همبستگی شاخص بلند مدت


نمودار روزانه بیت کوین

استفاده از دو شاخص SPImod و SDImod به منظور بررسی تطبیقی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوضه آبریز تجن

1 گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

2 گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

خشکسالی یک رخداد طبیعی تکرارشونده و موقتی است که ناشی از کاهش بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت آن می‏باشد که می‏تواند در هر اقلیمی رخ دهد و از وقایع مخرب طبیعی است که بیشترین صدمات را به منابع آبی وارد می‏نماید. در پژوهش حاضر، از شاخص‌های اصلاح‌شده بارندگی استاندارد (SPImod) و خشکسالی جریانات رودخانه‏ای (SDImod) جهت ارزیابی و تحلیل زمانی وقوع خشکسالی‏ها استفاده ‌شده است. برای این منظور از آمار 15 ایستگاه باران‏سنجی و 4 ایستگاه هیدرومتری در حوضه آبریز تجن استفاده شد و شاخص‏ها در شش بازه زمانی کوتاه‏مدت (یک‏ و سه‏ماهه)، میان‏مدت (شش‏ و نه‏ماهه) و بلندمدت (12 و 24ماهه) در نرم‏افزار MATLAB محاسبه شد. در بخشی از تحقیق برای آگاهی از تأخیر جریان‏ها نسبت به بارش‏ها در حالت واقعی، ضریب همبستگی پیرسون بین بارش و دبی جریان با تأخیرهای زمانی مختلف محاسبه شد. سپس مقادیر شاخص اصلاح شده خشکسالی جریانات رودخانه‌ای (SDImod) با سری‏های زمانی شاخص اصلاح‌شده بارندگی استاندارد (SPImod) در بازه‏های زمانی مختلف به روش همبستگی پیرسون در کل حوضه و همچنین به تفکیک زیر حوضه‏ها بررسی شد. نتایج همبستگی بالا در سطح 99 درصد معنی‏دار را در رابطه زمانی وقوع خشکسالی هواشناسی و هیدرلوژیکی با یکدیگر نشان داد و این همبستگی در حوضه آبریز تجن در گام زمانی 9 ماهه حداکثر است. همچنین وقوع خشکسالی هواشناسی در منطقه مورد مطالعه، اثر خود را در همان ماه و با تاخیرهای 1تا 7 ماهه روی منابع آب سطحی نشان داد.

کلیدواژه‌ها

 • حوضه آبریز تجن
 • شاخص اصلاح‏ شده بارندگی استاندارد
 • شاخص خشکسالی جریانات رودخانه‏ ای
 • همبستگی پیرسون

عنوان مقاله [English]

Using Two Indicators of SPImod and SDImod for Comparative Assessment of Meteorological and Hydrological Droughts in Tajan Basin

نویسندگان [English]

 • Shabnam Ghayenati 1
 • Ramin Fazloula 2
 • Mohsen Masoudian 1
 • Mehdi Nadi 1

1 Water Engineering Department, Agricultural Eng. College, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.

2 Water Dept., Agricultural Eng. College, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran

Drought is a natural, repeatedly and temporary event, that is caused by decreasing in rainfall amount than in long term average whether it can happen in every climate, and is one of the disturbing events in nature that causes the most damage to water resources. In this study was used modified Indexes Standardized Precipitation (SPImod) and streamflow drought index (SDImod) for purposes of temporal assessment and analysis of droughts occurrence, monthly data of 15 rain gauge and 4 hydrometric stations in Tajan basin were used and indices in six timeframes short-term (one-month and three-month) intermediate term (six -month and nine -month periods) and long-term (12 months and 24 months were calculated in MATLAB software. In part of the research, Pearson correlation coefficient between precipitation and flow with different time delays was calculated to determine the delay of currents' delay to precipitation in real mode. Then the modified Streamflow drought index (SDImod) with modified Standardized Precipitation Indexe (SPImod) time series at various temporal interval using Pearson correlation was studied in the whole of basin and sub basins also compared separately. The results showed that temporal relationship between hydrological and meteorological drought occurrence is significant at 99 % level with together and this correlation is maximum in the 9 months' time step in Tajan basin. Also Drought occurrence in case study area showed its effect with a delay of 1 to 7 months on surface water resources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tajan Basin
 • Modified Standardized Precipitation Index
 • Modified Streamflow Drought Index
 • Pearson Correlation

مراجع

اقتدارنژاد م.، ام‌ البنین ب. و عدنان ص. (1395). ارزیابی تطبیقی شاخص‌های RDI، SPI، SDI، در تحلیل مشخصه‌های خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: دشت بم). نشریه دانش آب و خاک، (4) :26: 69 ص.

