آنالیز ماتریس SWOT


شناسایی و بررسی دقیق محیط خارجی می تواند فرصتهای جدیدی را برای مدیران شرکت نمایان سازد و همین فرصتها می توانند آغازگر مسیر جدیدی برای توسعه و رشد باشند، فرصتهای می توانند شامل موارد زیر باشند :

مدیریت دولتی

مقالات دانشجویان ارشد مدیریت دولتی دانشگاه قائم شهر

تجزيه و تحليل swot

همان نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهديد مي باشد. هر سازماني در سطوح مختلف مي تواند داراي برنامه باشد (سطوح کلي، مياني و وظيفه اي). براي تدوين در مرحله اول بايد تحليل جامعي از وضعيت موجود بر اساس روش SWOT analysis صورت گيرد تا از دل آن بتوان به نقاط قوت، ضعف، فرصت و يا تهديد پي برد و پس از آن هر نقطه از سازمان و يا واحد آماده مي شوند تا آينده خود را بسازد. به همين خاطر عواملي که مربوط به نقاط قوت و ضعف ميباشد تحت عنوان عوامل داخلي (Internal Evaluation) و عواملي که تحت عنوان فرصت و تهديد اثر گذار مي باشد تحت عنوان (external evaluation) مورد بررسي قرار مي گيرد.

نقاط قوت را فهرست کنيد

نقاط ضعف را فهرست کنيد.

استراتژي هاي SO

استراتژي هاي WO

فرصت ها را فهرست کنيد

با بهره جستن از نقاط قوت در صدد بهره برداري از فرصتها برآييد

با بهره جستن از فرصت ها نقاط ضعف را از بين ببريد.

استراتژي هاي WT

تهديدها را فهرست کنيد

براي احتراز از تهديدها از نقاط قوت استفاده کنيد

نقاط ضعف را کاهش دهيد و از تهديدها بپرهيزيد.

مراحل انجام آناليز SWOT:

1- تشکيل جلسه تجزيه و تحليل SWOT

2- توضيح اجمالي هدف جلسه و مراحل انجام کار

3- انجام طوفان ذهني براي شناسايي عوامل داخلي (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجي (فرصت ها و تهديدها)

4- اولويت بندي عوامل داخلي و خارجي

5- تشکيل ماتريس SWOT و وارد کردن عوامل انتخاب شده با توجه به اولويت بندي

6- مقايسه عوامل داخلي و خارجي با هم و تعيين استراتژي SOو WO و ST و WT

7- تعيين اقدامات مورد نياز براي انجام استراتژي هاي تعيين شده

8- انجام اقدامات و بررسي نتايج آنها

9- بروز آوري ماتريس SWOT و در بازه هاي زماني مناسب .

استراتژي WT, ST, WO, SO:

" مشخص شدن منابع و قابليت ها براي رسيدن به اهداف استراتژي مناسب، تعيين منابع و ظرفيت خود مؤسسه و آشکار ساختن جهات قوت و ضعف آن ضرورت ويژه اي دارد. مؤسسات در محيطي که متعلق به آنها هستند ادامه حيات مي دهند و در داخل اين محيط به دارا بودن جايگاهي معين و برقرار کردن رابطه با آن مجبور مي باشند. بدان جهت، محيط يگانه منبع حيات براي مؤسسه مي باشد. هدف اساسي مديريت استراتژيگ، تأسيس سازگاري بين منابع و قابليتهاي سازمان با شرايط محيطي است. زيرا تحقق پذيري اهداف مؤسسه و آماده کردن برنامه هاي بلند مدت، به اين فرآيند سازگاري بستگي دارد. ماتريس SWOT يکي از ابزارهاي مهمي است که مديران بدان وسيله اطلاعات را مقايسه مي کنند و مي توانند با استفاده از آن چهار نوع استراتژي ارائه نمايند، استراتژي WT, ST, WO, SO .

جدول شماره 5: انواع استراتژيهاي SWOT

سازمان در اجراي استراتژي SO با استفاده از نقاط قوت داخلي مي کوشد از فرصت هاي خارجي بهره برداري نمايد و با بهره گيري از نقاط قوت، فرصت ها را به حداکثر برساند. همه مديران ترجيح مي دهند سازمانشان در موقعيتي قرار گيرد که بتوانند با استفاده زا نقاط قوت داخلي از رويدادها و روندهاي خارجي بهره برداري نمايند. معمولاً سازمان ها براي رسدن به چنين موقعيتي از استراتژي هاي WT,ST,WO استفاده آنالیز ماتریس SWOT مي کنند تا بدان جا برسند که بتوانند از استراتژي SO استفاده کنند. به عنوان مثال، استفاده شرکت از توانمندي هاي تکنولوژيکي و وجه مناسب براي ورود و افزايش سهم در بازار خودروهاي لوکس.

هدف استراتژي WO اين است که سازمان با بهره برداري از فرصت هاي موجود در محيط خارج بکوشد نقاط ضعف داخلي را بهبود بخشد گاهي در خارج از سازمان فرصت هاي بسيار مناسبي وجود دارد ولي سازمان به سبب داشتن ضعف داخلي نمي تواند از اين فرصت ها بهره برداري نمايد. " براي مثال امکان دارد تقاضاي بسيار زيادي براي قطعه هاي الکترونيکي وجود داشته باشد که با نصب آنها در موتور خودرو بتوان در سوخت و زمان صرفه جويي نمايد (يک نوع فرصت)، ولي بسياري از توليدکنندگان قطعه هاي خودرو داراي فن آوري هاي لازم جهت تهيه اين قطعه ها نيستند (يک نقطه ضعف)"

يکي از راههاي امکان پذير براي اجراي «استراتژي WO» اين است که از طريق مشارکت با شرکتي که داراي چنين توان يا شايستگي است در صدد خريداري اين نوع فن آوري برآيد. راه ديگر براي اجراي «استراتژي WO» اين است که افراد واجد شرايط را استخدام نموده و در زمينه ي فنون مورد نظر به آنها آموزش داد.

