جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی تنظیم و ​آن را مکانیزم قانونی بین المللی برای تشویق و دلگرمی سرمایه گذاران خارجی می دانند. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نظر گفته شده است بنابراین به پیروی از مطالعه نئومایر و اپیس (2005 ) داده های 51 کشور در حال توسعه در دوره زمانی 1381 – 1396 جمع آوری و از طریق الگوهای اقتصادسنجی پنل دیتا و نرم افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد : 1) کشورهای در حال توسعه که معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بیشتری با کشورهای توسعه یافته منعقد می کنند، جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتری دریافت می کنند( 961/0 ). 2) تاثیر مثبت امضای معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه زمانی بیشتر است که شاخص بین المللی ریسک کشوری پایین باشد یعنی در محیطی با ریسک بالا، در حالی که اثر مثبت معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بر روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان ریسک سیاسی کاهش می یابد، تاثیر حتی در سطوح بسیار پایین ریسک همیشه مثبت است 3) عبارت تعاملی بین محدودیت های سیاسی و متغیر معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه ناچیز است ( 0076/0 )، در حالی که با ثبات دولتی منفی و معنی دار ( 0011/0- ) است. 4) عبارت تعاملی بین کیفیت سازمانی و متغیر معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه به لحاظ آماری با علامتی منفی، معنی دار ( 002/0- ) است. این امر نشان می دهد که عملکرد معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بعنوان جایگزینی برای کیفیت سازمانی بالا، مناسب است.

کلیدواژه‌ها

 • جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی
 • معاهده سرمایه گذاری دو جانبه
 • ریسک سیاسی
 • ثبات دولتی
 • نظم و قانون

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect Of Bilateral Investment Treatie On The Flow Foreign Direct Investment In Developing Countries

نویسنده [English]

 • mostafa heidari haratemeh

Assistant Professor, Department of Economics and Management, Naragh Branch, Islamic Azad University, Naragh, Iran

Developing countries regulate bilateral investment agreements to attract foreign direct investment and see it as an international legal mechanism to encourage foreign investors.. Thus the present study aims to investigate the impact of bilateral investment agreements on the flow of foreign direct investment . Therefore, following the study of ERIC NEUMAYER and LAURA SPES (2005), data from 51 developing countries in the period 2002-2007 سرمایه گذاری مستقیم were collected and analyzed through data panel econometric models and EVIEWS software. The results showed: a ) Developing countries that conclude more BITs with developed countries receive more FDI flows b ) The positive effect of BIT signature is greater when the ICRG composite index is low, ie in a high-risk environment. It is important to note that while the positive effect of BIT on FDI as a political risk is reduced, the impact is always positive even at very low levels of risk c ) The term interaction between political constraints and the variable of bilateral investment treaties is negligible, while with government stability is negative and significant. d ) The interactive expression between organizational quality and the BIT variable is statistically significant with a negative sign.This shows that the performance of BIT is suitable as an alternative to high organizational quality.

دانلود مقالات ISI درباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی + ترجمه فارسی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (با نماد اختصاری FDI) عبارت است از سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیق در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید. از منظر علم اقتصاد، این فعالیت در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام (به انگلیسی: portfolio investment) قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاری‌ای تاثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شود. سرمایه گذاری خارجی عبارت است از بکارگیری سرمایه خارجی در فعالیتهائی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه گذار باشد که براساس قانون سرمایه گذاری خارجی به دو روش کلی به ترتیب زیر طبقه بندی شده است: الف. مشارکت حقوقی (سرمایه گذاری مستقیم): منظورسرمایه گذاری سهمی سرمایه گذار خارجی در یک شرکت ایرانی اعم از جدید یا موجود می باشد. میزان سهم الشرکه یا سهام سرمایه گذار خارجی در چنین شرکت ایرانی تابع محدودیت نیست و سرمایه گذار به نسبت سرمایه و یا سهم خود در شرکت، می تواند در مدیریت و اداره امور آن نقش داشته باشد. ب. ترتیبات قراردادی: منظور مجموعه روشهائی است که طی آن استفاده از سرمایه خارجی صرفا تابع توافقات انجام شده مبان طرفین قرارداد می باشد. به عبارت دیگر، حقوق سرمایه گذار خارجی در نتیجه مشارکت مستقیم وی در سرمایه شرکت سرمایه پذیر ایرانی ایجاد نمی شود، بلکه صرفا به توافقات قــراردادی طرفین متکی است. سرمایه گـــذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قـراردادی در کلیهبخشها قابل انجام است. بازگشت سرمایه و منافع حاصله در اینگونه سرمایه گذاریها نیز از محل عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری، بدون اتکاء به تضمین دولت،بانکها و شرکتهای دولتی صورت می پذیرد. کشور ها و شرکت های چند ملیتی بیشتر تمایل دارند تا در کشورهایی سرمایه گذاری نمایند که عضو سازمان تجارت جهانی باشند که عدم عضویت ایران در این سازمان می تواند یکی از دلایل عمده محدود بودن سرمایه گذاری خارجی در کشور ما باشد. عدم اطمینان و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی می‌تواند یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت ایران باشد. دراین زمینه شواهد نشان می دهد که در اقتصادهایی که حاکمیت مطلقه قانون به رسمیت شناخته نمی شود، تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی با وجود اعطای امتیازات و تسهیلات بیشتر همیشه با شکست مواجه بوده است. ازاین رو تلاش برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری ازطریق ثبات در سیاستهای دولت و عدم تغییر مداوم قوانین می تواند از اولین اولویتها، برای تشویق سرمایه گذاری خارجی قلمداد شود. تغییرات نرخ ارز از دیگرعواملی است که اثرمنفی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران داشته است. دراین ارتباط اصلاح سیستم ارزی کشور و تثبیت آن می تواند نقش موثری درجذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد. علاوه بر متغیرهای یادشده، نرخ تعرفه و شاخص اسمی دستمزد، و انباشت سرمایه داخلی از جمله عوامل دیگری هستند که اثرمنفی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران داشته اند. به طورکلی باتوجه به امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف، مطلوبیت تنها یک یا چند متغیر از انگیزه های اقتصادی مالی و فنی یا عوامل حمایتی، سیاستی و جغرافیایی به منظور اقدام شرکتهای مذکور برای سرمایه گذاری در یک پروژه خاص در یک کشور کافی نخواهد بود. بلکه ارزیابی تمام عوامل و به صورت یک مجموعه منجر به اتخاذ تصمیم انجام سرمایه گذاری یاعدم انجام سرمایه گذاری می شود. جذب‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ خارجی‌ در کشور بدون‌ تغییر نگرش‌ در میان‌ سیاستمداران‌ و کارشناسان‌ و ایجاد بستر مناسب‌ برای‌ ورود سرمایه امکان‌پذیر نیست‌ و قانون‌ جدید نمی‌تواند کار زیادی‌ انجام‌ دهد. به ‌همین‌ دلیل‌ تا زمانی‌ که‌ شرایط‌ فرهنگی، اجتماعی‌ و سیاسی‌ مناسب‌ فراهم‌ نشود، شرکتهای‌ خارجی‌ علاقه‌ چندانی‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ در ایران‌ ندارند و نهایتا مسئولان رده بالای کشور باید رویکردشان را به‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ تغییر دهند.