اسکندری‏دامنه ح.، غلام‏رضا ز.، حسن خ و علی آ. (1394). بررسی و تحلیل ارتباط زمانی و مکانی بین خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در استان تهران. فصلنامه علمی-پژوهشی اطلاعات جغرافیایی، (96) :24: 120-113.

اسلامیان، س.، ع، زارعی و ا. ابریشم‏چی. (1383). بررسی برآورد منطقه‏ای جریان‏های کم رودخانه‏های حوضه آبریز مازندران. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی 8(1): 27-38.

اقتداری م.، بذرافشان ج.، شفیعی م. و حجابی س. (1395). پیش‏بینی خشکسالی جریان رودخانه با استفاده از شاخص SPI و زنجیره مارکف در حوضه آبریز کرخه. پژوهش‌های حفاظت آب و خاک. 23 (2): 16ص.

سلطانی س. و محرابی م. (1391). ارزیابی خشکسالی با استفاده از شاخص جریانات رودخانه‏ای (SDI) و شاخص بارش استاندارد (SPI) (مطالعه موردی حوضه سد درودزن در استان فارس). اولین همایش ملی بیابان، تهران مرکز تحقیقات بین‏المللی بیابان دانشگاه تهران، 11ص.

سهیلی الف.، ملکی‌نژاد ح.، و اختصاصی م. (1396). تحلیل روند خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی در مناطق نیمه خشک ایران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد درودزن). نشریه مدیریت بیابان. صفحات 45-31.

شرکت مهندسین مشاور ساز آب شرق. (1389). مطالعات بهنگام‏سازی اطلس منابع آب حوضه آبریز رودخانه‏های مازندران و شرق گیلان. جلد اول (آمار و اطلاعات و بررسی‏های مقدماتی آن)، 262 ص.

محمودی وزینی‏وند ح، 1393. بررسی ارتباط خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی، مطالعه موردی: حوضه آبخیز کشکان استان لرستان. نشریه منابع آب و توسعه، سال دوم، شماره 3، صفحه‏های 151 – 161.

وکیلی‏فرد عطیه.، اسدی ا.، احمد ف و صابره د. (1396). بررسی ارتباط زمانی رخداد خشکسالی هواشناسی و خشکسالی آب‌های سطحی (مطالعه موردی حوضه بیلوردی – دوزدوزان) نشریه دانش آب و خاک، (2):27: 15-1.

Azareh A, Rahdari MR, Rafiei-Sardoi E همبستگی شاخص بلند مدت and Azariya-Moghadam F, 2014. Investigating the relationship between hydrological and meteorological droughts in Karaj dam Basin. Euro. J. Exp. Bio. 4(3):102-107.

David, V and Davidová, T. (2016). Assessment of summer drought in 2015 using different indices in the catchment of Blanice River. International Conference on Efficient & Sustainable Water Systems Management toward Worth Living Development, 162: 45-55.

Edossa, D. C., Babel, M. S. and Gupta, A. D., 2010, Drought analysis in the Awash River basin, Ethiopia, Water Resource Manage, 24, 1441-1460.

Hao, C., Zhang, J., and Yao, F. (2015). Combination of multi-sensor remote sensing data for drought monitoring over Southwest China. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 35, 270-283.

Haslinger, K., Koffler, D., Schner, W., Laaha, G, 2014. Exploring the link between meteorological drought and streamflow: effects of climate-catchment interaction. Water Resour. Ces Management. 23 (0), 1212–1222, 1312.

Heidari, M., E. Farrokhi, S. Tnyan and B. Hesari. 2009. Analysis of meteorological and hydrological drought by the use of DIP software Areas to be studied: Urmia and Khoy. Fifth National Conference on Science and Engineering Iranian Watershed. 114 pp.

