حجم معاملات سهم


نمودار میله ای

حجم معاملات سهم

نتایج جستجو برای: حجم غیرعادی معاملات

تعداد نتایج: 45480 فیلتر نتایج به سال:

محتوای اطلاعاتی حجم غیرعادی معاملات سهام شرکت‌های بورس تهران

پژوهش پیش رو با استفاده از روش حادثه‌سنجی به بررسی محتوای اطلاعاتی حجم غیرعادی معاملات سهم شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس تهران می‌پردازد. نتایج بررسی برای 48 شرکت در دوره زمانی 1385- 1388، نشان می‌دهد که در روزهایی که حجم معاملات افزایش غیرعادی داشته است، بازده غیرعادی وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیونی نشان می‌دهد که بین داده‌های حجم معامله و بازدهی روزهای بعد از آن، رابطه معناداری وجود دارد و ا.

محتوای اطلاعاتی حجم غیرعادی معاملات سهام شرکت های بورس تهران

پژوهش پیش رو با استفاده از روش حادثه سنجی به بررسی محتوای اطلاعاتی حجم غیرعادی معاملات سهم شرکت های پذیرفته‎شده در بورس تهران می پردازد. نتایج بررسی برای 48 شرکت در دوره زمانی 1385- 1388، نشان می دهد که در روزهایی که حجم معاملات افزایش غیرعادی داشته است، بازده غیرعادی وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که بین داده های حجم معامله و بازدهی روزهای بعد از آن، رابطه معناداری وجود دارد و ا.

بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیریت بر ارزش و حجم معاملات سهام؛ با تأکید بر روش‌های داده‌کاوی

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیریت بر ارزش و حجم معاملات سهام؛ با تأکید بر روش‌های داده‌کاوی می‌باشد.

روش: پس از استخراج اطلاعات مالی ۱۶۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶، از مدل رگرسیون چندگانه با استفاده از الگوی داده‎های ‌ترکیبی و از روش‌های داده‌کاوی به عنوان روش آماری تکمیلی استفاده شده است.

یافته‌ها: ویژگی‌های مدیریت تأثیری معنادار بر ارزش معاملات سهام شرکت‌های بررسی شده داشته اما تأثیر این ویژگی‌ها بر حجم معاملات در اکثر موارد به صورت بی‌معنا مشاهده شده است. صرفاً دقت پیش‌بینی مدیریت دارای تأثیر معنادار بر ارزش معاملات بوده و خوش‌بینی و کوته-بینی مدیریت تأثیری معنادار بر حجم معاملات سهام خواهند گذاشت. بیشترین تأثیرگذاری بر ارزش‌ معاملات‌ مربوط به متغیرهای اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بوده و بیشترین تأثیرگذاری بر حجم معاملات مربوط به متغیرهای نسبت قیمت به سود و نرخ بازده دارایی-های شرکت می‌باشد.

نتیجه‌گیری: تعداد اندکی از ویژگی‌های مدیریت تأثیری معنادار بر ارزش و حجم معاملات سهام داشته است و بازار سرمایه از طریق ارزش معاملات سهام انجام شده نسبت به ویژگی‌های مختلف مدیریت واکنش معنادار نشان داده است. همچنین صرفاً کوته‌بینی مدیریت تأثیری معنادار برارزش معاملات داشته و کوته‌بینی، خوش‌بینی و استقلال هیأت مدیره دارای تأثیری معنادار بر حجم معاملات بوده و سایر ویژگی‌های مدیریت جزءِ متغیرهای تأثیرگذار بر ارزش و حجم معاملات نبوده‌اند.

دانش‌افزایی: برای نخستین بار با استفاده از روش‌های ‌داده‌کاوی به بررسی و شناسایی تأثیرگذارترین ویژگی‌های ‌مدیریت بر ارزش و حجم معاملات سهام پرداخته شده است. در ادامه پیشنهاد می‌شود تا در پژوهش‌های آتی، تأثیر ویژگی‌های ‌مدیریت بر سایر متغیر‌های مالی از جمله بازده‌ خاص ‌سهام، بازده غیرعادی سهام، ریسک ریزش قیمت سهام و. مورد مطالعه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

 • ارزش معاملات سهام
 • حجم معاملات سهام
 • روش‌های داده‌کاوی
 • سوگیری
 • ویژگی‌های مدیریت

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Management Characteristics on the Value and Volume of Stock Transactions; with an Emphasis on Data Mining Methods

نویسندگان [English]

 • afsaneh delshad 1
 • Reza tehrani 2

2 Professor. Of Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Tehran University , Tehran , Iran

Objective:The purpose of this study is investigating the impact of management characteristics on value and volume of stock transactions;with an emphasis on data mining methods.

Methods:after extracting the financial information of 165 firms listed in TSE for the period of 2007to2017,the method to test the hypothesis was a multiple regression model and using a combined data model and data mining methods has been used as complementary statistical methods.

Results:management characteristics had حجم معاملات سهم a significant effect on value of the stock trades of the companies under study,but effect of them on the volume of trading in most of the cases was not significant. management forecast accuracy has a significant effect on value of trades and the optimism and myopia management had a significant effect on the volume of stock trading.greatest effect on stock transaction value is also related to size of the company and the ratio of market value to book value and the greatest effect on volume of trading is related to ratio of price to profit and return on assets of the company.