شرکت ها در اجراي استراتژي ST مي کوشند با استفاده از نقاط قوت خود اثرات ناشي از تهديدات موجود در محيط خارج را کاهش دهند يا آنها را از بين ببرند. نمونه اي از استراتژي ST مربوط به موردي است که شرکت ابزار سازي تگزاس از يک واحد توانمند حقوقي (يک نقطه قوت) استفاده کرد تا مبلغ 700 ميليون دلار خسارت از 9 شرکت ژاپني و کره اي دريافت کند زيرا اين شرکت بدون اجازه از نام و نشان محصولات ريزپردازها و حافظه هاي نيمه هادي (تهديد خارجي) استفاده کرده بودند.

سازمانهايي که استراتژي WT را به اجرا درمي آورند حالت تدافعي به خود مي گيرند و هدف کم کردن نقاط ضعف داخلي و پرهيز از تهديدات ناشي از محيط خارجي است. سازماني که داراي نقاط ضعف داخلي مي باشد و با تهديدات بسيار زيادي در محيط خارجي روبرو مي شود در موضعي مخاطره آميز قرار خواهد گرفت. درواقع چنين سازماني براي بقاي خود مبارزه خواهد کرد. اين سازمان مي کوشد براي حفظ بقاي خود از فعاليت هاي خود بکاهد (استراتژي کاهش يا واگذاري)، در شرکتهاي ديگر ادغام شود، اعلان ورشکستگي کند و يا سرانجام منحل گردد. لازم به ذکر است که بايد به اين موضوع توجه شود که در هر مرحله اي اين ماتريس دو عامل باهم مقايسه مي شود و هدف اين نيست که تنها بهترين استراتژي انتخاب شود بلکه هدف تعيين بهترين استراتژي قابل اجرا مي باشد.

چگونگي تجزيه و تحليل S.W.O.T براي فرموله کردن راهبردها:

پس از جمع آوري اطلاعات در ارتباط با چهار عامل (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهديدات) از اين اطلاعات جهت بدست آوردن راهبردها طي مراحل زير استفاده مي شود:

مرحله اول: ارزيابي محيط اطراف- يک مربي فوتبال را در نظر بگيريد قبل از شروع بازي، مربي استراتژيهايي را براي راهبري تيم خود تدوين کرده است اما هنگامي که بازي شروع مي شود او مجبور است که با توجه به روند بازي و شرايط بازيکنان تغييراتي را در راهبردهاي خود بدهد.

مرحله دوم: تعيين نقاط قوت و نقاط ضعف يا فرصتها و تهديدات

مرحله سوم: عوامل فوق را دو به دو با يکديگر به منظور تعيين راهبردها در نظر بگيريد به شرح زير:

- راهبردهاي SO (نقاط قوت و فرصتها بايد با يکديگر در نظر گرفته شود)

- راهبردهاي ST (نقاط قوت و تهديدات با يکديگر در نظر گرفته شود)

- راهبردهاي WO( نقاط ضعف و فرصتها با يکديگر در نظر گرفته شود)

- راهبردهاي WT (نقط ضعف و تهديدات با يکديگر در نظر گرفته شود)

مرحله چهارم: ارزيابي استراتژيهاي مختلف: در انتهاي مرحله منظور کردن دو به دوي عوامل جهت تعيين استراتژيها، تعداد زيادي راهبرد تدوين مي شود. در اين مرحله اين راهبردها را مورد بررسي و بازبيني قرار داده تا آن مواردي را که با اهداف سازمان تطابق بيشتري دارند انتخاب شوند.

مرحله پنجم: انتخاب استراتژي هاي مطلوب: در اين مرحله يک ليست طولاني از راهبردها در اختيار است. تعداد زيادي راهبرد براي اجرا عملي نيست بنابراين ضروري است که اين ليست را در جلسات بحث و تبادل نظر به ليست کوتاهتري از استراتژيها که قابل اجرا باشند تبديل کنيم.

این وبلاگ برای ارائه مقالات و نوشته های دانشجویان ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر طراحی شده و از مقالات همه صاحبنظران رشته مدیریت جهت درج در وبلاگ استقبال میشود.

چگونه از ماتریس SWOT برای تحلیل کسب و کارمان استفاده کنیم؟افزودن دیدگاه

تحلیل SWOT ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی کسب و کاراست. پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی کسب و کار است.

تحلیل اس دبلیو اُتی که در فارسی با نام تحلیل سوات هم شناخته می‌شود یکی از ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک است که برای ارزیابی وضعیت داخلی و خارجی یک سازمان استفاده می‌شود. اس دبلیواُتی در انگلیسی حروف اول کلمات قوت (Strength)، ضعف (Weakness)، فرصت (Opportunity) و تهدید(Threat) است. این تحلیل با در کنار هم قرار دادن تحلیل داخلی کسب و کار (نقاط قوت و ضعف) و فرصت­ها و تهدیدات به عنوان عوامل خارجی، به شناسایی موقعیت فعلی کسب و کار کمک می­کند.

نقاط قوت: پتانسیل های که در کسب و کارمان وجود دارد با بهره گیری از آنان می توانیم از فرصت ها بهره برداری کنیم و تهدیدها را کنار بزنیم.

نقاط ضعف: کاستی های که در کسب و کارمان وجود دارد و نمی گذارد آنطور که باید از فرصت ها بهره برداری کنیم و اگر این نقاط ضعف را رفع نکینم ممکن است در مقابل تهدیدها آسیب پذیر باشیم.