Kao S.C., همبستگی شاخص بلند مدت and Govindaraju R.S., 2010. A copula-based joint deficit index for droughts. Journal of Hydrology 380: 121-134.

Kardvany, P. 2002. Drought and ways to deal with it in Iran, Tehran University Publications, Printing, 392 pp.

Liu, L., Hong, Y., Bednarczyk, C. N., Yong, B., Shafer, M. A., Riley, R., et al. (2012). Hydroclimatological drought analyses and projections using meteorological and hydrological drought indices: a case study in Blue River Basin, Oklahoma. Water resources management, 26(10), 2761-2779.

Moradi, H., A. Sepahvand and M. Khazayi. 2009. Assessment of meteorological and hydrological drought by using the modified SPI index and SDI (Case study: watershed Khorramabad). Fifth National Conference on Science and Engineering Iranian Watershed. 117 pp.

Nalbantis, I., & Tsakiris, G. (2009) Assessment of hydrological drought revisited. Water Resources Management, 23(5), 881-897.

Shahid, S., and Hazarika, M.K. (2010). Groundwater drought in the northwestern districts of Bangladesh. Water resources management, 24(10), 1989-2006.

Soleimani-Sardou F, and Bahremand A, 2013. Hydrological drought analysis using SDI index in Halilrud basin of Iran. International Journal of Environmental Resources Research 3: 279288.

Tabari, H., Nikbakht, J., and Talaee, P.H. (همبستگی شاخص بلند مدت 2013). Hydrological drought index (SDI). Water resources management, 27 (1), 137-151.

Tigkas D, Vangelis H and Tsakiris G, 2012. Drought and climate change impact on streamflow in small watersheds. Science of the Total Environment 440: 33-41.

همبستگی بیت کوین با S&P 500 قوی تر شد!

دیروز بازار رمزارز ها سقوط کرد و قیمت بیت کوین همراه با شاخص‌های سهام آمریکا پایین آمد. سرمایه‌گذاران تمام بازارهای مالی منتظر نشست فدرال رزرو آمریکا هستند و در این میان بازار رمزارز ها هم مستثنا نیست.


آیا بیت کوین از کف قیمتی ماه ژوئن عبور می‌کند؟

بیت کوین به عنوان بزرگ‌ترین رمزارز دنیا تا ۴ درصد هم سقوط کرد و به ۱۸ هزار و ۷۴۰ دلار رسید. روز دوشنبه هم شاهد سقوط قیمت بیت کوین به محدوده ۱۸ هزار و ۲۷۳ دلاری بودیم. این پایین‌ترین سطح قیمتی بیت کوین از ماه ژوئن تا به امروز بوده است. شکست کف قیمتی ماه ژوئن در ۱۷ هزار و ۶۰۰ دلار می‌تواند روند نزولی بلندمدت را احیا کند.

نمودار روزانه بیت کوین

دیروز قیمت اتر هم تا ۲ درصد پایین آمد و به ۱۳۳۰ دلار رسید. رمزارز های دیگر مثل کاردانو و آوالنچه هم وضعیت مشابهی داشتند.


همبستگی بیت کوین و S&P 500 قوی‌تر شد!

فشارهای فروشی که در بازار رمزارز ها شاهد هستیم با فروش‌های گسترده در بازارهای سهام جهانی به خصوص بازار سهام آمریکا هم‌زمان بوده است. در طول سال ۲۰۲۲ بازار رمزارز ها با بازار سهام همبستگی بالایی داشته است. حتی همبستگی ۶۰ روز بیت کوین و شاخص سهام S&P 500 به ۰٫۷۲ رسیده که اندکی کمتر از رکورد ماه مه است.

همبستگی ۱ به این معنی است که رفتار هر دو دارایی یکسان است و در یک جهت حرکت می‌کنند. همبستگی منفی ۱ هم به این معنی است که رابطه قیمتی بیت کوین و شاخص سهام S&P 500 معکوس است. یعنی وقتی قیمت بیت کوین افزایش می‌یابد، شاخص سهام پایین می‌آید.