Conclusion:Small number of management attributes had a significant effect on the value and volume of trades and the capital market through the value of stock trades had a significant reaction to different management characteristics.Also only the myopia management had a significant effect on value of trades and myopia,optimism and independence of board had significant effects on volume of trades and other management features were not significant variables on value and volume of transactions.

Contribution:for the first time by using data mining methods the most influential management characteristics on value and volume of stock trading are investigated and identified.It is suggested that in future researches,the impact of management characteristics on other financial variables such as specific stock returns on company,abnormal stock returns,stock price crash risk and…to be studied.

آموزش تکنیک تابلو خوانی بورس (قسمت ۴) – حجم مشکوک چیست؟

تکنیک تابلو خوانی بورس از مهم ترین تکنیک هایی می باشد که در بازار بورس مورد توجه قرار گرفته است. حجم معاملات از فاکتور های بسیار مهمی می باشد که در تابلو خوانی بورس بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. در معاملات بورس زمانی پیش می آید که حجم بسیار زیاد و خارج از حد معمول وارد سهم می شود . در این حالت گفته می شود در این روز معاملاتی حجم مشکوک در سهم وجود دارد. تشخیص حجم مشکوک در سهم بسیار مهم بوده و با بررسی آن می توان به خرید و یا فروش سهم اقدام کرد.

حجم معاملات چیست؟

حجم معاملات به حجم معامله شده در یک سهم گفته می شود. در ساعات معاملات بازار ، شاهد انجام معاملات بسیار زیادی می باشیم. در تابلوی بورس برای هر سهم حجم معاملات نشان داده می شود. و معامله گران با بررسی حجم معاملات در دوره های زمانی می توانند رفتار سهم را تشخیص داده و بر اساس آن تصمیم گیری کنند.

حجم معاملات

حجم معاملات

به عنوان مثال در این شکل حجم معاملات برای سهم شسینا برابر با 2.672 میلیون می باشد. آنچه برای ما بیشتر اهمیت دارد تغییر حجم معاملات در بازه های زمانی مختلف می باشد.

حجم مشکوک چیست؟

حجم معاملات برای هر سهم در تابلوی معاملات سهم نشان داده می شود. و باید بر اساس اطلاعات این تابلو حجم مشکوک در سهم را تشخیص دهیم. برای تشخیص حجم مشکوک فقط مشاهده حجم معاملات در یک روز کافی نمی باشد و باید در چند روز متوالی آن را زیر نظر گرفت. بدین منظور از تابلوی معاملات قسمت سابقه را باز کرده و حجم معاملات سهم را در روز های متوالی مشاهده کنید.

حجم مشکوک در سهم شسینا

حجم مشکوک در سهم شسینا

ما برای مثال سهم شسینا (صنایع شیمیایی سینا) را در نظر گرفته ایم. این سهم دارای سهام شناور 61 درصد می باشد. یعنی ۶1 درصد سهامداران این سهم حقیقی بوده و 39 درصد سهام آن دست افراد حقوقی می باشد. سهامی که افراد حقیقی آن نسبت حقوقی بیشتر باشد جهت تابلو خوانی شناخت رفتار سهم بسیار مناسب می باشند. زیرا افراد حقوقی در بسیاری از موارد به دلایل بسیار زیادی بدون هدف کسب سود و … اقدام به خرید و فروش سهم می کنند ، در صورتی که سهام داران حقیقی فقط به دنبال کسب سود در این بازار می باشند. حال جهت تشخیص حجم مشکوک در سهم در بازه های زمانی مختلف حجم معاملات برای سهم را مشاهده کنید. به عنوان مثال برای این سهم در اکثر روزها حجم معاملات چند صد هزار می باشد. و اگر در روز هایی این مقدار به میلیون برسد یعنی در معامله حجم مشکوک وجود دارد. البته بعضی سهم های شاخص ساز بازار به صورت عادی حجم معاملات میلیونی دارند. شما باید میانگین را در نظر بگیرید.

روش های تشخیص حجم مشکوک

جهت تشخیص حجم مشکوک در سهم‌ روش های متفاوتی وجود دارد، ما در اینجا سه روش تشخیص حجم مشکوک را بیان خواهیم کرد.

تابلوی معاملات سهام و قسمت سابقه

در این روش جهت تشخیص حجم مشکوک در سهم وارد صفحه معاملاتی نماد مورد نظر شده و قسمت سابقه را باز کنید. در این قسمت قیمت های معاملاتی سهم و نیز حجم معاملات را زمان های مختلف مشاهده خواهید کرد. همانطور که می بینید معمولاً حجم‌ معاملات در این سهم چند صد هزار بوده و به میلیون نمی رسد. دقت کنید در زمان هایی که حجم معاملات به میلیون رسیده یعنی در سهم حجم مشکوک وجود دارد. در ادامه نحوه استفاده از حجم مشکوک در معاملات را بیان خواهیم کرد.

تشخیص حجم مشکوک با نمودار میله ای سهم

جهت رویت نمودار میله ای مربوط به سهم مورد نظر وارد کارگزاری خود شده و سهم مورد نظر خود را در قسمت جست و جو وارد کرده و نمودار را برای سهم مشاهده کنید. این نمودار نمودار شمعی نامیده می شود. جهت تشخیص حجم مشکوک در سهم به نمودار میله ای واقع در قسمت زیرین نمودار میله ای سهم همانطور که در شکل مشاهده می کنید نیاز داریم.