در سرمایه گذاری مستقیم این صفحه تعداد 530 مقاله تخصصی درباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.

مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.سرمایه گذاری مستقیم
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.

Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; FDI; Energy intensity; Spillover effect; Spatial econometric model;

Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; Non localizing ulnar neuropathy; Nerve ultrasound; Electrophysiology; Ulnar neuropathy at the elbow; APB; abductor pollicis brevis; ADM; abductor digiti minimi; CMAP; compound muscle action potential; CSA; cross sectional area; CSA Max; maximal cross sect

Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; Technological progress; FDI; Private domestic investment; State-owned investment; Stochastic frontier analysis; O11; P33; E22; C51;

Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; Biodiversity; Mainstreaming; Integration; Values-based leadership; Governance; Certification; Economic sectors; Fisheries; Palm oil; FDI; Land; Mangroves;

Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; Restructuring; Privatisation; Deregulation; FDI; Transport companies; Post-communist country;

Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; Theta burst stimulation; TMS-EEG; Repeated blocks; Prefrontal cortex; Working memory; Ag/AgCl; silver-silver chloride; EEG; electroencephalography; ERP; event-related potential; FDI; first dorsal interosseous; ICA; independent component analysis; LICI; lo

Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; Climate change; Trade; Leakage phenomenon; FDI; Energy efficiency; Renewable energy;

Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; freeze-drying/lyophilization; formulation; protein delivery; mucosal drug delivery; stabilization; solid dosage form; solid state stability; BP; British Pharmacopoeia; CG; carrageenan; EC50; half-maximal effective concentration; FDI; fast-dissolving inser

Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; DAFM; Department of Agriculture, Food and the Marine; DCCAE; Department of Communications, Climate Action and Environment; DCMNR; Department of Communications, Marine and Natural Resources; DHPCLG; Department of Housing, Planning, Community and Local Gove

Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; EU; European Union; IM; import ratio; GDP; gross domestic product; PCY; real per capita GDP; FDI; foreign direct investment net inflows; UR; urban population; IND; industrial gross value added in GDP; OILP; oil products retail price; e(A); energy intensit

Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; FDI; Economic growth; Liberia; Public goods; Geo-referenced data;

Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; Absorptive capacity; Linkages; Global innovation networks; FDI; R&D; Chile; Latin America;

Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; Short-latency afferent inhibition (SAI); Long-latency afferent inhibition (LAI); Transcranial magnetic stimulation (TMS); Primary somatosensory cortex; Primary motor cortex; Sensorimotor integration; ACh; acetylcholine; AD; Alzheimer's disease; ADM; abduc

Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; Trade costs; Demand; Preference heterogeneity; Oligopoly; Automobiles; FDI; F12; F14; L13; L62;

Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; BB; biceps brachialis; CMCT; central motor conduction time; CSP; cutaneous silent period; ECR; extensor carpi radialis; FCR; flexor carpi radialis; FDI; first dorsal interosseous; ISI; inter-stimulus interval; M1; primary motor cortex; MEPs; motor-evoked

Keywords: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی; Political connections; Home country; International expansion; FDI; Board of directors; Location choice;اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.