بیت کوین مثل دارایی ریسکی رفتار می‌کند

جان پرتر سرپرست تیم سرمایه‌گذاری شرکت نیوتون گفته که در حال حاضر بازار رمزارز ها مثل دارایی‌های ریسکی عمل می‌کند و ما نمی‌دانیم که باید چه اتفاقی بیفتد تا قیمت بیت کوین و سایر رمزارز ها افزایش یابد.

تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز ها در هفته‌های اخیر کاهش‌یافته است. افزایش متوالی نرخ بهره آمریکا باعث شده تا نوسانات بازار رمزارز ها تشدید شوند و بیشتر شاهد سقوط قیمت‌ها باشیم. انتظار می‌رود که فدرال رزرو آمریکا به افزایش نرخ بهره ادامه دهد و این یعنی به احتمال زیاد روند نزولی بازار رمزارز ها هم ادامه خواهد یافت.

بررسی همبستگی پویای شاخص قیمت سهام با قیمت نفت، طلا و نرخ ارز در ایران با استفاده از روش dcc-garch

هدف این تحقیق بررسی همبستگی متغیر با زمان بین شاخص قیمت سهام با قیمت نفت، سکه و نرخ ارز بازار آزاد در ایران است. با توجه به اهمیت بررسی همبستگی متغیر با زمان شاخص قیمت سهام با قیمت نفت، سکه و نرخ ارز به عنوان نهاده های حیاتی برای مدیریت پوتفوی بین المللی و ارزیابی ریسک و همچنین نقش و اهمیت بازار سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی کشور، شناخت همبستگی متغیر با زمان شاخص قیمت سهام با قیمت نفت، سکه و نرخ ارز، ضرورت پیدا می کند. در این مطالعه داده های ماهانه شاخص قیمت سهام ایران، قیمت نفت، سکه و نرخ ارز بازار آزاد برای دوره فروردین 1370 تا اسفند 1389 به کار رفته است. جهت تجزیه و تحلیل مدل از مدل همبستگی شرطی همبستگی شاخص بلند مدت پویای گارچ (dcc-garch) ، با توزیع خطای t استیودنت و نرم افزار [email protected] استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین شاخص قیمت سهام با قیمت نفت، سکه و نرخ ارز همبستگی متغیر با زمان وجود دارد و بحران مالی جهانی (2008) نسبت به بحران مالی کشورهای آسیای شرقی (1997) باعث تغییرات قابل توجهی در همبستگی متغیر با زمان متغیرها شده است.

منابع مشابه

بررسی اثرات پویای تکانه های قیمت طلا، نرخ واقعی ارز و قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص­های قیمت طلا، نرخ همبستگی شاخص بلند مدت واقعی ارز و قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده­های روزانه، طی دوره­ی زمانی 28/12/1389-01/01/1384 است. برای این منظور از روش هم­انباشتگی جوهانسون- جوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده­است. هم­چنین برای تحلیل اثرات پویای تکانه­های قیمت طلا، نرخ واقعی ارز و قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام نیز از روش.

بررسی اثرات پویای تکانه های قیمت طلا، نرخ واقعی ارز و قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص­های قیمت طلا، نرخ واقعی ارز و قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده­های روزانه، طی دوره­ی زمانی 28/12/1389-01/01/1384 است. برای این منظور از روش هم­انباشتگی جوهانسون- جوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (vecm) استفاده شده­است. هم­چنین برای تحلیل اثرات پویای تکانه­های قیمت طلا، نرخ واقعی ارز و قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام نیز از روش.

ارتباط‌های پویا بین قیمت نفت، قیمت طلا و نرخ ارز با شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران

صنعت نفت در اقتصاد ایران همواره نقش مهمی داشته و نوسانات قیمتی آن بزرگ‌ترین عامل منبع اختلال در اقتصاد کشور محسوب همبستگی شاخص بلند مدت می­شود. یکی از بخش­های مهم اقتصاد که می­تواند تحت تأثیر این نوسانات بازار سرمایه می­باشد؛ بنابراین این مقاله با استفاده از مدل DCC-MGARCH همبستگی شرطی پویا بین قیمت نفت، قیمت طلا و نرخ ارز با شاخص بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره فروردین 1380 تا اسفند 1395 مطالعه می­کند. در این مط.