نمودار میله ای

نمودار میله ای

این نمودار از میله های به رنگ قرمز و سبز تشکیل یافته است. زمانی که اندازه این میله ها در تاریخ هایی خاصی بسیار بالا تر از میله های دیگر باشد ، یعنی در سهم حجم مشکوک وجود دارد. رنگ سبز در این میله ها یعنی در این روز حجم معاملات نسبت به روز قبل افزایش پیدا کرده است. و رنگ قبل در یک روز مشخص یعنی حجم معاملات نسبت به روز قبل کاهش پیدا کرده است.

تشخیص حجم مشکوک با فیلتر نویسی

ممکن است در شبکه های اجتماعی و یا در سایت های حجم معاملات سهم مختلف سهم هایی که حجم مشکوک خورده اند را مشاهده کنید. ولی با استفاده از فلیتر نویسی به راحتی می توانید این لیست سهم هایی که حجم مشکوک خورده اند را مشاهده کرده و با بررسی بقیه جوانب و در زمان های مناسب آنها را مورد معامله قرار دهید. جهت مشاهده سهم هایی که در حجم معاملات سهم روز جاری معاملاتی حجم مشکوک داشته اند ، می توانید از فیلتر زیر استفاده کنید.

برای نوشتن این فیلتر ابتدا وارد سایت بورس اوراق بهادار تهران شده و قسمت دیده بان بازار را باز کنید.

سایت مدیریت فناوری بورس تهران

سایت مدیریت فناوری بورس تهران

سپس گزینه فیلتر را کلیک کرده و با انتخاب گزینه فیلتر جدید در قسمت مورد نظر فیلتر بالا را تایپ کنید. بعد از رفع مواردی که در قسمت اعتبار سنجی بیان خواهد شد ، ثبت را زده و آمار سهم هایی مه در روز معاملاتی جاری حجم مشکوک داشته اند را مشاهده کنید. مراحل را طبق اعداد نشان داده شده در شکل دنبال کنید.

فیلتر حجم مشکوک سهام با حجم مشکوک

استفاده از حجم مشکوک در تابلو خوانی و معاملات سهام

اگر مطالب آموزشی ما را با دقت مطالعه کرده باشید ، تا این قسمت روز هایی که یک معامله حجم مشکوک خورده است را به راحتی پیدا خواهید کرد. ما برای مثال سهم شسینا را انتخاب کرده ایم. حال وارد صفحه معاملات سهم شده و از قسمت سابقه حجم معاملات را در روزهای متوالی با دقت نگاه کنید. علاوه بر آن وارد صفحه معاملاتی خود شده و نماد مورد نظر را جستجو کرده و نمودار آن را باز کنید. حال تاریخ هایی را که در آن حجم معاملات خارج از حالت عادی است را در نظر بگیرید. حال همان تاریخ را در نمودار میله ای نیز با دقت نگاه کنید. می بینید که هم حجم معاملات زیاد بوده و هم نمودار میله ای آن هم بالا تر می باشد. پس در این تاریخ به احتمال بسیار بالا حجم‌ مشکوک وجود دارد.

حال باید ببینید که آیا در این نقاط سهم در نزدیکی های نقاط حمایت و یا مقاومت خود قرار دارد یا خیر. اگر در یک روند نزولی در سهم حجم مشکوک مشاهده کردید به احتمال زیاد تغییر روند را در سهم مشاهده خواهید کرد. و برعکس اگر سهم مورد نظر شما در روند صعودی بود و حجم مشکوک مشاهده کردید ، به احتمال زیاد در چند روز آتی شاهد اصلح سهم و تغییر روند آن و نزولی شدن نمودار خواهید بود.

حجم مشکوک در نقاط حمایت و مقاومت

حال فرض کنید در یک روز معاملاتی قرار داریم. و یک سهم را چند روزی است که برای معامله زیر نظر داریم. حال می بینیم در این روز معاملاتی سهم با توجه به سابقه و نمودار میله ای حجم مشکوک خورده است. حال باید نقاط حمایت و مقاومت سهم را مشخص کنید. اگر حجم مشکوک در نقطه حمایتی روی داده است. به احتمال بسیار زیاد فرد حقیقی اقدام به ورود پول بزرگی به سهم کرده است و سهم به احتمال زیاد تغییر روند خواهد داد و رشد خود را شروع خواهد کرد.

اگر حجم مشکوک در نقطه مقاومت سهم رخ دهد ، یعنی به احتمال بسیار زیاد سهامداران حقیقی بزرگ در حال فروش سهم می باشد. و در چند روز آتی سهم تغییر روند داده و اصلاح خود را آغاز خواهد کرد و بهتر است سهم خود را به فروش رسانده و بعد از اصلاح در زمان مناسب وارد سهم شوید.

حجم مشکوک

حجم مشکوک

به عنوان مثال همان سهم شسینا را در نظر می گیریم. در تابلوی معاملات به تاریخ 1 دی ماه 1399 دقت کنید و به نمودار میله ای سهم نیز همان تاریخ به دقت نگاه کنید.

نمودار میله ای سهم شسینا

نمودار میله ای سهم شسینا

از طرف دیگر این سهم در نقطه مقاومت خود قرار دارد. پس بعد از یک روند صعودی و در یک نقطه مقاومتی در سهم حجم مشکوک مشاهده شده است. پس به احتمال زیاد سهم اصلاح خواهد شد . می بینیم که همین اتفاق نیز افتاده است و در این نقطه روند بازار تغییر کرده و نزولی شده است. پس این نقطه بهترین زمان برای خروج از سهم حجم معاملات سهم و بدترین زمان برای ورود به سهم می باشد.