فرصت: عواملی مثبتی که در محیط بیرونی هر کسب و کار قرار دارند اما کنترل آن ها در دست ما نیست؛فرصت ها درصورت شناسایی و استفاده به موقع رشد چشمگیری را برای کسب و کارمان به ارمغان خواهند آورد.

تهدید: عواملی که در صورت بروز موجودیت کسب و کارمان را به خطر می اندازند؛ این عوامل هم در محیط بیرونی و خارج از کنترل هستند.

نقاط قوت (Strengths)

1- کسب و کار شما چه کاری را بهتر از دیگران انجام می­دهد؟

2- وجه تمایز شما در فروش محصولات/خدمات چیست؟

3- رقبا و مشتریان موجود در بازار شما چه مواردی را به عنوان نقاط قوتتان می­دانند؟

4- مزیت­های رقابتی شما چیست؟

فرصت­ها (Opportunities)

1- چه تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، تکنولوژیکی، زیست محیطی و قانونی در حال وقوع است که برای شما تغییرات مطلوبی محسوب می­شوند؟

2- تقاضاهای برآورده نشده یا شکاف­های موجود در بازار کجا هستند؟

نقاط ضعف (Weaknesses)

1- دیگران چه کارهایی را بهتر از شما انجام می­دهند؟

2- کدام عناصر کسب و کار شما ارزش افزوده نداشته و یا ارزش افزوده کمی دارند؟

تهدیدات (Threats)

1- چه تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، تکنولوژیکی، زیست محیطی و قانونی در حال وقوع است که برای شما تغییرات نامطلوبی محسوب می­شوند؟

2- با چه محدودیت­های محیطی مواجه هستید؟

قدم اول: جمع آوری اطلاعات کلی صنعت

در بخش تحلیل صنعت، علاوه بر شناخت عوامل محیطی، می­توان روندهای صنعت مورد نظر را نیز در گذشته، حال و آینده مورد بررسی قرار داد. بررسی اندازه صنعت و میزان رشد آن، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در صنعت و شناسایی موانع ورود نیز در این بخش قابل ذکر است.

اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل صنعت، غالبا از منابع اطلاعاتی ثانویه زیر قابل حصول است:

1- پایگاه­های اطلاعاتی وزارتخانه­ها و سازمان­های دولتی مرتبط

2- وزارت صنعت، معدن و تجارت

3- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4- وزارت جهاد کشاورزی

5- مرکز آمار ایران

7- سازمان توسعه تجارت

8- انجمن­ها و اتحادیه ­های کسب و کار

9- مجلات، ماهنامه ­ها، هفته نامه ­ها و روزنامه ­های تخصصی کسب و کار

10- نتایج تحقیقات و گزارشات شرکت­ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی

12- پژوهش ­های قبلی انجام شده در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی

قدم دوم: شناسایی عوامل خارجی

عوامل خارجی همانطور که از اسمش مشخص است مربوط به بیرون کسب و کار است. عواملی که روی کسب و کار ما تاثیر دارد اما در حیطه کنترل ما نیست. هر یک از این عوامل یا فرصتی برای پیشرفت است و یا تهدیدی برای افول و شکست کسب و کار؛ در اینجا هر دو ماتریس عوامل خارجی و داخلی برای یک شرکت خودروسازی فرضی آروده شده است که شما می توانید به عنوان الگو از آن استفاده کنید.

قدم سوم: شناسایی عوامل داخلی

عواملی داخلی و در واقع همان عواملی هستند که نقاط قوت و ضعف هر کسب و کاری با توجه به آن شناسایی و مکتوب می شوند. برای نوشتن نقاط قوت و ضعف، تمام بخش های کسب و کار مثل واحد بازاریابی، واحد فروش، واحد مالی و . . . را در نظر بگیرید و نقاط قوت و ضعف هر یک را بنویسید؛ همچنین یکبار خودتان را جای مشتری بگذارید و به دنبال نقاط و ضعف باشید.

قدم چهارم: تعیین وزن عوامل داخلی و خارجی

عوامل خارجی و داخلی را باید شناخته و آنها را براساس نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها دسته بندی کنیم. سپس میزان اهمیت هر یک از آنها را مشخص کنیم. همانطور که در تصاویر بالا مشاهده می کنید برای به دست آوردن نمره یا وزن هر عامل کافیست به عوامل داخلی و آنالیز ماتریس SWOT خارجی بر حسب اهمیت یک ضریب اختصاص دهیم. جمع ضریب ها باید یک شود یعنی 100%. همچنین به همه عامل ها با توجه به تاثیری که ممکن است در کسب و کار ما بگذارد یک عدد بین 1 تا 4 را بعنوان رتبه اختصاص می دهیم. حال با ضرب کردن ضریب در رتبه هر عامل نمره یا وزن هر عامل به دست خواهد آمد که می توان موارد مهم تر را شناسایی و اولویت بندی کرد.

بدین ترتیب با تلاقی عوامل داخلی و خارجی علاوه بر ترسیم ماتری SWOT، چهار دسته استراتژِی نیز شناسایی می شوند.

ماتریسSWOT در سئو

نمیدانید استراتژی سئوی سایت خود را از کجا شروع کنید؟ مارکوس میلر‌، روزنامه‌نگار، توضیح می‌دهد که چگونه نقاط قوت‌، ضعف‌ها‌، فرصت‌ها و تهدیدهای کسب‌وکار خود را شناسایی کنید تا بتوانید فعالیت‌های بازاریابی هدفمندتری داشته باشید.