بررسی پویای ارتباط نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت خام با بازده شاخص قیمت سهام بانکها - رهیافت فضا حالت

مطالعه پویایی‌ها و روابط بین بازارها یکی از موضوعات مورد توجه محققان بوده است. این مقاله به بررسی اثر نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت خام بر بازده شاخص قیمت سهام بانک‌ها با استفاده از مدل فضا-حالت در فرم خودرگرسیون میانگین متحرک برداری (VARMA) می‌پردازد. در سیستم معادلات فضا حالت، متغیر حالت توسط فیلتر کالمن و پارامترهای تصریح شده الگو به وسیله روش حداکثر راستنمایی تخمین زده می‌شوند. نتایج تحقیق.

بررسی رابطه بلند مدت بین قیمت نفت خام، قیمت طلا، شاخص قیمت مسکن و نرخ ارز در ایران با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری

مطالعه حاضر به بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرهای قیمت نفت‌خام، نرخ ارز، شاخص قیمت مسکن و قیمت ریالی طلا طی دوره 4Q1391- 1Q1374 با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری (svecm) می‌پردازد. نتایج آزمون هم انباشتگی حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرها در سطح معنا داری 99 درصد، می‌باشد. با توجه به تعریف نرخ ارز (قیمت هر واحد دلار همبستگی شاخص بلند مدت بر حسب ریال)، نتایج توابع واکنش ضربه نشان می‌دهد که شوک قی.

بررسی همبستگی بین تلاطم بازار سهام، ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل DCC-GARCH

چکیده هدف اصلی مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در داده­های روزانه بازدهی­های نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 01/05/1390 تا 31/06/1392 است. نتایج مطالعه حاکی از وجود همبستگی شرطی زیاد بین بازده نرخ ارز و سکه طلا و همچنین همبستگی شرطی کم بین بازده شاخص بازار سهام با نرخ ارز و سکه طلا است. در نهایت، برای تعیین اینکه کدام‌‌یک .

سهام با طلا چه رابطه ای دارد؟

همسویی تغییرات قیمت در بازار سرمایه و بازار طلا چه پیامی دارد؟ در سال‌های اخیر حرارت رشد پایه پولی آنچنان ارزش پول ملی را آب کرده که کمتر کسی مفهوم رشد معنادار قیمت در بازار سهام و اختلاف زیاد آن با افزایش قیمت‌ها در بازارهای موازی را بررسی کرده است.

در سایر کشورهای جهان عموما صعود شاخص‌های سهام به دلیل کاهش ریسک با رخوت بازار فلزات گرانبها همراه است. در شرایط افزایش ریسک‌های سیاسی این تغییرات معکوس می‌شود. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که تغییر انتظارات تورمی در کنار سهولت خرید و نگهداری سهام، همچنین نبود اوراق مبتنی بر طلا که به کاهش ریسک نگهداری آن منجر شود، همبستگی منفی میان بازار سرمایه و طلا را نقض کرده است.

افزایش بازده سهام نسبت به طلا

همبستگی بازارها و تاثیر ارتباط متقابل قیمت‌ها با هم از گذشته تا کنون امری متداول بوده است. همین مساله سبب شده در اقتصاد جهانی تاثیر پذیری بازارها از یکدیگر به عاملی برای تحلیل وضعیت اقتصادی و بررسی رفتار سرمایه گذاران تبدیل شود. این مساله نه همبستگی شاخص بلند مدت تنها در میان بازارهای یک کشور امری معمول است بلکه به دلیل درهم‌تنیدگی اقتصاد جهانی در دهه‌های اخیر شرایطی را پدید آورده که می‌توان به وسیله آن تغییرات قیمت و همبستگی دارایی‌های مختلف در سراسر دنیا را مورد بررسی قرار داد.