اهمیت تکنیک تابلو خوانی بورس

تابلو خوانی بورس از جمله تکنیک هایی می باشد که جهت انجام معاملات پرسود و سنجیده به آن نیاز دارید. تکنیک تابلو خوانی از جمله مباحث بسیار مهم بورس می باشد که باید برای معامله گران آموزش داده شود. بازار بورس بسیار پر ریسک بوده و متأسفانه شاهد از دست رفتن سرمای بسیاری از افراد در این بازار می باشیم. تنها دلیل از دست رفتن سرمایه در این بازار معامله بدون دانش و بدون کسب آموزش های لازم می باشد. سایت آموزشی ایتسکا با آموزش های رایگان و کاربردی بهترین مکان جهت آموزش دیدن معامله گران در این بازار می باشد. این سایت از تجربه افراد فعال و کارشناس در این حوزه بهره گرفته و آموزش های لازم در هر حوزه بورس را در این سایت قرار داده است.

حجم مشکوک در بورس

حجم مشکوک در بورس

سایت آموزشی ایتسکا علاوه بر ارائه دوره های آموزشی بورس در زمینه آموزش بازار فارکس و ارز های دیجیتال نیز فعال می باشد. معامله در این بازار ها نیز با ریسک همراه بوده و در صورت وارد شدن به این بازار ها بدون کسب علم و تجربه به احتمال بسیار زیاد سرمایه تان را از دست خواهید داد. قبل از سرمایه گذاری در بازار ها خارجی به این نکته توجه کنید ایران مورد تحریم های کشور های دیگر می باشد و باید در بروکر های ایرانیان ثبت نام کرده و فقط در این بروکر ها حساب باز کنید. ممکن است بعضی بروکر ها به شما اجازه افتتاح حساب و تکمیل موجودی را بدهند ولی بعد از مدتی و احراز هویت مکانی شما ، حساب شما را مسدود کنند و نتوانید از حساب خود پول برداشت کنید.

دوستان عزیز و دانشجویان این دوره ، این نکته را در نظر داشته باشید که سهام معرفی شده در این سایت و مقاله های آموزشی آن فقط جهت آموزش شما عزیزان و برای تدریس بیان شده اند و قصد پیشنهاد هیچ گونه خرید و یا فروشی از سهام بیان شده را نداریم.

میانگین حجم معاملات روزانه (Average Daily Trading Volume)

میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV)، میانگین تعداد سهام معامله شده در یک روز از یک سهم معین است. حجم روزانه، تعداد سهامی است که طی روز معامله می‌شود، اما می‌توان آن را طی چند روز برای یافتن حجم متوسط روزانه محاسبه کرد.

میانگین حجم معاملات روزانه (Average Daily Trading Volume)

میانگین حجم معاملات روزانه چیست؟

میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV)، میانگین تعداد سهام معامله شده در یک روز از یک سهم معین است. حجم روزانه، تعداد سهامی است که طی روز معامله می‌شود، اما می‌توان آن را طی چند روز برای یافتن حجم متوسط روزانه محاسبه کرد. میانگین حجم معاملات روزانه یک معیار مهم است، زیرا حجم معاملات بالا یا پایین، معامله گران و سرمایه گذاران مختلف را به خود جذب می کند. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران میانگین حجم معاملات روزانه بالاتر را ترجیح می دهند، زیرا در حجم بالا، ورود و خروج از موقعیت ها آسان تر است. دارایی های کم حجم خریداران و فروشندگان کمتری دارند و ممکن است ورود یا خروج با قیمت دلخواه دشوارتر باشد.

نکات مهم

 • حجم معاملات روزانه، تعداد سهامی است که در طی روز معامله می شود. میانگین حجم معاملات روزانه معمولاً طی 20 یا 30 روز محاسبه می شود.
 • میانگین حجم معاملات روزانه را با جمع کل حجم معاملات طی X روز گذشته محاسبه کنید. سپس، کل را بر X تقسیم کنید. برای مثال، حجم معاملات 20 روز گذشته را جمع کنید و بر 20 تقسیم کنید تا میانگین حجم معاملات روزانه‌ی 20 روزه به دست آید.
 • افزایش حجم قابل توجه به این معنی است که اتفاقاتی درحال رخ دادن است که علاقه بیشتری را به خود جلب کرده حجم معاملات سهم حجم معاملات سهم است. بسته به اینکه قیمت به کدام سمت می رود، این تغییر می تواند نزولی یا صعودی باشد.
 • کاهش حجم نشان می‌دهد که علاقه کاهش می‌یابد، اما حتی کاهش حجم نیز مفید است زیرا زمانی که حجم بالاتر بازدهی دارد، اغلب فشار شدید قیمت نیز وجود دارد.