در این مقاله با مطالب زیر آشنا می‌شوید:

تجزیه و تحلیل SWOT در سئو

وقتی صحبت از سئو به میان می‌آید‌، پی بردن به اینکه از کجا باید شروع کنیم، واقعا دشوار است – و به راحتی می‌توان زمان و تلاش زیادی را صرف فعالیت‌هایی کرد که بازدهی کمی برای ما به همراه خواهند داشت. این یک مشکل جدید نیست و در تاکتیک‌های بازاریابی سنتی به همان اندازه که در تاکتیک‌های دیجیتالی مدرن صادق است‌، وجود داشت.

خوشبختانه امروزه روش‌‎های تجاری و بازاریابی زیادی برای ساده‌‏سازی برنامه‌‎ریزی‌های مارکتینگ وجود دارد. یکی از موارد مورد علاقه بسیاری از صاحبان کسب‏‌وکار و مدیران بازاریابی، در تجزیه و تحلیل SWOT است. در این مطلب قصد داریم به طور مفصل توضیح دهیم که چگونه می‌توانید از تجزیه و تحلیل SWOT برای تمرکز بر فعالیت‌های بازاریابی و بهبود سئوی سایت خود استفاده کنید.

SWOT: نقاط قوت‌، ضعف‌ها‌، فرصت‌ها و تهدیدها

اگر در زمینه مارکتینگ فعالیت می‌کنید، حتما بارها و بارها اسم ماتریس SWOT به گوشتان خورده است. اما این ماتریس دقیقا چیست و چه داده‌هایی در اختیار ما قرار می‌دهد؟

تجزیه و تحلیل SWOT چهار حوزه کلیدی را شامل می‌شود.

 • Strengths با نقاط قوت
 • Weaknesses یا نقاط ضعف
 • Opportunities یا فرصت‌ها
 • Threats یا تهدیدها

این ماتریس، یک رویکرد اصلی مبتنی بر اصول است که می‌توانید از آن برای درک موقعیت فعلی خود در زمینه بهینه‌‏سازی وب‏سایت و بهبود سئوی خود استفاده کنید.

SWOT از طریق یک سیستم شبکه ساده که دارای چهار پانل‌، دو ردیف و دو ستون است به دست می‌آید.

استفاده از ماتریس swot در سئو

 • ردیف بالا نقاط قوت و ضعف را مشخص می‌کند‌ که معمولا مواردی در داخل یک کسب‌وکار است. ردیف پایینی فرصت‌ها و تهدیدهایی را نشان می‌دهد که معمولا تحت‌تاثیر منابع خارجی هستند.
 • ستون اول‌، با نقاط قوت و فرصت‌ها‌، مواردی را توضیح می‌دهد که می‌تواند در دستیابی به هدف شما مفید باشد. ستون دوم دارای ضعف‌ها و تهدیدهایی است که برای رسیدن به اهداف شما مضر است.

در یک دنیای ایده‎‌آل‌، سئوی SWOT بر اساس استراتژی بازاریابی دیجیتال شما ساخته می‌شود‌، بنابراین در چنین شرایطی، استراتژی شما مثل یک گروه اردک، در یک مسیر و پشت سر هم به راه خود ادامه خواهند داد.

آنالیز SWOT سئو

برای استفاده از آنالیز SWOT برای سئو‌، باید نقاط قوت‌، ضعف‌ها‌، فرصت‌ها و تهدیدهای یک کسب‎‌وکار را از منظر سئویی بررسی کنیم. بیایید برای درک بهتر از این موضوع، به سراغ کسب‌وکارهای تخیلی برویم. مثلا Bob’s Widgets!

Bob’s Widgets

Bob’s Widgets دارای یک وب‌سایت وردپرس است و یک متخصص واقعی در صنعت ویجت به شمار می‎رود. Bob’s Widgets می‌تواند از فروشگاه محلی خود در بیرمنگام انگلستان به کاربران آنالیز ماتریس SWOT خدمات ارائه دهد‌، اما برد بزرگ، هدف قرار دادن افرادی است که به دنبال خرید ویجت به صورت آنلاین هستند.

وقتی کاربران با هدف محلی جستجو می‌کنند‌، Bob’s Widgets در نتایج لوکال نشان داده نمی‌شود. همچنین در حالی که باب برخی از مطالب مفید و آموزنده را به صورت هفتگی منتشر می‌کند‌، این محتوا در صفحه اول گوگل رتبه‌بندی نمی‌شوند و ترافیک بسیار کمی از موتورهای جستجو دریافت می‌کند. برخی از محتواهای شرکت‌های رقیب در لینک‌های اول گوگل قرار می‌گیرند، اما اصلا از نظر کیفیت با محتوای منتشر شده توسط باب و تیمش قابل مقایسه نیستند.

Bob’s Widgets در حال حاضر یک نرم‌افزار سئو دارد که برخی از مشکلات فنی را گزارش می‌دهد‌، اما هیچ برنامه‎‌ای برای بهبود نتایج جستجوی ارگانیک در نظر گرفته نشده است. همه صفحات این سایت (به جز صفحه اصلی) به خوبی بهینه نشده‌اند. در حال حاضر هیچ افزونه سئویی برای CMS وردپرس وجود ندارد و نرم افزار سئو، برخی از محتواهای تکراری موجود در سایت را گزارش می‌دهد.

باب کلمات کلیدی مهم موجود در صنعت خود را شناسایی کرده است و در حال حاضر روی این اصطلاحات، در صفحه دوم گوگل قرار دارد. دو رقیب اصلی باب در ۵ جایگاه اول گوگل قرار دارند‌، در حالی که با رقابت ویکی پدیا‌، آمازون و eBay سایر فضاهای باقی مانده هم پر می‌شوند.