با این حال به نظر می‌رسد این مساله در ایران اندکی با سایر کشورها متفاوت است. در حالی‌که تقریبا در سایر کشورها تاثیرپذیری دارایی‌های مختلف از تغییرات ریسک سبب وجود همبستگی منفی یا مثبت میان چند دارایی می‌شود، بررسی تغییرات قیمت‌ها در ایران نشان می‌دهد بازار سرمایه بر خلاف رسم موجود در کشورهای دیگر با افزایش ریسک همبستگی مثبت با قیمت طلا پیدا کرده به‌طوری که بیشتر شدن تهدیدها در فضای کسب و کار که به‌طور معمول به افزایش قیمت دارایی‌هایی هم نظیر طلا و اوراق قرضه منجر می‌شود و به کاهش شاخص‌های سهام می‌انجامد، نه تنها به افت شاخص‌ها داخلی در سال اخیر منتهی نشده است بلکه به همسویی آشکار رشد قیمت طلا با نماگر‌های اصلی بازار سهام انجامیده و در شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور به افزایش بازده سهام نسبت به دارایی کم ریسکی همچون طلا انجامیده است.

انتظارات تورمی

در طول همبستگی شاخص بلند مدت دو سال گذشته اقتصاد ایران وارد فضایی متفاوت شده و رشد پایه پولی در کنار منفی شدن رشد اقتصادی فضایی را پدید آورده که در آن همه روزه شاهد تغییر قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای هستیم. همین امر سبب شده افزایش بدبینی نسبت به آینده اقتصادی ناشی از کاهش ارزش پول ملی به رشد انتظارات تورمی دامن بزند و در سایه تقویت همین انتظارات شاهد خبرساز شدن بازارهای مختلف در طول دوره یاد شده باشیم.

موج تورمی مورد بحث که تقریبا از اواخر سال ۹۶ با تغییر در قیمت ارز روی تابلوی صرافی‌ها خود را نشان داد، کم کم از این بازار به بازار سایر دارایی‌ها نظیر طلا و مسکن سرایت کرد و از اوایل سال ۹۷ به بازار سهام رسید. همین امر سبب شد از ابتدای این سال شاهد شروع مسابقه قیمت‌ها در بازارهایی نظیر سکه، طلا، ارز، مسکن، خودرو و سهام باشیم.

بر این اساس موج تورمی یاد شده که به کشاکش قیمت‌ها در بازارهای مختلف انجامید، شرایطی را پدید آورد که افزایش قیمت‌ها در هر یک از بازارها به تیتر خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها تبدیل شود. در حالی که ریشه تمامی این تغییرات در افزایش قیمت ارز یا به عبارت بهتر کاهش نرخ برابری ریال با سایر ارزها بود.

موفقیت بازار سهام در پوشش ریسک

از آن سال تاکنون افزایش ریسک‌های سیستماتیک ناشی از فشار تحریم ها، بیشتر شدن هزینه مبادله و مخاطرات قانونی که به واسطه اعمال بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌های گوناگون که به بازار‌ها تحمیل شده است، وضعیتی را پدید آورده که هر ایرانی تنها به دنبال جواب یک سوال اساسی است؛ بازده کدام بازار بیشتر است؟ اگرچه پرسیدن چنین پرسشی امری متداول و طبیعی است با این حال معنا و نیت استفاده از آن در مساله‌ای متفاوت نهفته است.

مردم ایران به دنبال کسب سود نیستند و برای حفظ ارزش دارایی خود تلاش می‌کنند. در دو سال گذشته ریال به پولی نسبتا داغ تبدیل شده که هر یک از دارندگان آن ترجیح می‌دهند پس انداز خود را با دارایی دیگری معاوضه کنند که وسیله‌ای بهتر برای حفظ ارزش باشد.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد بازار سرمایه توانسته از ابتدای سال ۹۷ تاکنون به رغم فراز و فرودهایی که داشته گوی سبقت را از سایر بازارهای موازی برباید و با کسب بازده ۱۹۴۹ درصدی در پایان معاملات روز سه‌شنبه، رتبه همبستگی شاخص بلند مدت نخست کسب بازده را در میان سایر بازارها به دست آورد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر چه افزایش بازده در بازار سرمایه که خود را بیش از هر چیز در رشد شاخص‌ها نشان می‌دهد در اقتصاد تورمی ایران طی دهه‌های گذشته امری معمول بوده است با این حال واگرایی رفتار سرمایه‌گذاران میان آنچه که در خارج از کشور می‌گذرد با آنچه در ایران همواره رخ داده است امری غیرمعمول را به نمایش می‌گذارد.