میانگین حجم معاملات روزانه به شما چه می گوید؟

هنگامی که میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV) به طور چشمگیری افزایش یا کاهش می یابد، نشان دهنده این است که تغییر قابل توجهی در نحوه ارزش گذاری یا دید افراد به دارایی ایجاد شده است. معمولاً میانگین حجم معاملات روزانه بالاتر، به این معنی است که آن اوراق بهادار خواهان بیشتری دارد، فاصله قیمتی کمتری دارد و همچنین معمولاً نوسانات کمتری دارد. سهام ها زمانی که دارای میانگین حجم معاملات روزانه بالاتری هستند، نوسان کمتری دارند، زیرا باید معاملات بسیار بزرگتری انجام شود تا بر قیمت تأثیر بگذارد. این امر به این معنی است که سهام هایی که حجم بالایی دارند، حرکات قیمتِ روزانه‌ی زیادی نخواهد داشت. در هر روز (یا طی چند روز) هر سهمی می‌تواند حرکت قیمتی بسیار بزرگی داشته باشد، و بالاتر از حجم حد متوسط را داشته باشد.

میانگین حجم معاملات روزانه، یک معیار اندازه گیری معاملات اوراق بهادار است که اغلب به آن اشاره می شود و نشانه مستقیم نقدینگی کلی یک اوراق بهادار است. هر چه حجم معاملات برای یک اوراق بهادار بیشتر باشد، خریداران و فروشندگان بیشتری در بازار وجود دارد که انجام معامله را آسان‌تر و سریع‌تر می‌کند. بدون سطح معقولی از نقدینگی بازار، هزینه های تراکنش احتمالاً بیشتر می شود (به دلیل تفاوت قیمتی بیشتر).

میانگین حجم معاملات روزانه، ابزار مفیدی برای تحلیل عملکرد قیمت هر دارایی نقدی است. اگر قیمت یک دارایی در یک محدوده قیمیتی قرار داشته باشد و شکست رخ دهد، افزایش حجم تمایل به تایید آن شکست دارد. کمبود حجم نشان می دهد که شکست ممکن است رخ ندهد.

حجم همچنین به تأیید حرکت قیمت هم صعودی و هم نزولی کمک می کند. در هنگام افزایش یا کاهش شدید قیمت، حجم نیز باید افزایش یابد. اگر اینطور نیست، ممکن است علاقه کافی برای ادامه افزایش قیمت وجود نداشته باشد و اگر علاقه کافی وجود نداشته باشد، ممکن است قیمت کاهش یابد.

در طول روندها، اصلاح قیمت برگشتی با حجم کم به نفع قیمت هستند و در نهایت دوباره در جهت روند حرکت می‌کنند. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، حجم اغلب زمانی افزایش می یابد که قیمت به شدت در حال افزایش باشد. اگر سهام اصلاح قیمت برگشتی را تجربه کند و حجم کم باشد، نشان می دهد که علاقه زیادی برای فروش وجود ندارد. اگر قیمت دوباره با حجم بالاتر شروع به بالا رفتن کند، می تواند نقطه ورود مطلوبی باشد زیرا قیمت و حجم هر دو روند صعودی را تایید می کنند.

وقتی حجم بسیار بالاتر از حد متوسط باشد، گاهی اوقات اوج حرکت قیمت را نشان می دهد. آنقدر سهام های زیادی در یک منطقه قیمتی خاص معامله شده اند که ممکن است هیچ کس دیگری وارد عمل نشود و قیمت را به آن سمت فشار دهد. حرکات تند قیمت همراه با افزایش شدید حجم، اغلب می تواند نشانه ای از برگشت قیمت قریب الوقوع باشد.

مثالی از نحوه استفاده از میانگین حجم معاملات روزانه

در امتداد پایین نمودار پنجره حجم وجود دارد. نوارهای قرمز و سبز حجم روزانه را نشان میدهند، و خط مشکی نیز میانگین حجم 20 روزه است. میانگین، کمتر تحت تأثیر رویدادهای یک روزه قرار می گیرد و معیار بهتری برای افزایش یا کاهش حجم کلی است.

نمودار، یک ناحیه‌ی مقاومتی در سمت چپ را نشان می دهد. سهام با افزایش حجم بالای ناحیه مقاومتی می شکند، و به تایید افزایش قیمت و شکست کمک می کند. پس از شکست، قیمت حجم معاملات سهم تثبیت می شود و حجم به طور کلی بسیار پایین است، به جز یک روز که حجم بالایی را نشان میدهد . با این حال، به طور کلی، میانگین حجم در طول کل تثبیت یا اصلاح قیمت برگشتی در حال کاهش است، که نشان می دهد فشار فروش کمی وجود دارد. قیمت دوباره با حجم قوی، بالاتر می رود و پیشرفت دیگری را تأیید می کند.

قیمت سعی می‌کند به سمت بالاتر حرکت کند، اما حجم و قیمت آن را دنبال نمی‌کنند. همانطور که قیمت شروع به کاهش می کند حجم افزایش می یابد. این امر نشان می دهد که فشار فروش زیادی وجود دارد و قیمت ممکن است به کاهش ادامه دهد.

تفاوت بین میانگین حجم معاملات روزانه و میزان حجم باز در معامله

گاهی اوقات حجم با میزان حجم باز (Open interest) اشتباه گرفته می شود. میانگین حجم معاملات روزانه، میانگین تعداد سهام (بازار سهام) یا قراردادها (بازار آتی و اختیار معامله) در یک روز است. میزان حجم باز، اصطلاحی برای قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله است که تعداد قراردادهای باز و هنوز بسته نشده را توصیف می کند. این دو کاملاً متفاوت هستند. حجم، نشان دهنده مقدار معامله شدن قراردادها است. حجم با میزان حجم باز، تعداد تراکنش هایی را که برای باز کردن یا بستن موقعیت ها استفاده شده است را اندازه گیری می کند. بنابراین تعداد قراردادهایی که باز باقی می مانند را ردیابی می کند.