برخی از جستجوهای محتوایی کاربران در مورد مشکلاتی که Bob’s Widgets آن‎ها را حل می‌کند، اما اغلب این جستجوها ویژگی‌های SERP مانند featured snippets و نتایج people also ask را نشان می‌دهد.

Bob’s Widgets نزدیک به ۱۵ سال است که راه‌‎اندازی شده، اما شرکت‌های جدیدتری در صفحه اول نتایج گوگل ظاهر می‌شوند. با مقایسه این کسب‌وکارها، می‌بینیم که هرچند تمام این شرکت‎‌ها جدیدتر هستند‌، اما معیارهای قدرت بیشتری نسبت به Bob’s Widgets دارند. به نظر می‌رسد آن‌ها به طور فعال و مدام در حال بهبود دادن سئوی وب‌سایت‌هایشان هستند.

پرس‌وجوهای زیادی در گوگل انجام می‌شود که وب‌سایت باب برای آن‌ها پاسخی خوبی دارد، اما او نمی‌داند در حال حاضر چطور می‌تواند این ترافیک ارگانیک را به سایت خودش هدایت کند. اما بیایید ببینیم ماتریس SWOT وب‌سایت باب چه شکلی دارد:

نقاط قوت

 • متخصص در صنعت خود
 • انتشار مطالب تخصصی

نقاط ضعف

 • معیارهای قدرت دامنه ضعیف
 • رتبه پایین روی کلمات کلیدی اصلی مرتبط به کسب‌وکار
 • بهینه نبودن سایت
 • تکراری بودن برخی از محتواها
 • نداشتن افزونه سئو و بهینه نبودن سئوی فتی
 • ظاهر نشدن در نتایج محلی یا لوکال
 • تنظیمات آنالیز بسیار اولیه بدون قابلیت ردیابی کانورژن

فرصت‌ها

 • قرار گرفتن در ۵ نتیجه اول گوگل از طریق لینک‌سازی و بهبود آتوریتی
 • بهبود رتبه محتواهای مفید و آموزنده موجود
 • انتشار مطالب مفید
 • هدف قرار دادن featured snippets و نتایج people also ask
 • لینک دادن به محتواهای مفید برای ایجاد و افزایش آتوریتی

تهدیدها

 • افزایش شکاف بین رقبای اصلی
 • رقبای جدیدتر و کم تجربه‌‏تر در زمینه جذب ارگانیک کاربر از Bob’s Widgets پیشی می‌گیرند.
 • فاصله دامین آتوریتی بین Bob’s Widgets و رقبا در حال افزایش است.

همه این‌‏ها در نمودار SWOT شما به شرح زیر است:

نمودار SWOT

با داشتن این دانش‌، ما می‌توانیم روی برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری کار کنیم که سئو و فعالیت‌های بازاریابی ما را با اهدافمان هم راستا کند.

برنامه عملیاتی سئو

این آنالیز ساده‌ای که در بالا انجام دادیم، به ارائه یک برنامه عملی بر اساس اهدافمان می‎پردازد و به تعریف عناصر کلیدی استراتژی سئو برای Bob’s Widgets در آینده کمک می‌کند.

در مثال بالا‌، باب در حال انتشار محتوا در وب‌سایتش است و سایتی دارد که کار می‎کند. ما فقط باید یک بهینه‌سازی ابتدایی روی آن انجام دهیم:

 • افزونه سئو را نصب کنید
 • صفحات را بهینه‌سازی کنید
 • مسائل فنی سئو گزارش شده توسط ابزارهای سئو را رفع کنید
 • یک کمپین برای بهبود سئوی محلی انجام دهید
 • برای ایجاد آتوریتی، یک استراتژی لینک‌سازی طراحی کنید
 • محتواها را برای هدف قرار دادن featured snippets بازبینی کنید
 • به انتشار محتوا و سرمایه‌گذاری در سئو و استراتژی بازاریابی محتوا ادامه دهید

سوالات مربوط به سئو SWOT

سوالات زیر به شما کمک می‌کند تا این کار را برای کسب‌‎وکار خود انجام دهید – اگر نمی‌توانید به برخی از این سوالات پاسخ دهید‌، این امر نشان دهنده نقاط ضعف بیشتری در کارتان است.

نقاط قوت سئو

نقاط قوت، عوامل داخلی مربوط به سازمان هستند و به طور معمول ساده‌ترین جزئیات به شمار می‌روند، بنابراین ما از اینجا شروع می‌کنیم:

 • در حال حاضر برای کدام کلمات کلیدی رتبه خوبی دارید؟
 • چه محتوایی در حال حاضر روی سایت شما رتبه خوبی دارد؟
 • دارایی‌های دیجیتالی شما چیست؟
 • بهترین دارایی شما چیست؟
 • چه چیزی شما را بهتر از رقبای خود می‌کند؟
 • چه چیزی بیشترین ترافیک را ایجاد می‌کند؟
 • بهترین لینک‌ها شما چیست؟
 • کدام فعالیت‌های قبلی سئویی شما، بهترین نتایج را داشته است؟

نقاط ضعف سئو

ضعف‌ها هم جزو موارد داخلی سازمان شما هستند اما تعیین نقاط ضعف، کار چندان آسانی نیست. شما باید خیلی با خودتان صادق باشید. رقبای هوشمند نقاط ضعف شما را هدف قرار می‌دهند‌ ، بنابراین خودتان پیش از همه باید آن‌ها را به عنوان فرصتی برای بهبود سئوی سایت خود شناسایی کنید.