بررسی عملکرد بازارهای موازی در دو سال گذشته به خوبی حاکی از آن است که ریسک ناشی از کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم انتظاری به وسیله بازار سهام پوشش داده شده است. این در حالی است که در سایر کشورهای جهان هر نوع افزایش ریسک خود را در قامت استقبال بیشتر از دارایی‌های کم‌ریسک مانند طلا یا اوراق قرضه نشان می‌دهد.

با مقایسه این اطلاعات به نظر می‌آید که در حال حاضر ذهن سرمایه‌گذار ایرانی در مواجهه با نبود بازار بدهی کارآمد و فقدان امنیت نگهداری طلا، آنقدر ریسک تورم را زیاد ارزیابی کرده است، که ورود به بازاری مانند سهام را مناسب‌ترین راه برای کاهش ریسک تورم قلمداد می‌کند و هر چه را که ما به ازای غیرریالی داشته باشد می‌خرد. دقیقا به همین دلیل است که در سال‌های اخیر معیار ارزیابی شرکت‌ها از اتکای صرف به درآمد آتی به معیارهای نظیر ارزش جایگزینی آنها تغییر کرده است.

شنای بازارهای داخلی خلاف جهت معمول

همان‌طور که در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم افزایش ریسک‌های اقتصادی ناشی از مسائلی مانند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بروز جنگ تجاری میان آمریکا و چین و اخیرا افزایش ترس از تبعات بلندمدت اقتصادی ناشی از شروع کرونا خود را با افزایش قیمت فلزات گرانبها به خصوص طلا و رشد قیمت اوراق قرضه بلندمدت نشان داده است.

تغییرات قیمت طلا در ایران بیشتر ناشی از افزایش بهای ارز بوده و با افزایش قیمت سهام در بازار سرمایه تناسب چندانی ندارد. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در طول ۲۵ ماه گذشته در حالی قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار مربوطه افزایشی ۵۹۳ درصدی داشته است که در مدت مشابه شاخص کل بورس تهران ۱۹۴۹ درصد رشد کرده است.

همین امر به خوبی نشان می‌دهد که همبستگی مثبت این فلز زرد با دارایی‌هایی نظیر سهام بیش از آنکه ناشی از اقبال سرمایه‌گذاران نسبت به نگهداری طلا باشد از افزایش تورمی نرخ ارز نشأت می‌گیرد که در ماه‌های گذشته تا حدودی تحت تاثیر افزایش قیمت جهانی هر اونس طلا نیز قرار گرفته است.

رویگردانی شاخص تورمی بورس از تغییرات جهانی

بر اساس آنچه که گفته شد به نظر می‌رسد افزایش قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار بازار داخلی به یک میلیون و ۶۰ هزار تومان طی ماه‌های گذشته بیش از آنکه ناشی از انتقال ریسک انتظاری نسبت به دارایی مانند طلا باشد ناشی از افزایش قیمت دلار در بازار داخلی، در کنار رشد قیمت اونس جهانی اثر پذیرفته است.

نگاهی به تغییرات شاخص دلار و قیمت جهانی طلا در بلند مدت نشان می‌دهد که افزایش شاخص بورس تهران بیش از آنکه همسویی معنادار با تغییرات شاخص‌های جهانی داشته باشد از عامل کاهش ارزش ریال در داخل کشور تاثیر می‌پذیرد؛ تاثیری که در حال حاضر نسبت به سال‌های گذشته بسیار کمتر شده و جای خود را به سیل خروشان نقدینگی داده است؛ نقدینگی‌ای که به هر نمادی می‌رسد بدون توجه به خصوصیات بنیادی آن تنها در طرف تقاضا می‌نشیند و به هنگام تقویت عرضه‌ها تر و خشک را با هم می‌سوزاند.

بررسی شاخص کل بورس تهران در ادوار مختلف از تیر ماه ۱۳۷۱ حکایت از آن دارد که همه نوسان‌های بازار سهام از کف ۳۸۲ واحدی نماگر یاد شده تا سقف فعلی آن در کانال یک میلیون و ۹۷۰ هزار واحد، تماما تحت تاثیر کاهش ارزش ریال ناشی از افزایش پایه پولی بوده و ارتباط چندانی با تغییر متغیر‌های بین‌المللی ندارد.