محدودیت های استفاده از میانگین حجم معاملات روزانه

میانگین حجم معاملات روزانه معیاری است که مورد استفاده قرار می گیرد و برای تعیین اینکه آیا سهام با پارامترهای تجاری سرمایه گذار یا معامله گر مطابقت دارد مفید است. میانگین حجم معاملات روزانه یک میانگین است. در هر روز یک دارایی می تواند از میانگین منحرف شود و حجم بسیار بالاتر یا کمتری تولید کند.

میانگین همچنین می تواند در طول زمان تغییر کند، افزایش یابد، سقوط کند یا نوسان کند. بنابراین، حجم و میانگین حجم را به طور مرتب کنترل کنید تا مطمئن شوید که دارایی همچنان در پارامترهای حجمی مورد نظر خود قرار می گیرد.

تغییرات قابل توجه در حجم احتمالا نشان دهنده این باشد که چیزی در دارایی تغییر کرده است و این تغییرات ممکن است نامطلوب یا مطلوب باشند. حجم اطلاعی درباره مطلبوب یا نامطلوب بودن آن نمیدهد، اما اطلاع می دهد که ممکن است به تحقیقات یا اقدامات بیشتری نیاز باشد.

حجم معاملات چیست و چگونه می‌توانیم از آن استفاده کنیم؟

تفاوت سرمایه‌گذاری و معامله‌گری

حجم معاملات (Trade Volume) مجموع تعداد قراردادها یا سهام‌های معامله شده در یک نماد معاملاتی است. حجم معاملاتی را می‌توان در هر نوع نماد و بازارهایی مثل بورس سهام، اوراق قرضه، قراردادهای آپشن، قراردادهای آتی و انواع کالاها به کار برد.

اصول پایه حجم معاملات

حجم معاملات در یک برهه زمانی خاص، مجموع تعداد سهام‌ها یا قراردادهای مبادله شده در یک نماد معاملاتی خاص را اندازه می‌گیرد، که شامل مجموع مقدار سهام‌های مبادله شده بین خریدار و فروشنده می‌شود.

زمانی که مبادلات به صورت فعالانه‌تر انجام می‌شوند، حجم معاملات بالاست و وقتی که مبادلات کمتری بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود، حجم معاملاتی نیز پایین است.

هر صرافی در بازار، حجم معاملاتی خاص خود را دنبال می‌کند و اطلاعات مختص به خود را منتشر می‌کند. اطلاعات مربوط به حجم معاملاتی در هر روز، معمولا هر یک ساعت یک بار، تخمین زده می‌شوند و در انتهای هر روز نیز یک شکل کلی و یک اطلاعات منسجم از حجم معاملات آن روز منتشر می‌شود.

سرمایه گذاران همچنین می‌توانند مقدار تغییرات قیمت قرارداد را به عنوان جانشینی برای حجم معاملات دنبال کنند. در این روش، تغییرات قیمت خیلی سریع‌تر از حجم معاملات اتفاق می‌افتد.

این ابزار به سرمایه گذاران درباره میزان فعالیت و نقدینگی بازار می‌گوید. حجم معاملات بالا، نشان دهنده نقدینگی بالای یک نماد معاملاتی است؛ یعنی رابطه بهتر و فعال‌تری بین خریداران و فروشندگان وجود دارد.

وقتی که سرمایه گذاران درباره روند حرکتی در بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات در قراردادهای آتی افزایش می‌یابد. این اغلب باعث می‌شود که قراردادهای آتی و آپشن آن سهام نیز فعال‌تر شوند.

در کل، در روزهای باز شدن بازارهای جهانی مثل فارکس (دوشنبه‌ها)، و روزهای بسته شدن بازار (جمعه‌ها) حجم معامله بالاتر است و در روزهای قبل از تعطیلات، معمولا پایین می‌آید.

امروزه، تریدرهای روزانه و شاخص‌های پول در بازار آمریکا، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین استفاده کنندگان حجم معاملات شده‌اند.

طبق گفته‌های موسسه مالی و بانکداری JPMorgan‌ در سال ۲۰۱۷، سرمایه گذاران راکدی مثل ETFها (صندوق‌های قابل معامله) و حساب‌های سرمایه گذاری کمّی که معاملات الگوریتمی با سرعت بالا انجام می‌دهند، مسئول ۶۰ درصد از کل حجم معاملاتی بودند؛ در حالی که تریدرهای محتاط فاندامنتالی (تریدرهایی که فاکتورهای فاندامنتالی را قبل از سرمایه گذاری بر روی یک سهام ارزیابی می‌کنند)، تنها مسئول ۱۰ درصد از آن بودند.

تریدرها و حجم معاملات

حجم معاملات ارز دیجیتال بیت کوین تحلیل تکنیکال ترید اندیکاتور قراردادهای آتی قراردادهای آپشن

تریدرهای از عوامل مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. حجم معاملاتی یکی از آسان‌ترین فاکتورها برای ارزیابی بازار توسط تریدرهاست.

این ابزار، در طول بالا رفتن سریع قیمت یا پایین آمدن سریع آن، برای تریدرها اهمیت زیادی دارد، چون می‌توانند با استفاده از آن، معاملات خود را تشخیص و سازماندهی کنند.