 • کدام حوزه‌ها نیاز به بهبود دارند؟
 • رقبای که از لحاظ تجاری از شما بهترند، چه کارهایی انجام می‌دهند؟
 • رقبای قوی‌تر از شما (از نظر سئو) در چه جایگاهی قرار دارند؟
 • چقدر از رقبایتان عقب افتاده‌‏اید؟ در چه زمینه‏‌هایی؟
 • چه محتواهایی در حال حاضر برای شما ترافیک خیلی کمی می‌آورند؟
 • کدام تاکتیک‌های سئو را پیش از این انجام نداده‌‎اید؟
 • آیا مهارت‌های لازم سئوی داخلی را دارید؟
 • آیا بودجه لازم برای رسیدن به اهداف سئوی خود را دارید؟

فرصت‌های سئو

فرصت‌های سئوی شما از نقاط قوت و ضعف ناشی می‌شود. نقاط قوت، زمینه‌هایی هستند که باید بر آن‎ها تکیه کرد. نقاط ضعف اما، مواردی هستند که باید بیشتر بررسی شوند.

 • چه محتوایی می‌تواند ساخته شود که تاثیر قابل توجهی روی کابران داشته باشد؟
 • چه جنبه‌هایی از سایت را می‌توان برای بهبود نتایج بهینه کرد؟
 • چه بخش‌هایی از سایت که عملکرد خوبی دارند را می‌توان گسترش داد و بهینه کرد؟
 • چه نقاط ضعفی را می‌توان به راحتی برطرف کرد؟
 • آیا هنوز منابعی برای لینک‌سازی وجود دارد که سراغشان نرفته‌ایم؟
 • آیا تغییراتی در نتایج موتورهای جستجو وجود دارد که می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم؟

تهدیدات سئو

تهدیدها سخت‌ترین بخش ماتریس SWOT هستند و باید مبتنی بر درک نقاط ضعف خود و نقاط قوت رقبا باشند. این امر همچنین نیازمند ارزیابی انتقادی از نحوه تغییر نتایج موتورهای جستجو در روش‌هایی است که می‌تواند بر کسب‌وکار شما تاثیر بگذارد.

 • کدام رقبا در جایی که شما ضعف دارید، قوی عمل می‌کنند؟
 • آیا رقبای جدیدتر و کم تجربه‌تر، سئوی خود را بهبود می‌بخشند؟
 • آیا فاصله بین شما و رقبای‌تان رو به افزایش است؟
 • آیا نتایج موتورهای جستجو به گونه‎ای تغییر می‌کند که می‌تواند بر کسب‌وکار شما تاثیر بگذارد؟ (تبلیغات بیشتر‌، ویژگی‌های جدید SERP و…)
 • آیا استارتاپ‌های جدیدی سهم بیشتری از بازار را جذب می‎کنند؟

نتایج سئوی خود را به حداکثر برسانید

معمولا پیچیده و سخت‎ترین عنصر یک کمپین سئویی این است که بدانید تلاش خود را در کجا متمرکز کنید. با استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT‌، می‌توانید به سرعت و به آسانی فعالیت‏‌های بازاریابی خود را به جایی که بیشترین تاثیر را دارند‌، هدایت کنید. پس همین حالا دست به کار شوید و ماتریس SOWT سئوی خود را پیاده‌سازی کنید. نتایج آنالیز ماتریس SWOT حاصل از آن حتما شما را شگفت‌زده خواهد کرد. بزرگترین نقطه قوت، ضعف، تهدید و فرصت وبسایت شما چیست؟ خوشحال می‌شویم در بخش نظرات در مورد این موضوع باهم گفتگو کنیم.

تحلیل SWOT چیست؟

تحلیل SWOT ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان است. پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی سازمان است. حروف SWOT که آن را به شکل های دیگر مثل TOWS هم می نویسند، ابتدای کلمات Strength به معنای قوت ، Weakness به معنای ضعف، Opportunity به معنای فرصت و Threat به معنای تهدید است.

ماهیت قوت و ضعف به درون سازمان مربوط می شود و فرصت و تهدید معمولاً محیطی است.در اینجا به معرفی آنالیز SWOT پرداخته شده است و نحوه ی اجرای آن شرح داده نشده است.

قوت ها :

قوت های سازمان همان منابع و توانایی هایی است که در اختیار دارد و می تواند از آنها به منظور ایجاد یک مزیت رقابتی استفاده کند. موارد زیر می توانند از قوت های شرکت به حساب آیند :

اختراعات ثبت شده شرکت.

نام تجاری و برند شناخته شده.

شهرت در بین مشتریان.

مزیت در قیمت تمام شده.

دسترسی اختصاصی به منابع طبیعی.

دسترسی به شبکه های توزیع مناسب.

نیروی انسانی کارآمد و آموزش دیده.

ضعف ها :

نبودن بعضی از توانایی های کلیدی در سازمان می تواند به عنوان یک ضعف در سازمان تلقی شود. موارد زیر می توانند از ضعفهای شرکتها باشند :

عدم پشتیبانی و حفاظت از اختراعات.

نام تجاری و برند ضعیف.

ناشناخته بودن در بین مشتریان.

ساختار پر هزینه در شرکت.

عدم دسترسی به منایع.

عدم دسترسی به شبکه های توزیع.

نیروی انسانی ناکارآمد.

نکته ی حائز اهمیت در اینجا امکان تبدیل شدن ضعفها و قوت ها به یکدیگر در شرایط گوناگون است. برای مثال ظرفیت تولید بالا می تواند یک مزیت و قوت برای شرکت محسوب شود اما همین ظرفیت بالا در شرایط رکود و تغییرات تکنولوژیکی می تواند باعث کاهش چابکی شرکت گردد و به آن لطمه وارد کند.