از این رو می‌توان به راحتی گفت که رشد شاخص بورس تهران بیش از آنکه نماگر بهبود وضعیت در اقتصاد ایران باشد شاخصی تورمی است که صرفا در طول سالیان دراز توانسته افت ارزش ریال را به تصویر بکشد. بنابراین همپوشانی زمانی افزایش آن با افزایش قیمت طلا بیش از آنکه مرهون عاملی خارجی و نشانگر همبستگی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی باشد تنها به کوچک شدن اقتصاد ایران و کاهش قدرت خرید مردم دلالت می‌کند.

همبستگی بلند مدت و کوتاه شده لوی اعمال شده در مطالعه شاخص های بازار آمریکای لاتین

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 3344 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 90 تومان 7 روز بعد از پرداخت 300,960 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 180 تومان 4 روز بعد از پرداخت 601,920 تومان

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Physica A: Statistical Mechanics and its Applications , Volume 355, Issues 2–4, 15 September 2005, Pages 461–474

Levy flight, Econophysics, Detrended fluctuation analysis, Stock market prices, Latin-American indices,

پیش نمایش مقاله همبستگی بلند مدت و کوتاه شده لوی اعمال شده در مطالعه شاخص های بازار آمریکای لاتین

چکیده انگلیسی

This work is devoted to the study of long correlations and other statistical properties of Latin-American market indices. We concluded that the behavior of the return is compatible with a slow convergence to a Gaussian distribution. We also detected long-range correlations in the absolute value of the return analyzing the effects of working with short data series. This fact has relevant consequences in the volatility dynamics.

مقدمه انگلیسی

In recent years, there has been a growing literature in financial economics that analyzes the major Stock indices in developed countries [1], [2], [3], [4] and [5]. One of the main problems is the analysis of the existence of long-term or short-term correlations in the behavior of financial markets. The statistical properties of the temporal series got analyzing the evolution of the different markets have been of a great importance in the study of financial markets. The empirical characterization of stochastic processes usually requires the study of temporal correlations and the determination of asymptotic probability density distributions (pdf). The first model that describes the evolution of option prices is the Brownian motion. This model assumes that the increment of the logarithm prices follows a diffusive process with Gaussian distribution [6]. However, the empirical study of temporal series of some of the most important indices shows that in short time intervals the associated pdf have larger kurtosis than a Gaussian distribution [5]. The first step in order to explain this behavior was done in 1963 by Mandelbrot [7]. He developed a model for the evolution of the cotton price by a stable stochastic non-Gaussian Levy process [8]. However, these distributions are not appropriate for working in long-range correlation scales. These problems can be avoided considering that the temporal evolution of financial markets is described by a truncated Levy flight (TLF) [9]. The detrended fluctuation analysis (DFA) method is an important technique that allows detecting the presence of long-range correlations in non-stationary temporal series. This method was developed by Peng, and has been همبستگی شاخص بلند مدت applied to the study of the DNA, heart rate dynamics, solid state Physics, and economic series. Most of the studies mentioned before have been done with indices of developed markets that have a great volume of transactions. This work is devoted to the study of the principal market indices in Latin America. Our main interest is detecting long-range correlations in emerging markets economic indices. The presentation is described as follows: In the first section, we give a short introduction to the Levy distributions. In the second section, we present the indices that will be analyzed and we give a relation between them and the TLF. In the third section, we give a brief description of the fundamentals of the technique known as DFA and we applied this technique to the indices previously analyzed in order to determine the existence of long-range correlations. Finally, we conclude that our results are compatible with a power law, and also with a TLF distribution. We also detected the presence of long-range correlations in several emerging markets economic indices.

نتیجه گیری انگلیسی

In this work, we did an empirical study of the statistical behavior of the most relevant Latin-American indices. Although we obtained compatible results with a potency law, it is not possible to conclude that the statistical distribution is not a TLF. This fact is because only when working with very large data sets (greater than 106 observations) is possible to detect a power behavior, allowing an estimation of the exponent a. Finally, we detected long-range correlations in the absolute value of the return. This fact has relevant consequences in the volatility dynamics, that is a fundamental variable in the option pricing models.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.