همچنین حجم معاملات بالا که حجم معاملات سهم معمولا با تغییر روند قیمت همراه است، می‌تواند ارزش سهام مورد نظر تریدرها را تقویت کند.

سطوح مختلف حجم معاملات، می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیم گیری بهتری برای زمان ورود به بازار داشته باشند؛ تریدرها میانگین حجم معامله در طول روز را، هم برای معاملات کوتاه مدت و هم بلندمدت دنبال می‌کنند، تا بتوانند برای ورود به بازار تصمیم درستی بگیرند. همچنین آنها می‌توانند اندیکاتورهای تکنیکال دیگر را نیز با حجم معاملاتی تلفیق کنند.

نمونه‌ای ساده از حجم معاملات

فرض کنید که بازار شامل دو تریدر است؛ تریدر اول ۵۰۰ سهم از سهام اپل را می‌خرد و ۲۵۰ سهم از سهام آمازون را می‌فروشد. تریدر دوم نیز ۵۰۰ سهم از سهام تسلا را می‌خرد و ۲۵۰ تا از این سهم را به تریدر اول می‌فروشد.

کل حجم معاملات در بازار ۱۰۰۰ است (۵۰۰ سهم اپل + ۲۵۰ سهم آمازون + ۲۵۰ سهم تسلا).

استفاده از حجم معاملات برای بهبود معاملات

حجم معاملات ارز دیجیتال بیت کوین تحلیل تکنیکال ترید اندیکاتور قراردادهای آتی قراردادهای آپشن

حجم معاملات یک مقیاس است که نشان می‌دهد در یک دوره زمانی خاص، چه مقدار از یک دارایی معامله شده است. در بورس سهام، حجم معاملات به صورت تعداد سهم‌های خرید و فروش شده نمایش داده می‌شود و در قراردادهای آتی و آپشن نیز این حجم بر مبنای تعداد قرارداد دست به دست شده نشان داده می‌شود. خود حجم معاملات و دیگر اندیکاتورهایی که از دیتاهای حجم معاملاتی بهره می‌گیرند، معمولا حجم معاملات سهم در نمودارهای آنلاین استفاده می‌شوند.

هر از گاهی، نگاه کردن به الگوهای حجم معاملات، می‌تواند قدرت یک سهام یا ارز دیجیتال خاص را نشان دهد. در حقیقت، حجم معاملات نقش مهمی در تحلیل تکنیکال بازی می‌کند.

نکات مهم

 • حجم معاملات می‌تواند یک مقیاس خوب برای تشخیص قدرت بازار باشد. معمولا بازارهایی که دارای حجم معاملات بالایی هستند، روند قدرتمندتر و سالم‌تری دارند.
 • زمانی که در حجم معاملات بالا، بازار ریزش می‌کند، قدرت بازار در روند نزولی بیشتر می‌شود.
 • زمانی که قیمت در روند نزولی بالای بالاتر (Higher High) جدیدی را ثبت می‌کند، باید خیلی مراقب باشید! چون ممکن است روند صعودی شکل بگیرد.
 • اندیکاتورهای حجم موجود (OBV) و کلینگر (Klinger)، ابزارهایی هستند که بر مبنای حجم بازار کار می‌کنند.

اصول اولیه استفاده از حجم معاملات

وقتی که حجم معاملاتی را بررسی می‌کنید، معمولا اطلاعات از قبیل قدرت یا ضعف یک روند را به دست می‌آورید. به عنوان یک تریدر، ما تمایل بیشتری به همراهی با حرکات قوی‌تر داریم و در روندهای ضعیف نیز، ما به دنبال معکوس شدن روند می‌گردیم.

البته این دستورالعمل‌ها همیشه و برای تمام مسائل پاسخگو نیست؛ اما برای تصمیم‌گیری برای ورود به بازار، مناسب است.

۱. تایید روند

یک بازار رو به رشد (نزولی یا صعودی)، باید حجم معاملاتی بالایی داشته باشد. گاوها به افزایش حجم خریداران برای هل دادن قیمت به سمت حجم معاملات سهم بالا نیاز دارند؛ کاهش حجم معاملات در روند صعودی، می‌تواند نشانه کاهش جذابیت نماد مورد نظر و در نتیجه، معکوس شدن قیمت باشد.

این یک حقیقت واضح است که ریزش یا جهش قیمت با حجم معاملاتی کم، یک سیگنال خرید یا فروش ضعیف است. ریزش یا جهش قیمت با حجم بالا، سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهد که نشانه تغییر چیزی در آن نماد خاص است.

۲. اشباع حرکت و حجم معاملات

در یک بازار صعودی یا نزولی، ما می‌توانیم اشباع قیمت را ببینیم. اشباع‌ها، حرکات واضحی در قیمت هستند که با افزایش حجم معاملات ترکیب شده‌اند؛ آنها می‌توانند سیگنال‌هایی مبنی بر پتانسیل اتمام روند ارائه دهند.

تریدرهایی که بیشتر صبر کرده‌اند و از عدم دریافت سودهای بیشتر ترس دارند، خریداران را خسته می‌کنند؛ در نتیجه، بازار معکوس می‌شود.

زمانی که بازار نزولی است، نزول بیشتر قیمت تریدرها را تحت فشار قرار می‌دهد و این، بر روی نوسانات تاثیر می‌گذارد و حجم معاملات را افزایش می‌دهد. این نیز می‌تواند سیگنالی مبنی بر اتمام روند نزولی باشد.