فرصتها :

ماتریس SWOT

شناسایی و بررسی دقیق محیط خارجی می تواند فرصتهای جدیدی را برای مدیران شرکت نمایان سازد و همین فرصتها می توانند آغازگر مسیر جدیدی برای توسعه و رشد باشند، فرصتهای می توانند شامل موارد زیر باشند :

نیاز برطرف نشده مشتری.

ظهور تکنولوژی های جدید.

کم شدن محدودیت های قانونی.آنالیز ماتریس SWOT

حذف موانع تجارت جهانی.

تهدیدها :

تغییر در متغیرهای خارجی و محیطی می تواند تهدید هایی را برای شرکت در پی داشته باشد. مواردی چون :

تغییر در سلیقه ی مشتری که باعث فاصله گرفتن او از محصولات ما می شود.

ظهور محصولات جایگزین پر قدرت.

افزایش محدودیت های تجاری.

ماتریس SWOT

به هر حال شرکت نباید منتظر به وجود آمدن فرصتهایی استثنایی در محیط خارجی باشد، بلکه باید تلاش کند تا با تقویت قوت های درونی اش مزیت رقابتی جدیدی را برای شرکت یا سازمان خلق کند. خلق این مزیت های رقابتی از طریق هماهنگی بین قوت ها و توانایی های درون سازمانی و فرصتهای کوچک یا بزرگ خارجی است. حتی در برخی مواقع، اهمیت فرصت خارجی به قدری است که سازمان انگیزه ی لازم برای غلبه بر یک ضعف داخلی را نیز پیدا خواهد کرد.

برای توسعه ی این استراتژیها، یعنی همان استراتژیهایی که باعث هماهنگی قوت های درون سازمانی با فرصتهای محیط خارجی است، می توان از ماتریس SWOT بهره برد. به اعتقاد نگارنده ی این مطلب ماتریس SWOT می تواند ابزاری توانمد در شناسایی و اتخاذ استراتژیهای مناسب در انواع کسب و کارها باشد. این متد (روش) در صورت شناخت دقیق و به کارگیری صحیح برای کسب و کارهای کوچک و متوسط بسیار کارآمد خواهد بود. شاید حتی بتوان از این ابزار برای تعیین استراتژیهای شخصی و زندگی افراد نیز بهره برد. به هر حال در اینجا تنها به معرفی این ابزار پرداخته شده است، اما می توانید در سایر مطالب پایگاه اطلاع رسانی صنعت چگونگی پیاده سازی و اجرای عملی آن را نیز مطالعه فرمایید.

ابتدا لازم است لیستی از قوتها، ضعفها،تهدیدها و فرصتها را آماده کنیم، به این لیست پروفایل SWOT می گویند.

ماتریس SWOT یا ماتریس TOWS

ضعفها

قدرتها

استراتژیهای W-O

استراتژیهای S-O

فرصتها

استراتژیهای W-T

استراتژیهای S-T

تهدیدها

توجه: ماتریس SWOT می تواند شکلهای مشابه دیگری نیز داشته باشد که از نظر عملی تفاوتی ندارند.

S-O ؛ استراتژیهایی هستند که در پی استفاده از فرصتها هستند و به خوبی با توانایی های سازمان هماهنگی دارند.

W-O ؛ غلبه بر ضعفها به منظور استفاده از فرصتها است.

S-T ؛ شناسایی روشهایی که شرکت می تواند با استفاده از آنها خطر پذیری خود را از تهدید ها کاهش دهد.

W-T ؛ یک استراتژی کاملاً دفاعی است که مانع آسیب دیدن شرکت به علت ضعفهایش از تهدیدات محیط خارجی می شود.

آنالیز SWOT می تواند همان طور که اشاره شد، بسیار کارآمد باشد، و علاوه بر تصمیم گیری استراتژیک در بازاریابی نیز موثر باشد. شما می توانید با استفاده از چهار عامل SWOT برای جایگاه یک شرکت کوچک در بازار هم از همین ابزار استفاده کنید. موضوعی که در مطالب دیگر پایگاه اطلاع رسانی صنعت به آن پرداخته شده است.

کیفیت آنالیز SWOT صوت گرفته بسیار وابسته به ورودیهای ماتریس SWOT است؛ لازم است در تعیین عوامل قوت و ضعف، فرصت و تهدید، از جوانب مختلف به محیط داخلی و خارجی سازمان نگریسته شود تا بتوان ورودیهای صحیحی را در ماتریس SWOT و یا آن چیزی که به پروفایل SWOT شناخته می شود داشته باشیم.

هر چند نگارنده معتقد است، تحلیل SWOT ابزاری بسیار مفید خصوصاً برای کسب و کارهای کوچک است و در دنیا نیز بسیار از آن بهره گرفته می شود. اما برخی منتقدان اعتقاد دارند؛ در برخی موارد بیش از اندازه در شناخت محیط با استفاده از این روش ساده انگاری می شود و معتقدند تفسیر جریانات محیط داخلی و خارجی به یکی از عوامل SWOT قدری دور از واقعیت خواهد بود. هر چند اکثر کارشناسان SWOT را با تمام فرضهایش به عنوان روشی کارآمد می شناسند.

ماتریس SWOT و جایگاه آن در استراتژی بازاریابی دیجیتال

ماتریس SWOT و جایگاه آن در استراتژی بازاریابی دیجیتال

وقتی فعالیت کسب و کارها در دنیای دیجیتال را در نظر می گیریم، اغلب شاهد این امر خواهیم بود که کسب و کارها برای طراحی و تدوین استراتژی های بازاریابی دیجیتال دچار سردرگمی هستند. ماتریس تجزیه و تحلیل SWOT برای نظم دادن به آشفتگی های ناشی از این سردرگمی ها، ابزاری مفید خواهد بود، در این مقاله به معرفی جایگاه آنالیز ماتریس SWOT در تدوین استراتژی بازاریابی دیجیتال پرداخته ایم و نحوه ی اجرای آن شرح داده نشده است.

استراتژی چیست؟

طراحی و تدوین استراتژی که اغلب به آن برنامه ریزی آینده نگر استراتژیک نیز گفته می شود، عبارت است از طراحی ماموریت، اهداف و سیاست های شرکت. در فرآیند برنامه ریزی آینده نگر استراتژیک، آنالیز ماتریس SWOT طراحی و تدوین استراتژی با تجزیه و تحلیل موقعیت شروع می شود.

استراتژی بازاریابی دیجیتال طرح کلی چگونگی دستیابی شرکت به اهداف کمی بازاریابی است. در این مرحله بررسی مزیت های رقابتی از طریق تحلیل ماتریسSWOT امر حیاتی است. تبلیغاتی موثر است که در ایجاد ارتباط با مشتریان هدف اثربخش ‏تر باشد. بنابراین، در گسترده ‏ترین معنا، استراتژی بازاریابی اشاره به این دارد که شرکت روابط خود را با مشتریان به چه شیوه‏ای مدیریت خواهد کرد تا به آن مزیتی نسبت به رقبا ‏ببخشد.

چگونگی پیدایش و تحول ماتریس SWOT

در سال 1969 به وسیله دانشگاه هاروارد تحلیل SWOT ابداع گردید.در دهه 1970 به دلیل مفروضات بدیهی و موجه شهرت یافت. بدین صورت که مدیران می توانستند با در نظر گرفتن محیط بیرونی، منابع داخلی خود را برنامه ریزی کنند.

ماتریس SWOT چیست؟

تجزیه و تحلیل موقعیت عبارت است از پیدا کردن یک استراتژی یا موازنه استراتژیک بین فرصت ها(بیرونی) و نقاط قوت(درونی) با توجه به تهدید ها(بیرونی) و نقاط ضعف(درونی)، در جهت رفع و حل آنها.

برای یافتن بهترین مسیر در استراتژی های بازاریابی دییجتال از ماتریس SWOT می توان استفاده نمود. این آنالیز ابزاری کارآمد و بهینه برای شناسائی محیط های بیرونی سازمانی و توانایی ها و ارزش های افزوده درون سازمان است.

ماهیت های قوت و ضعف از عوامل و توانایی های درونی سازمان و ماهیتهای فرصت و تهدیدها و به عوامل محیطی و بیرونی سازمانی بر میگردد که در تدوین استراتژی های بازارایابی بسیار موثر است.

عواملی که در نقاط قوت یک سازمان قید می شوند عبارتند از :

 • نیروی انسانی مثمر ثمر
 • قیمت تمام شده کالا و خدمات
 • نام تجاری معتبر و شناخته شده
 • منابع مالی و سخت افزارهای مورد استفاده
 • در دسترس بودن خدمات و کالاها و ..

عواملی که نقاط ضعف یک سازمان به حساب می آیند:

 • نیروی انسانی ضعیف
 • قیمت بالای خدمات و کالاها
 • ناشناخته بودن
 • ساختار هزینه بر
 • عدم حضور در مکان و زمان مناسب در کنار دسترس بودن

عواملی که به عنوان فرصت ها در SWOT بیان می شوند عموما به عوامل بیرونی از سازمان مربوط بوده و عبارتند از:

 • رویکرد بازار بر خدمت یا کالای خاص (رشد تقاضا)
 • ارتقا استفاده از ابزارهای پرتابلی(موبایل)
 • جهانی شدن و کم شدن محدودیت های قانونی
 • نیازمندی های جدید و روبه رشد مشتریان

عواملی که به عنوان تهدید در این آنالیز مربوط می آنالیز ماتریس SWOT شوند تماما از خارج از سازمان به مجموعه وارد می شوند که عبارتند از:

 • تغییر سلیقه های مشتریان
 • عوامل تحریمی یا قانونی منع تجارت
 • تغییرات دولت ها و استراتژی ها و اولویتها
 • جایگزینی فرصت ها یا محصول جدید با محصول های قدیمی

جایگاه SWOT در طراحی استراتژی بازاریابی دیجیتال

تحلیل SWOT ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان است. پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی سازمان است. شناسائی ضعف ها و قوت های درونی باعث می شود که بتوانیم مسیر درستی در استراتژی های بازاریابی دیجیتال درون سازمان خود داشته باشیم.

شناسائی فرصتها نیز می تواند بصورت مثبت بر پارامترهای عملکردی شرکت تاثیر گذاشته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب می باشد، را بهبود بخشد. همچنین با شناسائی تهدیدها که به عنوان مانعی بر سر راه موفقیت کسب و کارها قرار دارد، می توان با دید بازتری با موانع دست و پنجه نرم کرد.

از این رو همواره بخاطر داشته باشید که از طریق ماتریس SWOT می توان نقاط ضعف را تحت کنترل قرار داد تا تبدیل به نقاط قوت شوند و نقاط قوت خود را با فرصت های بیرونی همسو نمود. همچنین می توان به راحتی تهدید ها را به فرصتهای طلائی تبدیل کرد.

همواره ماتریس SWOT منجر به چهار دسته استراتژی ST، WT، WO و SO می‌شود. در جدول ذیل استراتژی های 4گانه نشان داده شده است.

استراتژی هایی که
بر مبنای قدرت سازمان
و فرصت هایی که در
جامعه وجود دارد
تهیه می شود.

شناسائی روشهای
درون سازمان که
باعث می شود
تهدیدهای بیرون
خنثی شوند یا
اثر کمی را بر روی
سازمان داشته باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.