۳. نشانه‌های صعودی

حجم معاملات می‎تواند در تشخیص نشانه‌های صعودی بازار مفید باشد. برای مثال،‌ فرض کنید که بر روی یک خط مقاومت که قیمت را پس می‌زند، حجم معاملات افزایش می‌یابد؛ در این حالت، قیمت نیز پس از یک اصلاح کوچک، افزایش پیدا می‌کند.

در یک روند نزولی، باید پایین پایین‌تر (Lower Low) ساخته شود؛ زمانی که این حرکت تمام شد، حجم معاملات کاهش می‌یابد، که این یک نشانه صعودی تلقی می‌شود.

۴. معکوس شدن قیمت

پس از یک حرکت بزرگ قیمتی (بالا یا پایین)، اگر قیمت شروع به بی‌روند یا رنج شدن (Range) با حجم معاملاتی بالا کرد، می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن قیمت باشد.

۵. بریک اوت‌ها و فیک اوت‌ها

در بریک اوت اولیه از بازار بی روند و یا هر الگوی قیمتی دیگر، افزایش در حجم معاملاتی می‌تواند قدرت روند را بیشتر کند. کم بودن مقدار حجم معاملات، پس زدن قیمت در بریک اوت را نشان می‌دهد، که به آن فیک اوت می‌گویند.

۶. تاریخ حجم معاملات

حجم معاملات باید مربوط به تاریخ اخیر باشد؛ مقایسه حجم معاملات امروز با ۵۰ سال قبل، اطلاعات اشتباهی به ما می‌دهد. هرچه تاریخ حجم معاملات جدیدتر باشد، امکان اتفاق مشابه بیشتر است.

حجم معاملات اغلب به عنوان یک اندیکاتور نقدینگی تلقی می‌شود. بازارهایی مثل بورس سهام که دارای نقدینگی بالایی هستند،‌ به عنوان یک استراتژی ترید کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شوند؛ چون در قیمت‌های مختلف، خریداران و فروشندگان زیادی وجود دارند.

۳ اندیکاتور پرکاربرد برای حجم معاملات

حجم معاملات ارز دیجیتال بیت کوین تحلیل تکنیکال ترید اندیکاتور قراردادهای آتی قراردادهای آپشن

اندیکاتورهای حجم معاملات، فرمول‌های ریاضی هستند که به صورت مشترک در بیشتر پلتفرم‌های نموداری وجود دارند.

فرمول کارکرد هر اندیکاتور مقداری با اندیکاتورهای دیگر فرق دارد. تریدرها می‌توانند اندیکاتوری را انتخاب کنند که بهترین عملکرد را برایشان دارد.

استفاده از این اندیکاتورها الزامی نیست؛ اما آنها می‌توانند در تصمیم گیری درست شما را راهنمایی کنند. اندیکاتورهای زیادی برای حجم معاملاتی وجود دارند، اما ما ۳ اندیکاتور با عملکرد خوب را در اینجا بررسی می‌کنیم:

۱. اندیکاتور حجم موجود (OBV)

OBV یک اندیکاتور ساده اما مفید است. در این اندیکاتور، حجم معاملات زمانی افزایش می‌یابد که بازار به انتهای روند صعودی رسیده است. همچنین، حجم معاملات زمانی کاهش می‌یابد که قیمت به انتهای روند نزولی رسیده است.

OBV یک مجموعه از انباشت قیمت یا اشباع را نشان می‌دهد. همچنین می‌تواند واگرایی را نیز نشان دهد؛ مثل زمانی که قیمت بالا برود، اما حجم با نسبت آرامی شروع به رشد کند و یا حجم معاملات کم شود.

۲. اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF)

افزایش قیمت باید با افزایش حجم همراه باشد. اندیکاتور CMF بر روی انبساط قیمت در زمانی که قیمت بالاتر از میانگین قیمتی کل روز قرار می‌گیرد، تمرکز دارد، سپس یک ارزش مطابق با قدرت این روند ارائه می‌کند.

اگر حجم معاملاتی در آن افزایش پیدا کند، قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند و اگر حجم پایین باشد، قیمت نیز منفی خواهد بود.

CMF‌ می‌تواند به عنوان یک اندیکاتور کوتاه مدت استفاده شود، به این دلیل که نوسان می‌کند؛ اما بیشتر برای نشان دادن واگرایی کاربرد دارد.

۳. اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)

نوسان در پایین و بالای خط صفر، می‌تواند سیگنال‌هایی برای خرید و فروش ارائه کند.

اسیلاتور کلینگر انباشتگی قیمت را برای حجم خرید، و پراکندگی قیمت را برای حجم فروش در یک دوره زمانی خاص ارائه می‌دهد.

سخن آخر

حجم معاملاتی یک ابزار کاربردی برای تشخیص روند است. همانطور که می‌بینید، روش‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. اصلی‌ترین راه استفاده از آن، تشخیص قدرت یا ضعف بازار و بررسی تاییدیه روند یا معکوس شدن روند است.

اندیکاتورهای مبتنی بر حجم معاملات، برای تصمیم گیری درست برای ورود به بازار به تریدرها کمک می‌کنند.

البته حجم معاملاتی ابزار خیلی دقیقی برای ورود و خروج نیست و باید برای تشخیص این نقاط از رفتار قیمت (Price Action) نیز کمک گرفت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.